auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-4

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-4

#1. Değer zinciri analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın beş rekabet gücü faktörlerinden biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4. I. Tüketicilerin satın alma niyetleri II. Satış gücü III. Uzman görüşleri IV. Fiili satış Yukarıdakilerden hangisi/hangileri “gelecekteki pazar talebinin tahmininde” başvurulacak yöntemlerden biridir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


#6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin faaliyet gösterdikleri pazarlardan biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasası için yanlıştır?

#8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. .......... piyasaya girişin engellenmesi sonucunda, özellikle ikamesi güç bir ürün arzının, tek firma tarafından kontrol edildiği piyasadır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#10. I. Müşteri karlılığı; yeni müşteriler edinmek ve mevcut olanları elde tutmaktır. II. Kaybedilmiş müşterileri geri kazanmaya çalışmak karlılığa etki etmez. III. Müşteri memnuniyeti, müşteri karlılığını da beraberinde getirir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


#11. Aşağıdakilerden hangisi pazarın yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir?

#12. ......... yeni yatırımlar yapabilmek için pazar şartlarının elverişli olması anlamına gelmektedir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#13. .......... belirli bir ürünün, belirli bir gelecek zaman içindeki satışlarının tahminidir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#14. .......... bir pazarda hiçbir satıcının sattığı ürünün fiyatını etkileme gücüne sahip olmadığı piyasadır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#15. I. Demografik çevre II. Psikolojik çevre III. Doğal çevre IV. Ekonomik çevre V. Sosyo-kültürel çevre Yukarıdakilerden hangisi işletmenin uzak çevresi arasında yer almaz?


#16. ........... piyasaya girişin engellenmesi sonucunda, piyasadaki satıcı sayısının birbirini etkileyecek kadar az sayıda olduğu piyasadır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#17. .......... müşterinin satın alma öncesi, anı ve sonrasında etkili olan duygusal ve düşünsel odaklı yönelimlerdir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#18. I. Tek satıcı, çok sayıda alıcı II. Fiyatlar sabittir. III. Piyasaya giriş engeli var IV. Ürün farklılaştırılması ile rekabet Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri monopol piyasasının özelliklerindendir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin pazarlık gücünü arttıran etmenlerden biri değildir?

#20. I. Müşteri ilişkileri II. Pazarlama III. Yönetim IV. İnsan Kaynakları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri rakip işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek için temel olarak kullanılabilir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-4

1. _______________ yeni yatırımlar yapabilmek için pazar şartlarının elverişli olması anlamına gelmektedir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pazarın çekiciliği
b) Pazarın büyüme oranı
c) Pazarın büyüklüğü
d) Pazar genişliği
e) Pazarın karlılığı

Cevap : a)Pazarın çekiciliği

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Pazarın kalitesi karlılık oranının sürekli olup olmaması ile ilişkilidir.
b) Pazarın karlılık oranı sektörlere göre farklılık göstermez.
c) Düşük kar oranı pazara yeni girişleri azaltmaktadır.
d) Pazardaki büyüme oranı mevcut ve yeni rakipler arasındaki mücadeleyi artırabilir.
e) Pazarın büyüklüğü ve büyüme oranı pazarın çekiciliğini belirleyen faktörlerdendir.

Cevap : b)Pazarın karlılık oranı sektörlere göre farklılık göstermez.

3. ________________ belirli bir ürünün, belirli bir gelecek zaman içindeki satışlarının tahminidir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Satış tahmini
b) Satış ölçümü
c) Satış oranı
d) Talep tahmini
e) Talep ölçümü

Cevap : d)Talep tahmini

4. I. Tüketicilerin satın alma niyetleri
II. Satış gücü
III. Uzman görüşleri
IV. Fiili satış
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri “gelecekteki pazar talebinin tahmininde” başvurulacak yöntemlerden biridir?

a) Yalnız I
b) II ve III
c) I, II ve IV
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : d)I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi pazarın yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir?

a) Giriş
b) Büyüme
c) Yenilik
d) Olgunluk
e) Düşüş

Cevap : c)Yenilik

6. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasası için yanlıştır?

a) Gerçek dünyada tam rekabet bir piyasa bulmak zordur.
b) Piyasada çok fazla alıcı ve satıcı bulunmaktadır.
c) Her işletme farklı tip ürünler üretip, satmaktadır.
d) İşletmeler piyasaya kolayca girebilmekte ve çıkabilmektedir.
e) Alıcı ve satıcılar piyasayla ilgili tüm bilgilere sahiptir.

