auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 2

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 2

#1. Çocuk ve ergenlerin kronolojik yaşı ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma başarısının beklenenin altında olması şeklinde tanımlanan öğrenme bozukluğu hangisidir?

#2. Psikiyatrik bozuklukların tedavisi ile ilgili hangisi doğru değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi 6-12 aylık bir bebekte OSB açısından riskli kabul edilen özelliklerden değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişim uzmanının özgül öğrenme bozukluğu tanılı çocukların ebeveynlerine yönelik vereceği önerilerden biri değildir?

#5. Özgül öğrenme bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#6. Otizm Spektrum Bozukluğuyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

#7. Psikiyatrik bozuklukları tanılama ve sınıflandırma sistemleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

#8. Özgül dil bozukluğunun okul çağındaki çocuklarda yaygınlığı ne kadardır?

#9. I- Konuşma bozukluklarının çoğu kalıcıdır. II-Konuşma bozukluğu olan çocukların çoğu bu zorluklarının farkındadırlar. III-Konuşma bozuklukları herhangi bir tedavi-müdahale olmadan düzelmezler. IV-Kekemeliği olan çocuklara konuşurken takıldıkları zaman mutlaka yardım edilmelidir. V-Özgül dil bozukluğu veya sesletim bozukluğu olan çocuklarda işitme testi yapılması gerekebilir. Konuşma bozukluğu olan çocuklar ve bu çocuklara yönelik yaklaşım açısından yukarıdakilerden hangileri doğru değildir?

#10. I-Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyrederler II-Ebeveyndeki psikiyatrik bozukluklar çocuklar için de risk oluşturur III-Aile ortamından ve çocuk yetiştirme şeklinden etkilenir IV-Birçok durumda tedavi edilmeleri gerekmez V-Etkileri ve sonuçları çocukluk ve ergenlik dönemiyle sınırlıdır Yukarıdaki ifadelerden hangileri çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarıyla ilgili söylenemez?

#11. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve ekran maruziyeti ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#12. 4 yaşındaki Mehmet, konuşma gecikmesi ve yaşıtlarından farklı olduğu gerekçesiyle babası ve babaannesi eşliğinde çocuk psikiyatrisine getiriliyor. Aileden alınan öyküden, annesinin Mehmet 6 aylıkken vefat ettiği, bu süreçte baba ve babaannenin Mehmet’le fazla ilgilenemediği, Mehmet’in gün boyunca ortalama 4-5 saat televizyon izlediği öğreniliyor. Yapılan değerlendirmede Mehmet’in göz temasını kurduğu ancak bakışlarının kısa süreli olduğu, insanlara yeterince ilgi duymadığı, 2 kelimelik cümlelerle konuşabildiği, kısıtlı bir olumlu duygulanım gösterdiği, oyuncaklarla amacına uygun oynamadığı, sıklıkla öne arkaya sallandığı görülüyor. Ayırıcı tanıda Mehmet’le ilgili, aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisinin düşünülmesi diğerlerine göre öncelikli değildir?

#13. Konuşma akıcılığı bozukluğu (kekemelik) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#14. Diskalkulisi olan çocuklarla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozukluğuna karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?

#16. 2 yaşındaki Emre, yaşıtlarından farklı olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından bir çocuk gelişim uzmanına getiriliyor. Aşağıdaki durumlardan hangisi Emre’nin otizm spektrum bozukluğu açısından riskli olduğunun en belirgin göstergesidir?

#17. Psikiyatride sık kullanılan terimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. I-Çocuğa yönelik psikometrik veya akademik kazanım testleri uygulamak II-Çocuğun akademik zorluklarına yönelik destek programları hazırlamak ve uygulamak III-Ebeveyn ve okul ile işbirliği yapmak IV-Eşik eden durumların tanı ve tedavisini gerçekleştirmek Yukarıdakilerden hangileri özgül öğrenme bozukluğu olan bir çocukla ilgili olarak, çocuk gelişim uzmanının işlevleri arasında yer alır?

#19. 11-14 aylar arasında çocuklar cümle seslerine benzeyen bir dizi ses üretiminde bulunurlar. Bu anlaşılmaz mırıltılar konuşmanın hangi döneminde görülmektedir?

#20. Gelişimsel psikopatoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

lolonolo

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 2
Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 2

Zihinsel yetersizlik sık rastlanan, başka nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarla karışabilen ya da birlikte bulunabilen bir durumdur.
Genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimini içeren çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmekte, tıbbi ve davranışsal sorunlarla birlikte görülebilmektedir.
Zihinsel yetersizliğin tanısı aileden alınan öykü, standardize zekâ testleriyle zekâ bölümünün belirlenmesi ve uyum becerilerinin değerlendirilmesi ile konmaktadır.
Zihinsel yetersizliğin sınıflandırması hafif, orta, ağır ve çok ağır şeklinde dört bölüme ayrılmaktadır.
Klinik belirtiler hafif algılama güçlüğünden çok ağır algılama güçlüğüne kadar seyreden bir yelpazededir.
Hafif derecede ZY olan bireyler beceri gerektirmeyen işlerde çalışabilirken, ağır ve çok ağır derecedeki bireyler ise mutlak bakıma ihtiyaç duymaktadırlar.
ZY yönetimi ve gidişatı, etiyolojisine ve ağırlık derecesine göre değişmektedir.
ZY yönetiminde; çocuğu ve aileyi kapsayan, tıbbi yönlerin yanı sıra sosyal, yasal ve kültürel yönleri de göz önüne alan bütüncül eğitsel yaklaşım tüm olgularda gereklidir.
Zihinsel yetersizlik kronik gidişli süreğen bir durumdur ancak bu bireyler için eğitsel yaklaşımlarla pek çok beceriyi kazanma söz konusudur.

