auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 2

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 2

#1. En sık görülen özgül öğrenme bozukluğu alt tipi hangisidir?

#2. Çocukluk çağı DEHB hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. Normal ritüelistik davranışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluğunun alt tiplerindendir? I.Disleksi II.Disgrafi III.Diskalkuli IV.Disprozodi

#5. I- Travmatik olayların etkileri her zaman olaydan hemen sonra ortaya çıkar. II-Travmatik olaylar sadece travmayla ilişkili psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında etkilidir. III-Travmatik olaylar yaşam boyu etkiler bırakabilir. IV-Travmatik olayın nasıl bir etkisi olacağında aile veya çevrenin tutumu veya tepkisinin fazla bir önemi yoktur. V-Aynı travmatik olay farklı bireylerde farklı etkilere veya sonuçlara yol açabilir. Travmatik olayların etkileri ve sonuçlarıyla ilgili yukardakilerden hangileri doğrudur?

#6. Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu tanı kriterlerine uygun bir travma olarak nitelendirilemez?

#7. Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan 8 yaşındaki bir çocuğun tedavi ve yönetiminde çocuk gelişimi uzmanının görev veya işlevlerinden birisi olması beklenmez?

#8. DEHB ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#9. I-Ebeveynlerden birisinde bipolar bozukluk öyküsünün olması II-Boşanmış anne-baba çocuğu olmak III-Kız cinsiyet IV-Çocukluk döneminde ihmal veya istismara maruz kalmak Yukarıdakilerden hangileri çocuk veya ergenlerde depresyon gelişmesinde risk faktörü olarak düşünülebilir?

#10. Obsesif kompusif bozuklukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir uyku düzeninin faydalarından değildir?

#12. Birincil bakım verenlerinden erken dönemde ayrılmış kurum çocuklarında tanımlanmış depresyon hangidir?

#13. Depresyonu olan çocuk ve ergenlerin tedavisiyle ilgili olarak hangisi söylenemez?

#14. I-Çocuğun zekasının iyi olması II-Çocuğun çok hareketli olması III-Çocuğun davranım bozukluğunun olmaması IV-Ailenin ilgili ve destekleyici olması Yukarıdakilerden hangileri DEHB olan çocuklarda iyi prognoz (gidişat) ile ilişkilidir?

#15. Deprem sonrası yaralanan 10 yaşındaki erkek hasta depremi takip eden günlerde başlayan yüksek katlı binalara girememe, deprem ile ilgili kabuslar görme, depremin yaşandığı anların bir kısmını hatırlayamama gibi şikayetlerle çocuk psikiyatri kliniğine başvurmuştur. Şikayetlerinin deprem sonrası başladığı ve 2 haftadır devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu tanı kriterlerinde yer almaz?

#17. Cinsiyet ve ilişkili tanımlarla ilgili hangisi doğru değildir?

#18. Duygudurum bozukluklarıyla ilgili tanım veya ifadelerden hangisi doğru değildir?

#19. Çocuk ve ergenlerde uyku sorunları değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi obsesif kompulsif bozukluk için olumsuz gidişatı öngören belirleyicilerden değildir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi uyku hijyeni önerilerinden değildir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sağlıklı bir cinsel gelişim için ebeveynlere yönelik önerilerden biri olamaz?

#23. Trikotillomaniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#24. Aşağidaki öğrenme bozukluğu faktörlerinden hangisi harfleri ters ya da dönmüş olarak tanımlama, okumada satır atlama, aynı satırı tekrar okuma gibi problemlere neden olur?

#25. Disleksi tanılı 2. sınıftaki bir çocukta aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

#26. Özgül öğrenme bozukluğunun DSM-5 tanı ölçütlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#27. Obsesyon ve kompulsiyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#28. Hangisi okulöncesi dönem çocuklarında görülen DEHB özelliklerinden biri değildir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi major depresif bozukluğu olan birisinde bipolar bozukluk gelişmesindeki risk faktörlerinden değildir?

#30. DSM-5’te aşağıdakilerden hangisi travma ile ilişkili bozukluklar kategorisinde yer almaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 2

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Final Deneme Sınavı 2

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’te anksiyete bozuklukları kategorisinde yer almaz?

a) Obsesif kompulsif bozukluk
b) Agorafobi
c) Selektif mutizm
d) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu
e) Panik bozukluk

Cevap : a) Obsesif kompulsif bozukluk

I- Gelişim dönemine uygun içerikte olması
II- Süreklilik göstermesi
III-İşlevsellikte bozulmaya yol açmaması
IV-Uyuma yönelik olması
Yukarıdaki faktörlerden hangileri çocuk ve ergenlerde görülen normal kaygının özelliklerinden kabul edilir?

a) I ve II
b) III ve IV
c) II, III ve IV
d) I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : d) I, III ve IV

Çocuk ve ergenlerde görülen kaygı bozukluklarından hangisinin yaşla birlikte görülme sıklığında azalma olması beklenir?

a) Agarafobi
b) Özgül fobi
c) Panik bozukluk
d) Yaygın anksiyete bozukluğu
e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

Cevap : e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

Ayrılık anksiyetesi bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Güvensiz bağlanma özelliği gösteren çocuklarda daha sık görülür.
b) Yaşla birlikte görülme sıklığında azalma olması beklenir.
c) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu tanısı konulabilmesi için çocuğun 4 yaşından küçük olması gerekir.
d) Tanı konulabilmesi için çocuğun ayrılmaya dair gösterdiği tepkilerin bir aydan uzun sürmesi gerekir.
e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu varlığında sosyal fobi ortaya çıkabilir.

