Anadolu AöfTÜR202U Türk Dili 2

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?

a. Sezdirmek, hissettirmek, bunların çerçevesinde düşündürmek esastır.
b. Anlam birimleri, somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.
c. Dil yan anlam, mecaz anlamla örülü olabilir.
d. Sanatsal yazılarda kullanılan dil nesnel değildir.
e. Sanatsal yazılarda sözcükler soyut anlamda kullanılabilir.

Cevap : b. Anlam birimleri, somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.

“Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur.” cümlesinde anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık yoktur?

a. Şiirde her sözcük, bulunduğu yerde güzeldir.
b. Sözcük, şiirin en önemli öğesidir.
c. Şiirde dil, kendine özgü bir biçimde kullanılır.
d. İmgeler, şiir için en önemli ögedir.
e. Şiirin güzelliği, sözcüklerin birbiriyle uyumundan gelir.

Cevap : d. İmgeler, şiir için en önemli ögedir.

“Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere ……… denir.” Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. Lirik şiir
b. Pastoral şiir
c. Satirik şiir
d. Didaktik şiir
e. Dramatik şiir

Cevap : c. Satirik şiir

Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri değildir?

a. Özgün söyleyişlere yer verilir.
b. İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
c. Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.
d. Senli benli ve içtenlikli bir dil kullanılır.
e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

Cevap : e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

5. Aşağıdakilerden hangisinde durum öyküsünün özelliklerinden biri yer almaktadır?
a. Serim, düğüm ve çözüm aşamalılığı vardır.
b. Konusunu tarihten, ulusal duygulardan ya da toplumsal gerçeklerden alır.
c. Kişiler, belirgin özellikleri olan ya da üstün niteliklidir.
d. Öykünün bir sonucu, bir çözümü olmayabilir.
e. Okurun merak duygusu canlı tutulmaya çalışılır.

Cevap : d. Öykünün bir sonucu, bir çözümü olmayabilir.

I. Yaşanmış ya da yaşanabilir izlenimi veren olayları anlatır.
II. Kişi, zaman, yer ögelerini içerir.
III. Yaşamın bir kesitini ya da tümünü anlatır.
Yukarıda özelliklerinden bazılarının yer aldığı edebî tür aşağıdakilerinden hangisidir?

a. Şiir
b. Roman
c. Tiyatro
d. Dram
e. Masal

Cevap : b. Roman

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkçe roman olarak kabul edilmektedir?

a. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
b. Karabibik
c. Aşk-ı Memnu
d. Sergüzeşt
e. Eylül

Cevap : a. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

8. Aşağıdakilerden hangisi söz ve eyleme dayalı yazınsal anlatı türüdür?
a. Roman
b. Öykü
c. Anı
d. Tiyatro
e. Günlük

Cevap : d. Tiyatro

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri veren yazardır?
a. Ziya Paşa
b. Namık Kemal
c. Şinasi
d. Tevfik Fikret
e. Muallim Naci

Cevap : c. Şinasi

10. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatro türlerinden biri değildir?
a. Orta oyunu
b. Meddah
c. Köy seyirlik oyunu
d. Bağ bozumu şenlikleri
e. Karagöz

Cevap : d. Bağ bozumu şenlikleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

“Bilimsel bir araştırma yazarı, konusuyla ilgili kaynak araştırması yapmak, bu kaynakların hangilerini yazısında kullanacağını belirlemek, kullanacağı alıntıları yazıda hangi yazım standartına uygun olarak vereceğini düşünmek, düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edeceğine karar vermek gibi konularda belirleyici olmak durumundadır.” 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu özellikleri barındıran bir yazı türüdür?

a. Fıkra
b. Deneme
c. Makale
d. Köşe yazısı
e. Röportaj

Cevap : c. Makale

Bilimsel üslup açısından değerlendirirsek, söylenmek istenen şeyi doğrudan ifade etmesi, kelime ekonomisi yöntemini uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangi iki yazı türünü bir arada düşünmemiz gerekir?

a. Deneme-makale
b. Tutanak-hikâye
c. Roman-makale
d. Makale-dilekçe
e. Karar-köşe yazısı

Cevap : d. Makale-dilekçe

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir araştırma yazısının sürecini doğru göstermektedir?

a. Konuya karar vermek- yazının yöntemini ifade etmek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- sonuca ulaşmak- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak.
b. Konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- yazının yöntemini ifade etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.
c. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemekkonuya karar vermek- yazının yöntemini ifade etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.
d. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemekkonuya karar vermek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- yazının yöntemini ifade etmeksonuca ulaşmak.
e. Yazının yöntemini ifade etmek- konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.

