auzefKültürel Miras Ve TurizmTurizm ve Çevre

Turizm ve Çevre Vize Deneme-1

Turizm ve Çevre Vize Deneme-1

#1. Aşağıdakilerden hangisi turizm alanlarında çevre kirliliği kapsamında taşıma kapasitesi aşıldığında turizm ve koruma alanlarında aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya çıkmaz?

#2. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin aşırı kullanımı nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

#3. 1970'lerden sonra çevre sorunlarının büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte, sosyolojinin bir alt dalı olarak "………. sosyoloji­si" adıyla yeni bir sosyal bilim disiplini ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

#4. ...........’da doğal parkların, biyolojik rezervlerin oluşturulması ile doğal mirasın doğrudan korunmasını sağlayacak bir ekoturizm endüstrisi gelişmektedir. Bugün ülkenin toplam arazilerinin 32,5'ini oluşturan bu alanlar dünyadaki toplam flora ve fauna türlerinin 34'ünü barındırmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

#5. ........... doğanın dinamik dengesiyle, canlı ve cansız şeylerin karşılıklı olarak bağımlılıklarını inceler. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

#6. ............ toplumlar günümüzden yaklaşık 40.000 yıl kadar önce ortaya çıkmış, en erken toplum biçimidir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

#7. ………………….. topluluktaki ya da ekosistemlerdeki toplumsal ve doğal ilişkilerinin karşılıklı bağımlılıklarını, ilişkilerin biçimlerini ve modellerini bütüncü bir anlayış içinde açığa çıkarmaya çalışır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

#8. I. Sosyal II. Kültürel III. Ekolojik IV. Ekonomik Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için önemlidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi turizm faaliyetleri ile birlikte turizm alanlarında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

#10. Endüstrileşme İngiltere'de .............. endüstrisinin keşfedilmesi gibi bazı anahtar buluşlara dayanır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

#11. Aşağıdaki yılların hangisini Birleşmiş Milletler “Uluslararası Ekoturizm Yılı” olarak ilan etmiştir?

#12. İnsan var oluşundan bu yana ……….. ile etkileşim içinde bulunmuş, in­san toplumlarının toplumsal ve ekonomik gelişimi büyük ölçüde doğal kaynakların kullanılmasına bağlı olarak gelişmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

#13. Aşağıdakilerden hangisi doğal turizm kaynaklarından biridir?

#14. Doyuma erişen turizm faaliyeti bazı aksaklıklar yaşarsa nasıl bir ivme olur?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Resort turizm olarak bilinen turizm türünün diğer adıdır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir turizmin yapılabilmesi için ortaya atılan çözüm önerilerinden biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi turizm alanlarında sürdürülebilir turizm imkanı sunmaz?

#18. Coğrafi ekolojinin, ortamla ilgili sorunların tespitinde ve çözüm üretilmesinde eskiden beri hangi bilim dalının yakın ilgisini zorunlu kılmıştır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin doğal alanlarının hangi faaliyetle değerlendirilmesi temel yapı taşlarındandır?

#20. Postmodernizm çağının çevresel temeli nasıl özetlenebilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Turizm ve Çevre Vize Deneme-1

1. İnsan var oluşundan bu yana ……….. ile etkileşim içinde bulunmuş, in­san toplumlarının toplumsal ve ekonomik gelişimi büyük ölçüde doğal kaynakların kullanılmasına bağlı olarak gelişmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

a) Futbol
b) Tenis
c) Plastik
d) Doğa
e) Demir

Cevap : d)Doğa

2. 1970’lerden sonra çevre sorunlarının büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte, sosyolojinin bir alt dalı olarak “………. sosyoloji­si” adıyla yeni bir sosyal bilim disiplini ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

a) Sanayi
b) Tarım
c) Devlet
d) Bloklaşma
e) Çevre

Cevap : e)Çevre

3. ………………….. topluluktaki ya da ekosistemlerdeki toplumsal ve doğal ilişkilerinin karşılıklı bağımlılıklarını, ilişkilerin biçimlerini ve modellerini bütüncü bir anlayış içinde açığa çıkarmaya çalışır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

a) Çevreci düzen
b) Çevreci dünya
c) Toplumsal düzen
d) Toplumsal hiyerarşi
e) Toplumsal ekoloji

Cevap : e)Toplumsal ekoloji

4. ……….. doğanın dinamik dengesiyle, canlı ve cansız şeylerin karşılıklı olarak bağımlılıklarını inceler. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

a) Ekoloji
b) Biyoloji
c) Jeoloji
d) Histoloji
e) Jeomorfoloji

Cevap : a)Ekoloji

5. ………………. toplumlar günümüzden yaklaşık 40.000 yıl kadar önce ortaya çıkmış, en erken toplum biçimidir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

a) Sanayici
b) Eğitimci
c) Avcı toplayıcı
d) Turizmci
e) Sarraf

Cevap : c)Avcı toplayıcı

6. Postmodernizm çağının çevresel temeli nasıl özetlenebilir?

a) Yeniden yeşerme
b) Eskiyi arama
c) Yaşama olgusu
d) Kirleten öder
e) Doğaya dönüş olgusu

