Anadolu AöfTÜR202U Türk Dili 2

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 6

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 6

#1. İki cümle birbirine ancak, yalnız, fakat, ama, hatta, yoksa, oysa, hâlbuki, ne var ki, öyleyse, çünkü gibi bağlaçlarla bağlanıyorsa bu bağlaçlardan önce hangi noktalama işaretleri kullanılır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde beden dilinin kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamanın özelliklerinden biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmayı gerektirir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmaların özelliklerinden değildir?


#6.  Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen konuşmacı temelli faktörler arasında yer almaz?

#7. “Dinlenenlerin daha kolay anlaşılması, hatırlanması amacıyla önemli görülen bölümlerin kısa notlar alınması yoluyla yapılan dinleme” aşağıdaki dinlemelerin hangisini işaret etmektedir?

#8. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

#9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi konuşmayla ilgili dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı kazanma sürecini etkilememektedir?

#12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ayraç işareti () yanlış kullanılmıştır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinde yer almayan ögelerden biridir?

#14. Ülkemiz, turizm açısından bir cennet. Hangi köşesini söylemeli bilmem ki: İstanbul, Bodrum, Kuşadası, Kaş, Antalya, Trabzon, Mardin ( ) Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

#15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde noktanın (.) kullanımında yanlışlık vardır?


#16.  ‘...............................’ okunan herhangi bir metin üzerinde düşünme, doğruları ve yanlışları üzerinde kafa yorma ve konuyu yorumlama olarak ifade edilebilir, şeklindeki ifade uygun şekilde nasıl tamamlanabilir?

#17. “Doğa bilimlerinden sanata, edebiyattan teknik alanlara, eğitimden siyasete kadar uzmanlık gerektiren herhangi bir konuda, bu içeriği anlayabilecek ve sorular yöneltebilecek dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardandır. Konunun uzmanı bir kişi, bu özellikteki dinleyici kitlesinin beklentilerine uygun olarak konuşmasını bilimsel veriler, analizler ve yargılar ile sunar. Bu konuşma türüne genellikle bilimsel faaliyet yürüten veya bu nitelikte faaliyetlere gereksinim duyan resmî veya özel kurum ve kuruluşlar ev sahipliği yapar; bu konuşma türünün sunum süresi genellikle 45 dakika-1 saat olarak tercih edilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri barındıran bir konuşma türüdür?

#18. Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

#19. Gerçekte söylenenin aksi düşünce taşındığını göstermek için aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır?

#20.  Aşağıdakilerden hangisi dinleme türleri arasında yer almaz?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

TÜR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -6

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 6

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TUR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 6

“Bilimsel bir araştırma yazarı, konusuyla ilgili kaynak araştırması yapmak, bu kaynakların hangilerini yazısında kullanacağını belirlemek, kullanacağı alıntıları yazıda hangi yazım standartına uygun olarak vereceğini düşünmek, düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edeceğine karar vermek gibi konularda belirleyici olmak durumundadır.” 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu özellikleri barındıran bir yazı türüdür?

a. Fıkra
b. Deneme
c. Makale
d. Köşe yazısı
e. Röportaj

Cevap : c. Makale

Bilimsel üslup açısından değerlendirirsek, söylenmek istenen şeyi doğrudan ifade etmesi, kelime ekonomisi yöntemini uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangi iki yazı türünü bir arada düşünmemiz gerekir?

a. Deneme-makale
b. Tutanak-hikâye
c. Roman-makale
d. Makale-dilekçe
e. Karar-köşe yazısı

Cevap : d. Makale-dilekçe

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir araştırma yazısının sürecini doğru göstermektedir?

a. Konuya karar vermek- yazının yöntemini ifade etmek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- sonuca ulaşmak- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak.
b. Konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- yazının yöntemini ifade etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.
c. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemekkonuya karar vermek- yazının yöntemini ifade etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.
d. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemekkonuya karar vermek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- yazının yöntemini ifade etmeksonuca ulaşmak.
e. Yazının yöntemini ifade etmek- konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.

Cevap : b. Konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- yazının yöntemini ifade etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel anlatımın özelliklerinden biri değildir?

a. Kişisel ve duygusal ifadeler yer almaz.
b. Düşüncelerin birbirine bağlı uzun cümlelerle ifadesi makbuldür.
c. Genelleyici ve muğlak ifadeler olmamalıdır.
d. Kelime ekonomisi yöntemi tercih edilmelidir.
e. Kuralsız, devrik cümlelere yer verilmemelidir.

Cevap : b. Düşüncelerin birbirine bağlı uzun cümlelerle ifadesi makbuldür.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel yazımda standartlaşmanın önemini vurgulayan bir cevap değildir?

a. Bilgiye kolay erişimi sağlar.
b. Gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlar.
c. Zaman kaybını önler.
d. Okur, hızlı ve kolay bilgi akışı sağlar.
e. Araştırma sonuçlarının güvenirliğini sağlar.

Cevap : e. Araştırma sonuçlarının güvenirliğini sağlar.

Dünyada kabul gören genel yazım standartlarına göre ekonomi, işletme, eğitim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve biyoloji alanlarında tercih edilen stil ile edebiyat, tarih, felsefe, modern ve klasik diller gibi beşeri bilimler dallarında kullanılan yazım stilleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

a. APA-MLA
b. CONSORT-APA
c. MLA-APA
d. AMA-MLA

e. CHICAGO-MLA

Cevap : a. APA-MLA

Bilimsel bir yazının kaynakça listesini oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat etmek gerekir?

a. Hangi kaynaktan daha çok yararlanıldıysa ona göre bir sıralama yapmak
b. Kaynakları yazarlarının konuyla ilgili önemine göre sıralamak
c. Kaynakların yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanması
d. Kaynakların yazar adına göre alfabetik olarak sıralanması
e. Kaynakların eser adına göre alfabetik olarak sıralaması

Cevap : c. Kaynakların yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanması

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir çalışmada kaynak göstermenin gerekliliğine dair bir gerekçe sunmaz?

a. Okuyucuya alıntıların asıl kaynağa uygunluğunu denetleme imkânı vermek
b. Araştırmada ileri sürülen görüş ve olguları, varsa destekleyen ve desteklemeyen görüş ve olguların varlığını belirterek, araştırmacının, bunları göz önüne aldığını kanıtlamak
c. Yazının sayfa sayısını artırmaya yardımcı olmak
d. Okuyucuya aynı konuda, yararlanabileceği başka önemli kaynakları tanıtmak
e. Yararlanılan kaynakların yazarlarına kredi vererek, ahlaki ve yasal kurallara uymak

Cevap : c. Yazının sayfa sayısını artırmaya yardımcı olmak

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?

a. Dilekçe
b. Edebi mektup
c. Karar
d. Tutanak
e. Rapor

Cevap : b. Edebi mektup

I. Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerin sonuçlarının onanmış deftere yazılması ile ortaya çıkan yazı türü
II. Resmî ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan, bir dileği, isteği, ihbar ve şikayeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi sormak amacıyla yazılan resmî mektup
III. Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türü Yukarıda tanımlanan yazı türleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a. Dilekçe-öz geçmiş-tutanak
b. Karar-tutanak-dilekçe
c. Öz geçmiş-iş mektubu-karar
d. Karar-dilekçe-tutanak
e. Rapor-tutanak-dilekçe

Cevap : d. Karar-dilekçe-tutanak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TÜR202U Türk Dili 2 Vize Soruları, TÜR202U Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -6 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TÜR202U Türk Dili 2-Bahar-min lolonolo play google uygulaması

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!