Gelişimsel Psikopataloji Zihinsel Yetersizlik

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

Zihinsel yetersizlikler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) DSM-5’e göre zihinsel yetersizlik seviyeleri IQ’dan ziyade adaptif işlevlerle belirlenmektedir.
b) Zihinsel yetersizlik tamamen genetik etkenlerden kaynaklanır.
c) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler yoğun desteğe ihtiyaç duyarlar.
d) Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda psikiyatrik eştanılar nadiren görülür.
e) Zihinsel yetersizlik erkeklerde kızlardan 3 kat sık görülür.

Cevap : a) DSM-5’e göre zihinsel yetersizlik seviyeleri IQ’dan ziyade adaptif işlevlerle belirlenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuklarda psikiyatrik eştanı riskini artıran faktörlerden değildir?

a) Zihinsel yetersizlik şiddeti
b) Düşük adaptif işlevler
c) Dil bozukluğu
d) Zayıf sosyal beceriler
e) Yüksek sosyoekonomik durum

Cevap : e) Yüksek sosyoekonomik durum

Zihinsel Yetersizliğin ortalama prevalansı ve en sık görülen alt tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) %1-3; Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
b) %5-10; Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
c) %1-3; Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
d) %5-10; Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
e) %1-3; Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Cevap : a) %1-3; Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Ailesi tarafından çocuk gelişim uzmanına getirilen 4 yaşında erkek çocuğun henüz konuşmadığı fark edilmiştir. Bu çocukta olası hangi tanılar akla gelmelidir?
I. Dil Bozukluğu
II. İşitme Bozukluğu
III. Otizm Spektrum Bozukluğu
IV. Zihinsel Yetersizlik

a) III,IV
b) I,II,IV
c) II,III,IV
d) I,III,VI
e) I,II,III,IV

Cevap : e) I,II,III,IV

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuklarda davranış problemlerine sebep olan etkenlerden değildir?

a) Ağrı ve rahatsızlık
b) Az ya da fazla uyaran alma
c) İstenmeyen bir durumdan kaçış
d) Erken dönemde başlayan rehabilitasyon
e) İlaçların yan etkisi

Cevap : d) Erken dönemde başlayan rehabilitasyon

Zeka ve Zihinsel Yetersizlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

a) Sadece IQ skoruyla belirlenir.
b) IQ skoru ve bilişsel fonksiyonlar ve adaptif fonksiyonların birlikte değerlendirilmesi gerekir.
c) Zihinsel yetersizlikten bahsedebilmek için bilişsel fonksiyonlar tek başına yeterlidir.
d) IQ skoru belirlenirken uygulanılacak testin kültürden bağımsız olmasının önemi yoktur.
e) Zeka düzeyini belirlemede klinik muayenenin yeri yoktur.

Cevap : b) IQ skoru ve bilişsel fonksiyonlar ve adaptif fonksiyonların birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Ülkemizde sebebi bilinen farklı zihinsel yetersizlik tanılı çocuklar arasında en sık görülen sendrom hangisidir?

a) Fenilketonüri
b) Down Sendromu
c) Fetal Alkol Sendromu
d) Frajil X Sendromu
e) Turner Sendromu

Cevap : b) Down Sendromu

Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanılı bireylerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kendi başına iş yapabilme becerileri gelişmiştir.
b) Konuşma ve dil becerileri normale yakındır.
c) Çok az bir kısmı 2.sınıf düzeyinde okuma yazma öğrenebilir.
d) Kalfalık derecesinde iş becerisi kazanabilirler.
e) Okula başlayıncaya kadar güçlükleri fark edilmeyebilir.

Cevap : c) Çok az bir kısmı 2.sınıf düzeyinde okuma yazma öğrenebilir.

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik tanılı çocuklarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kendi başına iş yapabilme becerileri kısmi gelişebilir.
b) Ailenin daha iyi anladığı seviyede konuşma becerileri vardır.
c) Çok az bir kısmı okuma yazma ve saymayı öğrenebilir.
d) Kalfalık derecesinde iş becerisi kazanabilirler.
e) Okul öncesi yaşlarda güçlükleri fark edilebilir.

Cevap : d) Kalfalık derecesinde iş becerisi kazanabilirler.

Zihinsel yetersizliğin değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Değerlendirmede multidisipliner yaklaşım gerekmektedir.
b) Psikologlar psikometrik değerlendirmeyi yapar.
c) Aile öyküsü değerlendirmede önemli yer tutmaktadır.
d) Bebeklerde ve okul öncesi çocuklarda gelişim testleri uygulanabilir.
e) Denver Gelişim Tarama Testi değerlendirmede en sık kullanılan testtir.

Cevap : e) Denver Gelişim Tarama Testi değerlendirmede en sık kullanılan testtir.

Gelişimsel Psikopataloji Zihinsel Yetersizlik

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

 

Gelişimsel Psikopataloji Zihinsel Yetersizlik

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!