auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-3

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-3

#1. BCG Matrisinde yer alan “Köpekler” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#2. I. Üretim verimliliği II. Potansiyel pazarların varlığı III. Gelişen teknolojiler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir işletmenin fırsatlarındandır?

#3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#4. Tüketici tarafından bir mal ya da hizmete bütçesinden ayıracağı yüzdenin bilinmesi esasına dayanarak talebi tahmin etmeye çalışan yöntemdir. Yukarıda bahsi geçen talep tahmin yöntemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

#5. I. Yaşam tarzı, eğitim, yaş gibi faktörler satın almayı etkiler II. Satın alma davranışı basit bir süreçtir. III. Satın alma müşterinin duygusal ve düşünsel odaklı yönelimlerine göre şekillenir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri satın alma davranışı için doğrudur?


#6. I. İşletme II. Rakipler III. Müşteriler IV. Üreticiler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yakın çevre unsurlarındandır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi BCG Matrisinde yer alan “Köpekler” için yanlıştır?

#8. Talep üzerinde belirleyiciliği olan geçmiş döneme ilişkin makro ve mikro göstergelere ilişkin veriler dikkate alınarak bir talep denklemi oluşturarak talep tahmini yapan yöntemdir. Yukarıda bahsi geçen talep tahmin yöntemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

#9. Doğal çevrede yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi işletmeleri olumsuz etkilememektedir?

#10. ........... müşterinin markaya ilişkin inanç̧ ve tutumlarının etkisiyle markanın değerlendirilmesi sonucunda satın alma karar sürecinde belirli bir markanın belirlenmesi olarak ifade edilmektedir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


#11. I. Müşteriler daha bilinçli ve bilgilidir. II. Müşteriler daha özgür ve katılımcıdır. III. İşletme tarafından tanınmamak, müşterinin işletmeyi bırakmasına sebep olmaktan çıkmıştır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yeni nesil müşteriler için doğrudur?

#12. I. Karşılıklı kar ve birlikte büyüme isteği müşterinin satın alma kararını etkiler. II. Müşterinin seçeneğinin fazlalaşması onu işletme gözünde değerli kılmaktadır. III. Müşteri bilgilerini elde etmek, işletmeye rekabet avantajı sağlamaktadır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

#13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#14. I. Müşteri karlılığı; yeni müşteriler edinmek ve mevcut olanları elde tutmaktır. II. Kaybedilmiş müşterileri geri kazanmaya çalışmak karlılığa etki etmez. III. Müşteri memnuniyeti, müşteri karlılığını da beraberinde getirir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

#15. .......... belirli bir işletmenin belirli ürünlerini satın alması amaçlanan kişi veya kurumlardır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


#16. I. Kalite güvencesi II. Alışkanlık ve kolaylık III. Risk azaltma IV. Özdeşleşme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri markanın fonksiyonlarından biridir?

#17. I. Toplam pazarın tahmin edilmesi II. Tüketicinin satın alma niyetlerinin incelenmesi III. Pazar payının tahmin edilmesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bugünkü pazar talep tahmininin özelliklerindendir?

#18. .........., yeni yatırımlar yapabilmek için pazar şartlarının elverişli olması anlamına gelmektedir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

#19. Belirli bir olaya ait verilerin belirli bir zaman dilimindeki değerlerine göre tahmin yapmaya çalışıp, belirlenen zaman dilimden önce ve sonra meydana gelmiş olayları dikkate almaz. Yukarıda bahsi geçen talep tahmin yöntemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

#20. .......... müşterinin satın alma öncesi, anı ve sonrasında etkili olan duygusal ve düşünsel odaklı yönelimlerdir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-3

1. I. Müşteriler daha bilinçli ve bilgilidir.
II. Müşteriler daha özgür ve katılımcıdır.
III. İşletme tarafından tanınmamak, müşterinin işletmeyi bırakmasına sebep olmaktan çıkmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yeni nesil müşteriler için doğrudur?

a) Yalnız III
b) I ve III
c) II ve III
d) I ve II
e) I, II ve III

Cevap : d)I ve II

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Müşterileri satın almaya yönlendiren iki etken kaybetme korkusu ve kazanma isteğidir.
b) Yeni müşteriler kazanmaktansa mevcut müşterileri elde tutmak daha önemlidir.
c) Ürün ve hizmetin yararları müşteriye açıkça anlatılırsa müşteri ürünü alır.
d) İşletmelerin sürekliliği müşterilerini anlamalarına bağlıdır.
e) Memnuniyetsizlik hissi müşteriyi satın almaktan uzaklaştırır.

Cevap : b)Yeni müşteriler kazanmaktansa mevcut müşterileri elde tutmak daha önemlidir.

