auzefKültürel Miras Ve TurizmTurizm Araştırmaları

Turizm Araştırmaları Vize Deneme-2

Turizm Araştırmaları Vize Deneme-2

#1. 2017 yılında Antalya’ya gelen ziyaretçilerin ülkelere göre oransal dağılımına bakıldığında ilk sırada hangi ülke yer alır?

#2. En az iki özelliğin bir arada bulunduğu sit alanları hangi terimle adlandırılır?

#3. Antik çağlarda İda dağı olarak bilinen dağ aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizdeki en bilinen kentsel arkeolojik sitlere örnek değildir?

#5. Kapsamlı planlama yaklaşımı aşağıdaki yaklaşımların hangisi tarafından eleştirilmiştir?

#6. Kıyı kullanım planları; aşağıda belirtilen faaliyetlerin hangisiyle ilgili karar ve stratejileri yönlendirmez?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Milli Park Kanunu’nun amaçlarından biri değildir?

#8. İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olmasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#9. Plan kavramının bir ........ , planlama kavramının ise bir .......... içerdiği söylenebilir. Yukarıdaki boşluklara uygun olan şıkkı işaretleyiniz.

#10. Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özellikleri ile oluşan çevrenin dönemin sosyo ekonomik, sosyo kültürel yapılanmasını, yaşam biçimini yansıtarak bir arada bulunduran ve bu açılardan doku bütünlüğü gösteren alanlardır. Yukarıda verilen ifade hangi sit alanını tanımlamaktadır?

#11. Planlama yapılacak bölgenin nüfus miktarıyla ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi dikkate alınmaz?

#12. Görevli akademisyenler tarafından modernite bakış açısıyla geliştirilen kapsamlı planlama, temelde eiğitimli teknokrat ve plancıların ‘’yukarıdan aşağıya’’ kararlar aldığı yaklaşım hangi ünivesitede gerçekleşmiştir?

#13. ‘Gala Gölü Milli Parkı’ hangi ilimiz sınırları içinde yer almaktadır?

#14. ......... ne, nerede, ne için, ne zaman, nasıl (5N) sorularının cevaplandırıldığı belirli bir dönemde belirli bir alanda ulaşılmak istenilen hedeflerin, bu hedeflere varabilmek için yararlanılabilecek araçlar ve olanakların yapılacak, işlerin ve iş zamanlamasının belirlendiği disiplinli bir süreçtir. Yukarıdaki boşluğa uygun gelen şıkkı işaretleyiniz.

#15. Kara ile denizin temas noktalarının meydana getirdiği bir çizgi boyunca uzanmakta ve bütün kıtaları çevreleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Kentsel korumada korunması gerekli alanlara yönelik planlama çabalarının amaç ve beklentileri arasında değildir?

#17. Ülkemizdeki en bilinen ............. sitlere örnek olarak Safranbolu, Kadıköy Meydanı ve Çevresi, Eyüp-İstanbul, Beyoğlu-Perşembe Pazarı Bölgesi ve Mardin Merkez yerleşim bölgesini gösterebiliriz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#18. ‘İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’ hangi ilimiz sınırları içinde yer almaktadır?

#19. Kıyı alanlarının, gelecek nesillere daha sağlıklı bir doğal unsur olarak…………………….. bir yaklaşımla, koruma ve kullanma dengesi gözetilerek kullanımı büyük bir öneme sahiptir. Yukarıdaki ifade de boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#20. Güncel planlama paradigması, ekolojik sistemleri ve yaşam kalitesinin iyileştirilmeyi amaçlayan hangi yaklaşım sergilemesini ön planda tutmaktadır?

#21. ‘Hatila Vadisi Milli’ hangi ilimiz sınırları içinde yer almaktadır?

#22. Ülkemizde mevcut planlama sistemiyle ilgili sorunların çözümü olarak aşağıdakilerden hangisi önerilemez?

#23. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından ilke kararlarıyla sitlerin türleri, tanımlamaları ve derecelendirmeleri yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sit tanımı olarak nitelendirilemez?

#24. Hunat Hatun medresesi aşağıdaki illerimizden hangisinde bulunmaktadır?

