auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-1

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-1

#1. I. Farklılaşma stratejisi II. Maliyet liderliği stratejisi III. Odaklanma stratejisi IV. Çeşitlendirme stratejisi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Porter’ın jenerik stratejilerinden biri değildir?

#2. Ürün ve hizmetlerin rakiplerinden mümkün olduğunca farklılaştırarak müşterilerin beğenisine sunulması yaklaşımıdır. Diğer işletmelerin yaptıklarından farklı uygulamalar geliştirerek müşteri tercihlerini işletmelerin kendi ürün ve hizmetlerine yöneltme stratejileridir. Yukarıda tanımı verilen rekabet stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

#3. I. Finansal Kaynaklar II. Fiziksel Kaynaklar III. Bilgi IV. İlişkiler Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Treacy ve Wiersema’nın değer disiplinlerine göre rekabet avantajını doğuran ve sağlayan yetenekler arasındadır?

#4. Farklılaştırma stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


#6. İçsel geliştirme stratejisinde işletmeler, iç dinamiklerinden yararlanmak koşuluyla gelişirken en çok hangi yöntemden faydalanmaktadırlar?

#7. ........... stratejisinde işletmeler belli müşteri grubuna odaklanmış olarak, maliyet liderliği stratejisi uygulayabilirler. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. ............ iki veya daha fazla işletmenin bir araya gelerek belirli ürün/pazar alanında faaliyet göstermeleridir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#11. İşletmeler, pazarı oldukça daraltarak, çok farklı beklentileri olan müşteri grubuna hizmet ederek, rekabeti bir bakıma engelleyerek veya azaltarak konumlarını güçlendirebilirler ve daraltılmış ve özelleştirilmiş pazarlarında rekabet üstünlüğü için çalışabilirler. Bu bilgi aşağıdaki rekabet stratejilerinden hangisine aittir?

#12. Büyüme stratejileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#13. Maliyet liderliği stratejisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#14. Yeni ürünle yeni pazarlarda büyümeyi açıklayan büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

#15. İşletmenin zayıf olduğu alanlarda güçlü olan farklı işletmeler ile birleşerek rekabet gücünü arttırmasını sağlayan büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Mevcut ürünle yeni pazarlarda büyümeyi açıklayan büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

#17. I. Politik Kaynaklar II. İnsan Kaynakları III. Teknoloji IV. İlişkiler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri rekabet avantajı sağlayan kaynak ve yeteneklerdendir?

#18. I. İhracat II. Doğrudan Yatırım III. Ortak Girişim IV. Lisans Sözleşmeleri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazara giriş stratejilerindendir?

#19. I. İşletme, düşük maliyet ve düşük fiyatla rekabet avantajı sağlar. II. Tedarik, üretim ve dağıtım gibi faaliyetler en önemli maliyet unsurlarıdır. III. İşletmeye, deneyim ve öğrenme avantajı sağlar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maliyet liderliği stratejisi için doğrudur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-1

1. Büyüme stratejileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Büyüme, satış hacminin artışı ile açıklanır.
b) Büyümeden söz edebilmek için mutlaka sayısal veriler gerekmektedir.
c) Büyüme hızı yüksek olan işletmeler pazarda uzun süreli yer alırlar.
d) Büyüme hızının kontrol edilememesi sorun yaratabilir.
e) Büyüme; ürün ve pazar boyutunda olabilir.

Cevap : c)Büyüme hızı yüksek olan işletmeler pazarda uzun süreli yer alırlar.

2. Yukarıdaki stratejiler aşağıdaki büyüme stratejilerinden hangisine aittir?

a) Ürün Geliştirme Stratejileri
b) Pazara Nüfuz Etme Stratejileri
c) Pazar Geliştirme Stratejileri
d) Çeşitlendirme Stratejileri
e) İleriye Dönük Büyüme Stratejileri

Cevap : b)Pazara Nüfuz Etme Stratejileri

3. I. İhracat
II. Doğrudan Yatırım
III. Ortak Girişim
IV. Lisans Sözleşmeleri
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazara giriş stratejilerindendir?

a) I ve II
b) III ve IV
c) I ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : e)I, II, III ve IV

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İşletme belirli bir pazarın büyük bir payının elde etmekteyse konglomeratif strateji izlemesi avantajlıdır.
b) İşletmenin pazar payı küçük olduğu durumlarda yoğun büyüme stratejileri izlemesi daha yararlıdır.
c) Hızla büyüyen bir pazarda yer alıyorsa konglomeratif strateji izlemesi avantajlıdır.
d) İşletme en iyi büyüme ve kar potansiyelinin arz veya dağıtım kanalında olduğu bir pazarda faaliyet gösteriyorsa bütünleştirici bir strateji izlemelidir.
e) Olgunlaşmış pazarlarda işletmeler konglomeratif strateji izlemelidirler.