Cevap : b. Konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- yazının yöntemini ifade etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel anlatımın özelliklerinden biri değildir?

a. Kişisel ve duygusal ifadeler yer almaz.
b. Düşüncelerin birbirine bağlı uzun cümlelerle ifadesi makbuldür.
c. Genelleyici ve muğlak ifadeler olmamalıdır.
d. Kelime ekonomisi yöntemi tercih edilmelidir.
e. Kuralsız, devrik cümlelere yer verilmemelidir.

Cevap : b. Düşüncelerin birbirine bağlı uzun cümlelerle ifadesi makbuldür.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel yazımda standartlaşmanın önemini vurgulayan bir cevap değildir?

a. Bilgiye kolay erişimi sağlar.
b. Gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlar.
c. Zaman kaybını önler.
d. Okur, hızlı ve kolay bilgi akışı sağlar.
e. Araştırma sonuçlarının güvenirliğini sağlar.

Cevap : e. Araştırma sonuçlarının güvenirliğini sağlar.

Dünyada kabul gören genel yazım standartlarına göre ekonomi, işletme, eğitim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve biyoloji alanlarında tercih edilen stil ile edebiyat, tarih, felsefe, modern ve klasik diller gibi beşeri bilimler dallarında kullanılan yazım stilleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

a. APA-MLA
b. CONSORT-APA
c. MLA-APA
d. AMA-MLA

e. CHICAGO-MLA

Cevap : a. APA-MLA

Bilimsel bir yazının kaynakça listesini oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat etmek gerekir?

a. Hangi kaynaktan daha çok yararlanıldıysa ona göre bir sıralama yapmak
b. Kaynakları yazarlarının konuyla ilgili önemine göre sıralamak
c. Kaynakların yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanması
d. Kaynakların yazar adına göre alfabetik olarak sıralanması
e. Kaynakların eser adına göre alfabetik olarak sıralaması

Cevap : c. Kaynakların yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanması

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir çalışmada kaynak göstermenin gerekliliğine dair bir gerekçe sunmaz?

a. Okuyucuya alıntıların asıl kaynağa uygunluğunu denetleme imkânı vermek
b. Araştırmada ileri sürülen görüş ve olguları, varsa destekleyen ve desteklemeyen görüş ve olguların varlığını belirterek, araştırmacının, bunları göz önüne aldığını kanıtlamak
c. Yazının sayfa sayısını artırmaya yardımcı olmak
d. Okuyucuya aynı konuda, yararlanabileceği başka önemli kaynakları tanıtmak
e. Yararlanılan kaynakların yazarlarına kredi vererek, ahlaki ve yasal kurallara uymak

Cevap : c. Yazının sayfa sayısını artırmaya yardımcı olmak

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?

a. Dilekçe
b. Edebi mektup
c. Karar
d. Tutanak
e. Rapor

Cevap : b. Edebi mektup

I. Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerin sonuçlarının onanmış deftere yazılması ile ortaya çıkan yazı türü
II. Resmî ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan, bir dileği, isteği, ihbar ve şikayeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi sormak amacıyla yazılan resmî mektup
III. Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türü Yukarıda tanımlanan yazı türleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a. Dilekçe-öz geçmiş-tutanak
b. Karar-tutanak-dilekçe
c. Öz geçmiş-iş mektubu-karar
d. Karar-dilekçe-tutanak
e. Rapor-tutanak-dilekçe

Cevap : d. Karar-dilekçe-tutanak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri değildir?

a. Okuma
b. Yazma
c. Konuşma
d. Dinleme
e. Görme

Cevap : e. Görme

‘……….’ bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, algılama ve kavrama sürecidir, şeklindeki cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Okuma
b. Yazma
c. Dinleme
d. Konuşma
e. Duyma