#25. ‘Spil Dağı Milli Parkı’ hangi ilimiz sınırları içinde yer almaktadır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Turizm Araştırmaları Vize Deneme-2

1. 2017 yılında Antalya’ya gelen ziyaretçilerin ülkelere göre oransal dağılımına bakıldığında ilk sırada hangi ülke yer alır?

a) Hollanda
b) Rusya Federasyonu
c) Almanya
d) Ukrayna
e) İsveç

Cevap : c)Almanya

2. İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olmasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Uygarlıkların kaynaştığı yer
b) Tarımsal faaliyetler
c) Güzel sanatların etkisi
d) Kentin Konumu
e) Siyasi boyut

Cevap : b)Tarımsal faaliyetler

3. Hunat Hatun medresesi aşağıdaki illerimizden hangisinde bulunmaktadır?

a) Kayseri
b) Sivas
c) İstanbul
d) Erzurum
e) Kırşehir

Cevap : a)Kayseri

4. Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özellikleri ile oluşan çevrenin dönemin sosyo ekonomik, sosyo kültürel yapılanmasını, yaşam biçimini yansıtarak bir arada bulunduran ve bu açılardan doku bütünlüğü gösteren alanlardır.
Yukarıda verilen ifade hangi sit alanını tanımlamaktadır?

a) Özel bölgeler
b) Arkeolojik sit alanı
c) Doğal sit alanı
d) Kentsel sit alanı
e) Tarihi sit alanı

Cevap : d)Kentsel sit alanı

5. Ülkemizdeki en bilinen …………. sitlere örnek olarak Safranbolu, Kadıköy Meydanı ve Çevresi, Eyüp-İstanbul, Beyoğlu-Perşembe Pazarı Bölgesi ve Mardin Merkez yerleşim bölgesini gösterebiliriz.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Özel
b) Arkeolojik
c) Kentsel
d) Doğal
e) Tarihi

Cevap : c)Kentsel

6. Aşağıdakilerden hangisi Kentsel korumada korunması gerekli alanlara yönelik planlama çabalarının amaç ve beklentileri arasında değildir?

a) Nüfusu arttırmayı hedeflemelidir.
b) Koruma planlamasında öncelikle mevcut durum tespit edilmektedir.
c) Kenti toplumdaki değişimler de etkileyebilmekte, değişimin belirlenen hedeflerle denetlenmesi gerekmektedir.
d) Korunan alanlarda yeni yapılaşmaların, ekonomik, sosyal, kültürel boyutlarıyla tüm toplumca tartışılabilmesi gerekmektedir.
e) Kentsel alanların korunması, kültürel, tarihi değerlerin ve ekonomik, sosyal özelliklerin korunmasını içermektedir.

Cevap : a)Nüfusu arttırmayı hedeflemelidir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizdeki en bilinen kentsel arkeolojik sitlere örnek değildir?

a) Tarihi Yarımada
b) Manyas Kuş Cenneti
c) Sultanahmet Meydanı ve Çevresi
d) Hacıbayram Veli Camii
e) Sulukule- İstanbul

Cevap : b)Manyas Kuş Cenneti

8. En az iki özelliğin bir arada bulunduğu sit alanları hangi terimle adlandırılır?

a) Tarihi
b) Arkeolojik
c) Karma
d) Özel
e) Doğal

Cevap : c)Karma

9. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından ilke kararlarıyla sitlerin türleri, tanımlamaları ve derecelendirmeleri yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sit tanımı olarak nitelendirilemez?

a) Kentsel
b) Arkeolojik
c) Tarihi
d) Doğal
e) Yapay

Cevap : e)Yapay

10. Aşağıdakilerden hangisi Milli Park Kanunu’nun amaçlarından biri değildir?

a) Koruma alanlarının seçilip belirlenmesi
b) Korunan alanların özellik ve karakterleri bozulmadan muhafazası
c) Korunan alanların konut alanlarına tahsisi
d) Korunan alanların geliştirilmesi
e) Korunan alanların yönetim şartlarının belirlenmesi

Cevap : c)Korunan alanların konut alanlarına tahsisi

11. ‘Spil Dağı Milli Parkı’ hangi ilimiz sınırları içinde yer almaktadır?

a) Bursa
b) Yozgat
c) Adana
d) Manisa
e) İstanbul

Cevap : d)Manisa

12. ‘Hatila Vadisi Milli’ hangi ilimiz sınırları içinde yer almaktadır?

a) Artvin
b) Tunceli
c) Mersin
d) Tekirdağ
e) Giresun

Cevap : a)Artvin

13. ‘İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’ hangi ilimiz sınırları içinde yer almaktadır?

a) Sivas
b) Malatya
c) Çorum
d) Çanakkale
e) Kırklareli

Cevap : e)Kırklareli

14. Antik çağlarda İda dağı olarak bilinen dağ aşağıdakilerden hangisidir?

a) Uludağ
b) Ağrı Dağı
c) Sübhan Dağı
d) Kaz Dağı
e) Ak Dağ

Cevap : d)Kaz Dağı

15. ‘Gala Gölü Milli Parkı’ hangi ilimiz sınırları içinde yer almaktadır?