Cevap : e)Doğaya dönüş olgusu

7. Endüstrileşme İngiltere’de ………….. endüstrisinin keşfedilmesi gibi bazı anahtar buluşlara dayanır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

a) Otomotiv
b) Uçak
c) Bilgisayar
d) Oyuncak
e) Tekstil

Cevap : e)Tekstil

8. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin doğal alanlarının hangi faaliyetle değerlendirilmesi temel yapı taşlarındandır?

a) Turizm
b) Sanayi
c) Yerleşim
d) Tarım
e) Nükleer Santral

Cevap : a)Turizm

9. Aşağıdakilerden hangisi turizm alanlarında sürdürülebilir turizm imkanı sunmaz?

a) Aşırı ekolojik yüklenme
b) Düzensiz ve doğaya uyumlu olmayan tesisler
c) Çevresel baskılar
d) Yoğun kullanım
e) Konforlu ve yaşanabilir alanlar

Cevap : e)Konforlu ve yaşanabilir alanlar

10. Aşağıdakilerden hangisi turizm faaliyetleri ile birlikte turizm alanlarında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

a) Asit yağmurları
b) Kaçak avlanma
c) Bitkilerin tahrip edilmesi
d) Yeşil alanların oluşturulması
e) Çöp birikimi

Cevap : d)Yeşil alanların oluşturulması

11. Aşağıdakilerden hangisi turizm alanlarında çevre kirliliği kapsamında taşıma kapasitesi aşıldığında turizm ve koruma alanlarında aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya çıkmaz?

a) Yönetim sorunu
b) İşsizlik
c) Sürdürülebilir mekân kullanımı
d) Atık
e) Tarihi sahaların tahribi

Cevap : c)Sürdürülebilir mekân kullanımı

12. Doyuma erişen turizm faaliyeti bazı aksaklıklar yaşarsa nasıl bir ivme olur?

a) Pozitif
b) Negatif
c) Nötr
d) Önce Pozitif sonra negatif
e) Önce negatif sonra pozitif

Cevap : b)Negatif

13. Aşağıdakilerden hangisi doğal turizm kaynaklarından biridir?

a) Termaller
b) Antik kentler
c) Müzeler
d) İnanç Turizmi
e) Kongre Turizmi

Cevap : a)Termaller

14. Aşağıdakilerden hangisi Resort turizm olarak bilinen turizm türünün diğer adıdır?

a) Ekoturizm
b) Macera Turizmi
c) Plaj Turizmi
d) Kongre Turizmi
e) Eğitim Turizmi

Cevap : a)Ekoturizm

15. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin aşırı kullanımı nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

a) Gelir kaybı
b) Sosyal ve kültürel çelişki
c) İstihdam fazlalığı
d) Yatırımların değer kaybı
e) Sürdürülebilir ekonominin sağlanması

Cevap : e)Sürdürülebilir ekonominin sağlanması

16. I. Sosyal
II. Kültürel
III. Ekolojik
IV. Ekonomik
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için önemlidir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : e)I, II, III ve IV

17. Coğrafi ekolojinin, ortamla ilgili sorunların tespitinde ve çözüm üretilmesinde eskiden beri hangi bilim dalının yakın ilgisini zorunlu kılmıştır ?

a) Biyoloji
b) Coğrafya
c) Ekoloji
d) Zooloji
e) Botanik

Cevap : b)Coğrafya

18. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir turizmin yapılabilmesi için ortaya atılan çözüm önerilerinden biri değildir ?

a) Kamu spotu uygulamalarıyla sürdürülebilir turizmin önemi çok iyi anlatılmalıdır.
b) Uygulanabilir turizm politikaları sürdürülebilir nitelik taşımalıdır.
c) Turizm pazarlaması ve planlanmasında çevre odak noktası olmalıdır
d) Turizme katılan tüm cephelerin bu konuda bilinçlendirilerek yapılmalıdır.
e) Ekonomi odaklı projeler geliştirilmelidir.

Cevap : e)Ekonomi odaklı projeler geliştirilmelidir.

19. Aşağıdaki yılların hangisini Birleşmiş Milletler “Uluslararası Ekoturizm Yılı” olarak ilan etmiştir.

a) 2000
b) 2001
c) 2002
d) 2003
e) 2004

Cevap : c)2002

20. ……….’da doğal parkların, biyolojik rezervlerin oluşturulması ile doğal mirasın doğrudan korunmasını sağlayacak bir ekoturizm endüstrisi gelişmektedir. Bugün ülkenin toplam arazilerinin 32,5’ini oluşturan bu alanlar dünyadaki toplam flora ve fauna türlerinin 34’ünü barındırmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

a) Ruanda
b) İrlanda
c) Danimarka
d) İspanya
e) Kosta Rika

Cevap : e)Kosta Rika

Turizm ve Çevre Vize Deneme-1

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!