Cevap : c) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu tanısı konulabilmesi için çocuğun 4 yaşından küçük olması gerekir.

8 yaşındaki kız çocuğu sınıfta parmak kaldıramama, arkadaş edinememe şikayetleriyle öğretmen tarafından rehberlik servisindeki çocuk gelişim uzmanına yönlendirildi. Çocuğun yaşıtlarıyla konuşurken yanlış bir söyleyip rezil olacağından endişe ettiği ve çarpıntı, kızarma gibi belirtiler gösterdiği öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen çocuğun muhtemel tanısı nedir?

a) Yaygın anksiyete bozukluğu
b) Major depresif bozukluk
c) Uyum bozukluğu
d) Sosyal anksiyete bozukluğu
e) Panik bozukluk

Cevap : d) Sosyal anksiyete bozukluğu

8 yaşındaki erkek hasta her gece ertesi günkü arkadaş ilişkileri, okul ödevleri ve aktiviteleri hakkında yoğun endişe duyma, uykuya dalamama, odaklanmama ve sık sinirlenme şikâyetleriyle ruh sağlığı kliniğine başvurdu. Hastanın annesiyle endişeleri hakkında sürekli konuşma ve rahatlatılma ihtiyacı duyduğu, her yaptığı aktivitenin ardından öğretmeninden onay almaya çalıştığı öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen hastanın muhtemel tanısı nedir?

a) Obsesif kompulsif bozukluk
b) Yaygın anksiyete bozukluğu
c) Sosyal anksiyete bozukluğu
d) Panik bozukluk
e) Travma sonrası stres bozukluğu

Cevap : b) Yaygın anksiyete bozukluğu

I-Çocuğun bağlanma figürlerinden ayrılması durumunda veya ayrılma beklentisi yaşadığı durumlarda aşırı anksiyete ve korku duyması.
II-Çocuğun kendini rahat hissettiği ortamlarda konuşabiliyorken, konuşmasının beklendiği bir takım ortam ve durumlarda konuşmayı reddetmesi.
III-Belirli bir nesne ya da duruma karşı aşırı ve sürekli korku ya da kaygı duyma hali.
IV-Kişinin başkalarınca değerlendirilebileceği bir ya da birden fazla sosyal durumda belirgin ve sürekli korku ya da kaygı duyması.
Aşağıdaki anksiyete bozukluklarından hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

a) Sosyal anksiyete bozukluğu
b) Özgül fobi
c) Panik bozukluk
d) Selektif mutizm
e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

Cevap : c) Panik bozukluk

Panik bozuklukla ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Panik ataklar, herhangi bir tetikleyici etkene yanıt olarak ortaya çıkabilir
b) Panik atak birçok ruhsa lve tıbbı bozukluğun seyri sırasında görülebilir.
c) Panik bozukluk bir ay içinde en az iki kez fobik bir nesneyle karşılaşması sonrası panik atak görülmesidir.
d) Hastalığın sıklıkla ergenlik döneminin sonlarında başladığı bilinmektedir.
e) Panik bozukluğuna en sık anksiyete bozuklukları ve majör depresif bozukluk eşlik eder.

Cevap : c) Panik bozukluk bir ay içinde en az iki kez fobik bir nesneyle karşılaşması sonrası panik atak görülmesidir.

I- Bağlanma figüründen ayrı kalma ya da ayrılma beklentisi olduğu durumlar
II-Başkalarınca değerlendirilebilecek sosyal ortam ve durumlar
III-Kişinin yardım almasının zor olabileceğini düşündüğü durumlar
Yukarıda verilen kaygı ve korku duyulan nesne ya da durumlarla ilgili anksiyete bozuklukları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

a) Ayrılık kaygısı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, agorafobi
b) Panik bozukluk, ayrılık kaygısı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu,
c) Ayrılık kaygısı bozukluğu, panik bozukluk, selektif mutizm
d) Selektif mutizm, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk
e) Ayrılık kaygısı bozukluğu, özgül fobi, sosyal kaygı bozukluğu

Cevap : a) Ayrılık kaygısı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, agorafobi

Aşağıdakilerden hangisi kaygı bozukluklarında uygulanan bilişsel davranışçı terapinin basamaklarından birisi değildir?

a) Psikoeğitim
b) Farmakoterapi
c) Kademeli yüzleştirme
d) Vaka formülasyonu
e) Bilişsel güçlendirme

Cevap : b) Farmakoterapi

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!