Cevap : a. Okuma

“Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılması” hangi tür okumayı tanımlar?

a. Sesli okuma
b. Eşli okuma
c. Sessiz okuma
d. İşaretleyerek okuma
e. Göz atarak okuma

Cevap : c. Sessiz okuma

Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamanın özelliklerinden biri değildir?

a. Anlama
b. Etkin bir süreç
c. Ön bilgiler
d. Yazma süreci
e. Düşünme

Cevap : d. Yazma süreci

Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı kazanma sürecini etkilememektedir?

a. Bireysel etkenler
b. Akraba ilişkileri
c. Okul
d. Aile
e. Çevre

Cevap : b. Akraba ilişkileri

 ‘………………………….’ okunan herhangi bir metin üzerinde düşünme, doğruları ve yanlışları üzerinde kafa yorma ve konuyu yorumlama olarak ifade edilebilir, şeklindeki ifade uygun şekilde nasıl tamamlanabilir?

a. Eleştirel okuma
b. Sesli okuma
c. Tartışarak okuma
d. Özetleme
e. Yazma

Cevap : a. Eleştirel okuma

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinde yer almayan ögelerden biridir?

a. Konuşmacı
b. Dinleyici
c. Geri bildirim
d. Mesaj
e. Yazar

Cevap : e. Yazar

 Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen konuşmacı temelli faktörler arasında yer almaz?

a. Konuşma hızı
b. Isı
c. Ses tonu
d. Jest ve mimikler
e. Bilgi birikimi

Cevap : b. Isı

“Dinlenenlerin daha kolay anlaşılması, hatırlanması amacıyla önemli görülen bölümlerin kısa notlar alınması yoluyla yapılan dinleme” aşağıdaki dinlemelerin hangisini işaret etmektedir?

a. Not alarak dinleme
b. Aktif dinleme
c. Pasif dinleme
d. Empatik dinleme
e. Amaçlı dinleme

Cevap : a. Not alarak dinleme

 Aşağıdakilerden hangisi dinleme türleri arasında yer almaz?

a. Aktif dinleme
b. Pasif dinleme
c. Tutarlı dinleme
d. Not alarak dinleme
e. Eleştirel dinleme

Cevap : c. Tutarlı dinleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

a. Boğumlanma, ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasıdır.
b. Vurgu, sözcüklerde ve sözcük öbeklerinde bazı hecelerin, cümlenin bütününde de bazı sözcüklerin diğerlerine göre daha yüksek tonda seslendirilmesidir.
c. Durak, özellikle vurgulanan bir yargının, mesajın, yüksek tonlu ifadenin veya bir sorunun ardından gelen kısa süreli sessizliktir.
d. Ezgi, titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşuna denir.
e. Tını, bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan niteliğe denir.

Cevap : d. Ezgi, titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşuna denir.

Aşağıdakilerden hangisi konuşmayla ilgili dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir?

a. Esneklik
b. Tını
c. Açıklık
d. İşitilebilirlik
e. Sıklık

Cevap : c. Açıklık

Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde beden dilinin kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?

a. Beden dili ne konuşmanın önüne geçecek şekilde abartılı ne de konuşmanın gerektirdiği vücut hareketlerinden yoksun olmalı.
b. Konuşmacı, bedenin hareketleri ile bu hareketlerin anlamı, dinleyici üzerinde oluşturduğu algı arasındaki ilişkiyi tanımalı.
c. Konuşmacı; her konuşma türünde ve her dinleyici grubu karşısında aynı davranışı ve görünüşü sergileyerek tutarlı olmalı.
d. Aynı vücut hareketlerinin başka kültür ortamlarında sergilenmeleri sırasında aynı tepkileri göremeyebileceği dikkate alınmalı, dolayısıyla konuşma öncesinde dinleyici bu özellikleri ile de tanınmalı.
e. Konuşmacı, bakımı, giyimi, genel tavırları kısacası görünüşü ile dinleyici üzerinde olumlu bir algı oluşturmalı.

Cevap : c. Konuşmacı; her konuşma türünde ve her dinleyici grubu karşısında aynı davranışı ve görünüşü sergileyerek tutarlı olmalı.

