Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 7

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 7

#1. Aşağıdakilerden hangisi tekke ve zaviyelerin kapatılmasının temel sebebidir?

#2. I. Egemenliğin ulusta olmasını öngörür. II. Din ve vicdan özgürlüğünü savunur. III. Seçme ve seçilme hakkını tüm vatandaşlarına tanır. Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerini arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz?

#3. Soyadı Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında müzik çalışmalarının özelliklerinden değildir?

#5. Milli Bakiye sistemi Türkiye’de hangi seçimlerde uygulanmıştır?


#6. Türk Tarihi Tetkik ve Türk Dili Tetkik cemiyetlerinin resmî kuruluş tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#7. Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden biri olan ‘’milli bağımsızlık’’ aşağıdaki ana ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

#8. 1936 yılında Afyon’da yapılan Zafer Anıtı’nın heykeltıraşı kimdir?

#9. Türkler tarih boyunca aşağıdaki takvimlerden hangisini kullanmamışlardır?

#10. 1960 Darbesini yapan askerlerden oluşan grubun adı nedir?


#11. Ulusal bağımsızlığı temel alır. Vatan ve millet sevgisine, milli birlik ve beraberliğe dayalıdır. Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Etibank ve Sümerbank’ın kurulması I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması Kamu İktisadi Teşekküllerinin oluşturulması Yukarıda verilen inkılaplar hangi ilke doğrultusunda gerçekleşmiştir?

#13. Atatürk’ün kültür ve medeniyet görüşü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

#15. Çok partili hayata geçiş sürecinde kurulmasına izin verilen ilk siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi millet mekteplerinde verilen derslerden değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu durumunda olan halkçılığın özellikleri arasında yer almaz?

#18. İki Meclisli Yasama isteği aşağıdaki hangi belgede talep edilmiştir?

#19. “Şapka İhtisası Hakkında Kanun”a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#20. 1982 Anayasası ile getirilen siyaset yasakları hangi tarihli halkoylamasıyla yürürlükten kaldırılmıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme 7

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme 7

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 7

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 7

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e aktarılan iktisadi mirasa yönelik doğru bir bilgidir?

a) Gelişmiş bir sanayi yapısı mevcuttur.
b) Toprak dağılımında bir düzensizlik söz konusu değildir.
c) Deniz ulaşımı ve ticaretinde millî sermaye ön plandadır.
d) Gelişmiş bir bankacılık sistemi bulunmaktadır.
e) Demiryolu hatlarının coğrafi dağılımı düzensizdir.

Cevap : e) Demiryolu hatlarının coğrafi dağılımı düzensizdir.

Türkiye İktisat Kongresi’ne yönelik aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Kongre Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı dönemde toplanmıştır.
b) Kongre İzmir’de düzenlenmiştir.
c) Kongrenin başkanlığını Kâzım Karabekir Paşa üstlenmiştir.
d) Kongredeki açılış konuşmalarından birini Mustafa Kemal Paşa yapmıştır.
e) Kongrede devletçilik politikasının izlenmesi kararı çıkmıştır.

Cevap : e) Kongrede devletçilik politikasının izlenmesi kararı çıkmıştır.

Aşağıdaki maddelerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’ndaki ekonomik hükümler arasında yer almaz?

a) Kabotaj
b) Boğazlar
c) Osmanlı borçları
d) Gümrük tarifesi
e) Ayrıcalıklı yabancı şirketler

Cevap : b) Boğazlar

Lozan Barış Antlaşması ile ………………………….. tamamen kaldırılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Osmanlı borçları
b) Gümrük vergisi
c) Kapitülasyonlar
d) Ağnam vergisi
e) Reji İdaresi

Cevap : c) Kapitülasyonlar

Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1929 döneminde tarım sektörüne yönelik düzenlemeler arasında değildir?

a) Aşar vergisinin kaldırılması
b) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
c) Reji İdaresinin satın alınması
d) Toprak reformu yapılması
e) Ziraat Bankasının kredi olanaklarının artırılması

Cevap : d) Toprak reformu yapılması

Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1929 döneminde sanayi sektörüne yönelik kabul edilen düzenlemeler arasında yer almaktadır?

a) Sanayi ve Maadin Bankasının kurulması
b) Karabük demir-çelik fabrikasının açılması
c) Sümerbank’ın kurulması
d) Etibank’ın kurulması
e) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün kurulması

Cevap : a) Sanayi ve Maadin Bankasının kurulması

1923-1929 döneminde ……………………… şeker fabrikası açılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) İzmir
b) Uşak
c) Eskişehir
d) Turhal
e) Afyon

Cevap : b) Uşak

Devletçilik ilkesi resmî olarak hangi yıl kabul edilmiştir?

a) 1929
b) 1932
c) 1930
d) 1931
e) 1933

Cevap : d) 1931

I. Devletçilik politikasının kabul edilmesinde 1929 Dünya Ekonomik Krizi önemli bir etken olmuştur.
II. Devletçilik, özel sermayeye karşıt bir anlayışla uygulanmamıştır.
III. Devletçilik, öncelikle tarım sektöründe uygulanmıştır.
IV. Devletçilik döneminde kurulan en önemli banka Türkiye İş Bankası’dır.
Devletçilik politikasına yönelik yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a) I ve III
b) II ve IV
c) III ve IV
d) II ve III
e) I ve II

Cevap : e) I ve II

Aşağıdaki sektörlerden hangisi, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı içerisinde bulunmamaktadır?

a) Şeker
b) Kâğıt
c) Dokuma
d) Maden
e) Kimya

Cevap : a) Şeker

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 7

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 7

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!