3. I. Yaşam tarzı, eğitim, yaş gibi faktörler satın almayı etkiler
II. Satın alma davranışı basit bir süreçtir.
III. Satın alma müşterinin duygusal ve düşünsel odaklı yönelimlerine göre şekillenir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri satın alma davranışı için doğrudur?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : c)I ve III

4. I. Müşteri karlılığı; yeni müşteriler edinmek ve mevcut olanları elde tutmaktır.
II. Kaybedilmiş müşterileri geri kazanmaya çalışmak karlılığa etki etmez.
III. Müşteri memnuniyeti, müşteri karlılığını da beraberinde getirir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) I ve II
e) I, II ve III

Cevap : c)I ve III

5. I. Karşılıklı kar ve birlikte büyüme isteği müşterinin satın alma kararını etkiler.
II. Müşterinin seçeneğinin fazlalaşması onu işletme gözünde değerli kılmaktadır.
III. Müşteri bilgilerini elde etmek, işletmeye rekabet avantajı sağlamaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız II
b) I ve II
c) II ve III
d) I, II ve III
e) I ve III

Cevap : d)I, II ve III

6. _______________ belirli bir işletmenin belirli ürünlerini satın alması amaçlanan kişi veya kurumlardır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevcut Müşteri
b) Potansiyel Müşteri
c) Olası Müşteri
d) Yeni Müşteri
e) Hedef Müşteri

Cevap : e)Hedef Müşteri

7. _______________ müşterinin satın alma öncesi, anı ve sonrasında etkili olan duygusal ve düşünsel odaklı yönelimlerdir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Satın alma tarzı
b) Bilgi edinme süreci
c) Müşteri tercihi
d) Satın alma kararı
e) Satın alma niyeti

Cevap : a)Satın alma tarzı

8. _______________ müşterinin markaya ilişkin inanç̧ ve tutumlarının etkisiyle markanın değerlendirilmesi sonucunda satın alma karar sürecinde belirli bir markanın belirlenmesi olarak ifade edilmektedir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marka bilinirliği
b) Marka imajı
c) Marka sadakati
d) Marka bağlılığı
e) Marka tercihi

Cevap : e)Marka tercihi

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Müşteriyi anlayabilmek, onlarla iyi ilişkiler kurmak işletmelerin başarılı olabilmesi için şarttır.
b) Müşteriler ihtiyaçlarının giderilmesi yoluyla memnun edilmek isterler.
c) Müşteriler satın alma karar sürecinde marka imajından etkilenmezler.
d) Müşterilerin ürün tercih etmelerinde marka önemli bir rol oynar.
e) İşletme için müşteri karlılığı, müşteriler ile uzun süreli ilişkiler kurularak sağlanabilir.

Cevap : c)Müşteriler satın alma karar sürecinde marka imajından etkilenmezler.

10. I. Kalite güvencesi
II. Alışkanlık ve kolaylık
III. Risk azaltma
IV. Özdeşleşme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri markanın fonksiyonlarından biridir?

a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : e)I, II, III ve IV

11. ___________, yeni yatırımlar yapabilmek için pazar şartlarının elverişli olması anlamına gelmektedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Pazar potansiyeli
b) Pazar çekiciliği
c) Pazar talebi
d) Pazar büyüklüğü
e) Pazar kalitesi

Cevap : b)Pazar çekiciliği

12. I. Toplam pazarın tahmin edilmesi
II. Tüketicinin satın alma niyetlerinin incelenmesi
III. Pazar payının tahmin edilmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bugünkü pazar talep tahmininin özelliklerindendir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) II ve III
e) I ve III

Cevap : e)I ve III

13. Talep üzerinde belirleyiciliği olan geçmiş döneme ilişkin makro ve mikro göstergelere ilişkin veriler dikkate alınarak bir talep denklemi oluşturarak talep tahmini yapan yöntemdir.
Yukarıda bahsi geçen talep tahmin yöntemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Zaman Serileri Analizi
b) Regresyon Analizi
c) Hareketli Ortalamalarla Talep Tahmini
d) Kesit Verilerle Talep Tahmini
e) Zincir Oran Yöntemi

Cevap : b)Regresyon Analizi

14. Belirli bir olaya ait verilerin belirli bir zaman dilimindeki değerlerine göre tahmin yapmaya çalışıp, belirlenen zaman dilimden önce ve sonra meydana gelmiş olayları dikkate almaz.
Yukarıda bahsi geçen talep tahmin yöntemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Kesit Verilerle Talep Tahmini
b) Zaman Serileri Analizi
c) Regresyon Analizi
d) Hareketli Ortalamalarla Talep Tahmini
e) Zincir Oran Yöntemi

Cevap : a)Kesit Verilerle Talep Tahmini

15. Tüketici tarafından bir mal ya da hizmete bütçesinden ayıracağı yüzdenin bilinmesi esasına dayanarak talebi tahmin etmeye çalışan yöntemdir.
Yukarıda bahsi geçen talep tahmin yöntemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Kesit Verilerle Talep Tahmini
b) Zaman Serileri Analizi
c) Regresyon Analizi
d) Hareketli Ortalamalarla Talep Tahmini
e) Zincir Oran Yöntemi

Cevap : e)Zincir Oran Yöntemi

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-3

Auzef İşletme
telegram işletme

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-3

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!