Cevap : c)Hızla büyüyen bir pazarda yer alıyorsa konglomeratif strateji izlemesi avantajlıdır.

5. İşletmenin zayıf olduğu alanlarda güçlü olan farklı işletmeler ile birleşerek rekabet gücünü arttırmasını sağlayan büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İleriye doğru dikey büyüme
b) Geriye doğru dikey büyüme
c) Toplayıcı büyüme
d) Yatay büyüme
e) Çeşitlendirme

Cevap : c)Toplayıcı büyüme

6. Yeni ürünle yeni pazarlarda büyümeyi açıklayan büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pazara nüfuz etme stratejisi
b) Ürün geliştirme stratejisi
c) Pazar geliştirme stratejisi
d) Çeşitlendirme stratejisi
e) Farklılaşma stratejisi

Cevap : d)Çeşitlendirme stratejisi

7. Mevcut ürünle yeni pazarlarda büyümeyi açıklayan büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pazara nüfuz etme stratejisi
b) Ürün geliştirme stratejisi
c) Pazar geliştirme stratejisi
d) Çeşitlendirme stratejisi
e) Farklılaşma stratejisi

Cevap : c)Pazar geliştirme stratejisi

8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Küçülme stratejisi işletmenin kendi iradesiyle o pazardan çekilmesidir.
b) Küçülme stratejisi, işletmelerde tasarruf veya kısmen veya tamamen tasfiye şeklinde uygulanabilir.
c) İşletmenin pazar payı küçük olduğu durumlarda yoğun büyüme stratejileri izlemesi daha yararlıdır.
d) Küçülme stratejisi işletmeler için başarısızlık olarak değerlendirilmektedir.
e) Bir işletme için en iyi büyüme yönü sistemde en iyi kar potansiyelinin bulunduğu yere bağlıdır.

Cevap : d)Küçülme stratejisi işletmeler için başarısızlık olarak değerlendirilmektedir.

9. ____________________ iki veya daha fazla işletmenin bir araya gelerek belirli ürün/pazar alanında faaliyet göstermeleridir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) İhracat
b) Benchmarking (kıyaslama)
c) Lisans sözleşmeleri
d) Ortak girişim
e) Doğrudan yatırım

Cevap : d)Ortak girişim

10. İçsel geliştirme stratejisinde işletmeler, iç dinamiklerinden yararlanmak koşuluyla gelişirken en çok hangi yöntemden faydalanmaktadırlar?

a) İhracat
b) Benchmarking (kıyaslama)
c) Lisans sözleşmeleri
d) Ortak girişim
e) Doğrudan yatırım

Cevap : b)Benchmarking (kıyaslama)

11. Farklılaştırma stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İşletme, ürün ve hizmetleri rakiplere kıyasla farklılaştırıp müşteri beğenisine sunar
b) Farklılaştırma ile işletme rakiplerine, müşteri algısı açısından yakınlaşarak rekabet avantajı sağlar.
c) Farklılaştırılmış ürünler genelde fiyat duyarlılığı düşük müşterilere çekici gelmektedir.
d) Müşteri bağlılığını sağlar.
e) Farklılaştırma bir pazarlama stratejisi olup fonksiyonel bir stratejidir.

Cevap : b)Farklılaştırma ile işletme rakiplerine, müşteri algısı açısından yakınlaşarak rekabet avantajı sağlar.