Cevap : c)Her işletme farklı tip ürünler üretip, satmaktadır.

7. I. Tek satıcı, çok sayıda alıcı
II. Fiyatlar sabittir.
III. Piyasaya giriş engeli var
IV. Ürün farklılaştırılması ile rekabet
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri monopol piyasasının özelliklerindendir?

a) I ve III
b) II ve IV
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : a)I ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin pazarlık gücünü arttıran etmenlerden biri değildir?

a) Müşterilerin büyük miktarlarda alım yapıyor olması
b) Müşterinin ileriye doğru entegrasyon riskinin var olması
c) Müşterilerin başka işletme satın alma maliyetlerinin düşük olması
d) İşletmenin ürünlerinin alternatiflerinin kolayca bulunuyor olması
e) Müşterilerin başka işletmeden satın alma maliyetlerinin olmaması

Cevap : b)Müşterinin ileriye doğru entegrasyon riskinin var olması

9. I. Müşteri ilişkileri
II. Pazarlama
III. Yönetim
IV. İnsan Kaynakları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri rakip işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek için temel olarak kullanılabilir?

a) I ve II
b) I ve III
c) III ve IV
d) I,II ve IV
e) I, II ve III

Cevap : e)I, II ve III

10. Değer zinciri analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İşletmenin sunduğu ürün ve hizmetlerin zincir içindeki güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder.
b) Porter tarafından ortaya konulmuştur.
c) Hammaddeden son kullanıcıya kadar olan süreçteki stratejik hamleleri de inceler.
d) Değerin nasıl arttırılacağını ortaya çıkartmaya çalışır.
e) Yüksek maliyetli de olsa farklılaşmanın işletmeye değer katacağını öne sürer.

Cevap : e)Yüksek maliyetli de olsa farklılaşmanın işletmeye değer katacağını öne sürer.

11. Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın beş rekabet gücü faktörlerinden biri değildir?

a) İkame ürün ve hizmetlerin tehdidi
b) Alıcıların pazarlık gücü
c) Mevcut rakiplerle çekişme
d) Satıcıların pazarlık gücü
e) Yeni girişimcilerin tehdidi

Cevap : d)Satıcıların pazarlık gücü

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Pazarda faaliyet gösteren işletme sayısının artması rekabeti de arttıracaktır.
b) Müşteri sayısının az olması rekabetin daha yoğun olmasını beraberinde getirir.
c) Sektöre giriş engelleri ne kadar yüksekse, sektör karlılığı da o kadar yüksek olma eğilimindedir.
d) Rekabet yoğunluğu, arz ve talep dengesi, sabit maliyetler, tedarikçi sayısı, müşteri sayısı gibi faktörlere bağlıdır.
e) Sektöre girişte herhangi bir engelin bulunmaması sektördeki mevcut işletmeler için bir fırsattır.

Cevap : e)Sektöre girişte herhangi bir engelin bulunmaması sektördeki mevcut işletmeler için bir fırsattır.

13. ________________ piyasaya girişin engellenmesi sonucunda, piyasadaki satıcı sayısının birbirini etkileyecek kadar az sayıda olduğu piyasadır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tam rekabet piyasası
b) Monopol piyasası
c) Oligopol piyasası
d) Yarı rekabet piyasası
e) Monopolcü rekabet piyasası

Cevap : c)Oligopol piyasası

14. _________________ bir pazarda hiçbir satıcının sattığı ürünün fiyatını etkileme gücüne sahip olmadığı piyasadır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tam rekabet piyasası
b) Monopol piyasası
c) Oligopol piyasası
d) Yarı rekabet piyasası
e) Monopolcü rekabet piyasası

Cevap : a)Tam rekabet piyasası

15. __________________ piyasaya girişin engellenmesi sonucunda, özellikle ikamesi güç bir ürün arzının, tek firma tarafından kontrol edildiği piyasadır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tam rekabet piyasası
b) Monopol piyasası
c) Oligopol piyasası
d) Yarı rekabet piyasası
e) Monopolcü rekabet piyasası

Cevap : b)Monopol piyasası

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-4

Auzef İşletme
telegram işletme
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!