a) Edirne
b) Bursa
c) Mersin
d) Trabzon
e) Giresun

Cevap : a)Edirne

16. Kara ile denizin temas noktalarının meydana getirdiği bir çizgi boyunca uzanmakta ve bütün kıtaları çevreleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) İzohips
b) Meridyen
c) Kıyı
d) izobar
e) Paralel

Cevap : c)Kıyı

Turizm Araştırmaları Vize Deneme-2

17. Kıyı kullanım planları; aşağıda belirtilen faaliyetlerin hangisiyle ilgili karar ve stratejileri yönlendirmez?

a) Tarım
b) Sanayi
c) Enerji
d) Turizm
e) Aile planlaması

Cevap : e)Aile planlaması

18. Planlama yapılacak bölgenin nüfus miktarıyla ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi dikkate alınmaz?

a) Yoğunluk
b) Medyan yaş
c) Sosyal yapı
d) Göç Potansiyeli
e) Ekonomik yapı

Cevap : b)Medyan yaş

19. Kıyı alanlarının, gelecek nesillere daha sağlıklı bir doğal unsur olarak…………………….. bir yaklaşımla, koruma ve kullanma dengesi gözetilerek kullanımı büyük bir öneme sahiptir.
Yukarıdaki ifade de boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Kısıtlı
b) Ticari
c) İlgili
d) Sürdürülebilir
e) Ekonomik

Cevap : d)Sürdürülebilir

20. Ülkemizde mevcut planlama sistemiyle ilgili sorunların çözümü olarak aşağıdakilerden hangisi önerilemez?

a) Kendi içinde tutarlılığı olmalı
b) Yaşamın gerçekliği ile uyumlu olmalı
c) Sürdürülebilirlikten uzak olmalı
d) Bölgenin coğrafi özelliklerine duyarlı olmalı
e) Yaşamın diğer alanlarındaki politikalarla entegre olmalı

Cevap : c)Sürdürülebilirlikten uzak olmalı

21. ……….. ne, nerede, ne için, ne zaman, nasıl (5N) sorularının cevaplandırıldığı belirli bir dönemde belirli bir alanda ulaşılmak istenilen hedeflerin, bu hedeflere varabilmek için yararlanılabilecek araçlar ve olanakların yapılacak, işlerin ve iş zamanlamasının belirlendiği disiplinli bir süreçtir.
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen şıkkı işaretleyiniz.

a) Planlama
b) Süreç
c) Plan
d) Sonuç
e) Çıktı

Cevap : a)Planlama

22. Plan kavramının bir ……. , planlama kavramının ise bir …….. içerdiği söylenebilir.
Yukarıdaki boşluklara uygun olan şıkkı işaretleyiniz.

a) Girdi-çıktı
b) Sonucu-süreci
c) Esnek-dinamik
d) Objektif-subjektif
e) Çevresel-kültürel

Cevap : b)Sonucu-süreci

23. Görevli akademisyenler tarafından modernite bakış açısıyla geliştirilen kapsamlı planlama, temelde eiğitimli teknokrat ve plancıların ‘’yukarıdan aşağıya’’ kararlar aldığı yaklaşım hangi ünivesitede gerçekleşmiştir?

a) Oxford Üniversitesi
b) Cambridge Üniversitesi
c) Harvard Üniversitesi
d) Yale Üniversitesi
e) Chicago Üniversitesi

Cevap : e)Chicago Üniversitesi

24. Kapsamlı planlama yaklaşımı aşağıdaki yaklaşımların hangisi tarafından eleştirilmiştir?

a) İşlevsel yaklaşım
b) Planlı yaklaşım
c) Bütünsel yaklaşım
d) Plansız yaklaşım
e) Marksist yaklaşım

Cevap : e)Marksist yaklaşım

25. Güncel planlama paradigması, ekolojik sistemleri ve yaşam kalitesinin iyileştirilmeyi amaçlayan hangi yaklaşım sergilemesini ön planda tutmaktadır?

a) Akıllı büyüme
b) Dikey büyüme
c) Yatay büyüme
d) İşlevsel büyüme
e) Yapısal büyüme

Cevap : a)Akıllı büyüme

Kültürel Miras ve Turizm

Turizm Araştırmaları

LOLONOLO

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram

Turizm Araştırmaları Vize Deneme-2

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!