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmayı gerektirir?

a. Selamlaşma
b. Tanışma ve tanıştırma
c. Özür dileme
d. Adres sorma ve söyleme
e. Bilimsel bilgi aktarma

Cevap : e. Bilimsel bilgi aktarma

Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

a. Görüşmede açık, anlaşılır bir dil yerine dolaylı ve belirsiz ifadeler kullanılmalı.
b. Görüşme için randevu veren kişi veya kurum, görüşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebileceği yer ve saat aralığını belirleyerek randevu vermeli.
c. Görüşme, her durumda bir programa, randevuya bağlı olarak gerçekleştirilmeli ve görüşmenin yeri, saati, süresi teyit edilmeli.
d. Görüşme öncesinde taraflar hem birbirleri ile hem de görüşme konusu ile ilgili gerekli bilgileri toplamış, hazırlıklarını yapmış olmalı.
e. Görüşmeye katılanlar giyim kuşam, temizlik ve bakım konularında hassas olmalı.

Cevap : a. Görüşmede açık, anlaşılır bir dil yerine dolaylı ve belirsiz ifadeler kullanılmalı.

“Doğa bilimlerinden sanata, edebiyattan teknik alanlara, eğitimden siyasete kadar uzmanlık gerektiren herhangi bir konuda, bu içeriği anlayabilecek ve sorular yöneltebilecek dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardandır. Konunun uzmanı bir kişi, bu özellikteki dinleyici kitlesinin beklentilerine uygun olarak konuşmasını bilimsel veriler, analizler ve yargılar ile sunar. Bu konuşma türüne genellikle bilimsel faaliyet yürüten veya bu nitelikte faaliyetlere gereksinim duyan resmî veya özel kurum ve kuruluşlar ev sahipliği yapar; bu konuşma türünün sunum süresi genellikle 45 dakika-1 saat olarak tercih edilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri barındıran bir konuşma türüdür?

a. Açık Oturum
b. Panel
c. Konferans
d. Nutuk
e. Sempozyum

Cevap : c. Konferans

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmaların özelliklerinden değildir?

a. Bilimsel bilgi gerektiren konularda konuşmak
b. Öngörülemeyen zamanlarda ve belirli sosyal rollerin gereği olarak konuşmak
c. Konuşmayı basılı, işitsel ve görsel yardımcılarla desteklemek
d. Konu ile ilgili bilgi almak üzere orada bulunan dinleyiciye yönelik konuşmak
e. Belirli bir plan ve yöntem çerçevesinde konuşmak

Cevap : b. Öngörülemeyen zamanlarda ve belirli sosyal rollerin gereği olarak konuşmak

Açık oturumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisidoğrudur?

a. Bir konu, konunun uzmanı olan 3 ile 5 konuşmacı tarafından tartışılarak ele alınır.
b. Açık oturumlarda konuşmaları bir düzenlemekurulu seçer.
c. Açık oturumlarda temel olarak soru cevap tekniğinden yararlanılır.
d. Açık oturumlarda amaç, herhangi bir görüşün doğruluğunu ortaya çıkarmaktır.
e. Açık oturumlar dinleyici kitlesinin olmadığı or tamlarda düzenlenir.

Cevap : a. Bir konu, konunun uzmanı olan 3 ile 5 konuşmacı tarafından tartışılarak ele alınır.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü sunum sırasında dinleyicinin dikkatini çekmeye yönelik tekniklerden biri olamaz?

a. Kısaltmaların, jargonların kullanılması
b. Sunulan önerilerin dinleyicilere nasıl avantajlar sağladığına değinilmesi
c. Dinleyicilere sunumla ilgili soruların sorulması
d. Beden dilinin anlaşılırlığa hizmet edecek şekil de etkin kullanılması
e. Anlatılanların sözlü resimlere çevrilerek ifade edilmeye çalışılması

Cevap : a. Kısaltmaların, jargonların kullanılması

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü uzunluğu anlamı değiştirmektedir?

a. Gönül
b. Şura
c. Engin
d. Sahip
e. Öykü

Cevap : b. Şura

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

TÜR202U Türk Dili 2 Vize Soruları-min Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TÜR202U Türk Dili 2-Bahar-min lolonolo play google uygulaması

TÜR202U Türk Dili 2 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!