12. I. İşletme, düşük maliyet ve düşük fiyatla rekabet avantajı sağlar.
II. Tedarik, üretim ve dağıtım gibi faaliyetler en önemli maliyet unsurlarıdır.
III. İşletmeye, deneyim ve öğrenme avantajı sağlar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maliyet liderliği stratejisi için doğrudur?

a) I, II ve III
b) II ve III
c) I ve III
d) I ve II
e) Yalnız I

Cevap : a)I, II ve III

13. İşletmeler, pazarı oldukça daraltarak, çok farklı beklentileri olan müşteri grubuna hizmet ederek, rekabeti bir bakıma engelleyerek veya azaltarak konumlarını güçlendirebilirler ve daraltılmış ve özelleştirilmiş pazarlarında rekabet üstünlüğü için çalışabilirler.
Bu bilgi aşağıdaki rekabet stratejilerinden hangisine aittir?

a) Odaklanma Stratejisi
b) Maliyet Liderliği Stratejisi
c) Farklılaştırma Stratejisi
d) Büyüme Stratejisi
e) Küçülme Stratejisi

Cevap : a)Odaklanma Stratejisi

14. I. Politik Kaynaklar
II. İnsan Kaynakları
III. Teknoloji
IV. İlişkiler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri rekabet avantajı sağlayan kaynak ve yeteneklerdendir?

a) II ve IV
b) I ve III
c) I ve IV
d) II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : a)II ve IV

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Treacy ve Wiersema, Porter’in jenerik stratejilerine olan yaklaşımını eleştirmektedir.
b) Treacy ve Wiersema; işletmelerin jenerik stratejilerden birinin hedeflenmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.
c) Treacy ve Wiersema; karma yaklaşımlar makul olduğu kadar gereklidir de düşüncesini savunurlar.
d) Porter; karma stratejilerin işletmenin koordinasyondan uzaklaşmasına neden olacağını savunmaktadır.
e) Porter; işletmelerin jenerik stratejilerden birinin hedeflenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Cevap : b)Treacy ve Wiersema; işletmelerin jenerik stratejilerden birinin hedeflenmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.

16. I. Farklılaşma stratejisi
II. Maliyet liderliği stratejisi
III. Odaklanma stratejisi
IV. Çeşitlendirme stratejisi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Porter’ın jenerik stratejilerinden biri değildir?

a) Yalnız I
b) Yalnız IV
c) I ve II
d) II ve III
e) III ve IV

Cevap : b)Yalnız IV

17. I. Finansal Kaynaklar
II. Fiziksel Kaynaklar
III. Bilgi
IV. İlişkiler
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Treacy ve Wiersema’nın değer disiplinlerine göre rekabet avantajını doğuran ve sağlayan yetenekler arasındadır?

a) I ve II
b) I ve III
c) III ve IV
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : e)I, II, III ve IV

18. __________________ stratejisinde işletmeler belli müşteri grubuna odaklanmış olarak, maliyet liderliği stratejisi uygulayabilirler.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Odaklanmış Maliyet Liderliği
b) Farklılaştırma
c) Büyüme
d) Küçülme
e) Çeşitlendirme

Cevap : a)Odaklanmış Maliyet Liderliği

19. Ürün ve hizmetlerin rakiplerinden mümkün olduğunca farklılaştırarak müşterilerin beğenisine sunulması yaklaşımıdır. Diğer işletmelerin yaptıklarından farklı uygulamalar geliştirerek müşteri tercihlerini işletmelerin kendi ürün ve hizmetlerine yöneltme stratejileridir.
Yukarıda tanımı verilen rekabet stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Odaklanma Stratejisi
b) Maliyet Liderliği Stratejisi
c) Farklılaştırma Stratejisi
d) Büyüme Stratejisi
e) Küçülme Stratejisi

Cevap : c)Farklılaştırma Stratejisi

20. Maliyet liderliği stratejisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Maliyet avantajları rakiplerin saldırılarına karşı güçlü savunma oluşturur.
b) Maliyet liderliği işletmenin rekabet avantajı konumlandırmasını ifade etmektedir.
c) Maliyet avantajına sahip işletmeler rakiplerine rağmen ortalamanın üstünde kar elde ederler.
d) Maliyet liderliği stratejisinin temel amacı düşük fiyatlarla güçlendirilmiş ürün ve hizmetlere rekabetçi bir konum kazandırmaktır.
e) Belli bir müşteri grubuna odaklanmış olarak maliyet liderliği stratejisi uygulanamaz.

Cevap : e)Belli bir müşteri grubuna odaklanmış olarak maliyet liderliği stratejisi uygulanamaz.

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-1

Auzef İşletme
telegram işletme

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-1

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!