auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-2

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-2

#1. I. Tedarikçiler II. Rakipler III. Pazarlama Aracıları IV. Müşteriler Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmenin yakın çevresi kapsamında bulunan çevresel faktörlerdendir?

#2. I. Amerikan Stratejik Planlama Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir. II. Değişkenlere bakarak işletme karlılığına ilişkin çıkarımlarda bulunur. III. Yüksek pazar paylı ve yüksek ürün kaliteli işletme yatırım karlılığı yüksek işletmedir çıkarımında bulunur. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri PIMS Programı için doğrudur?

#3. ............ bir işletmenin tüm stratejik iş birimlerini iki değişkenin (pazar büyüme oranı ve göreceli pazar payının) fonksiyonu olarak dört kategoriye ayıran analiz tekniğidir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi BCG Matrisinde yer alan “Yıldızlar” için yanlıştır?

#5. I. İşletme II. Rakipler III. Müşteriler IV. Üreticiler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yakın çevre unsurlarındandır?


#6. BCG Matrisinde yer alan “Soru İşaretleri” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#7. I. Müşteri değeri sunmada işletmenin ortağı olarak görülürler. II. Bu kısımda yaşanacak problemler stratejileri etkilemektedir. III. Bu kısımdaki problemler kısa vadede müşteri memnuniyeti, uzun vadede satışları etkilemektedir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yakın çevre unsuru olan tedarikçiler için doğrudur?

#8. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin faaliyet gösterdikleri pazarlardan biri değildir?

#9. BCG Matrisinde yer alan “Köpekler” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#10. I. BCG Büyüme/Pazar Payı Matrisi II. GE Pazar Çekiciliği/ İşletme Konumu Modeli III. Shell Yönlü Politika Matrisi IV. PIMS Programı Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iş portföy analizinde kullanılan analiz teknikleri arasındadır?


#11. I. Üretim verimliliği II. Potansiyel pazarların varlığı III. Gelişen teknolojiler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir işletmenin fırsatlarındandır?

#12. .............işletmenin faaliyette bulunduğu ülkede merkezi ve yerel resmi makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortamdır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#13. ........... işletmenin elinde bulunan kaynakların, süreçlerin, var olan uygulama ve başarı durumunun değerlendirilmesidir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#14. İş portföy analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#15. İç çevre analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#16. Ekonomik çevre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#17. Doğal çevrede yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi işletmeleri olumsuz etkilememektedir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi BCG Matrisinde yer alan “Köpekler” için yanlıştır?

#19. I. Demografik çevre II. Psikolojik çevre III. Doğal çevre IV. Ekonomik çevre V. Sosyo-kültürel çevre Yukarıdakilerden hangisi işletmenin uzak çevresi arasında yer almaz?

#20. ............ ile işletmenin dış çevresindeki unsurların incelenmesi sonucunda işletme için fırsat ve tehditler, işletme içi analiz sonucunda ise işletmenin üstünlükleri ve zayıflıkları belirlenir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-2

1. İş portföy analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Stratejik iş birimleriyle ilgili hareket tarzları belirlenir.
b) Stratejik iş birimlerinin çekiciliğini değerlendirir.
c) SWOT analizi, bir iş portföy analiz tekniğidir.
d) İşletmenin yatırım, geliştirme ve piyasadan çekme kararlarını değerlendirir.
e) Stratejik iş birimlerinin işletmeye katkısını ortaya çıkartır.

Cevap : c)SWOT analizi, bir iş portföy analiz tekniğidir.

2. BCG Matrisinde yer alan “Soru İşaretleri” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Büyüme potansiyeli yüksek, pazar payı düşük ürünlerdir.
b) Pazar payını yükseltmek için nakit desteğine ihtiyaç duyarlar.
c) Yıldız olma ihtimali olan ürünlerdir.
d) Ürün yaşam eğrisinin düşüş (gerileme) aşamasında yer alırlar.
e) Pazar lideri olan rakibiyle rekabet edebilmek için yatırıma ihtiyaç duyarlar.

Cevap : d)Ürün yaşam eğrisinin düşüş (gerileme) aşamasında yer alırlar.

3. BCG Matrisinde yer alan “Köpekler” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Ürün yaşam eğrisinde düşüş (gerileme) aşamasında yer alırlar.
b) Pazarda doyuma ulaşmamış ürünlerdir.
c) Hem pazar payı hem de büyüme oranı düşüktür.
d) İşletmeye maliyet dezavantajı yüzünden zarar verebilirler.
e) Ürün hattından çıkartma köpeklere yönelik bir pazarlama stratejisidir.

Cevap : b)Pazarda doyuma ulaşmamış ürünlerdir.

4. I. Amerikan Stratejik Planlama Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir.
II. Değişkenlere bakarak işletme karlılığına ilişkin çıkarımlarda bulunur.
III. Yüksek pazar paylı ve yüksek ürün kaliteli işletme yatırım karlılığı yüksek işletmedir çıkarımında bulunur.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri PIMS Programı için doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : e)I, II ve III

5. I. Üretim verimliliği
II. Potansiyel pazarların varlığı
III. Gelişen teknolojiler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir işletmenin fırsatlarındandır?

a) II ve III
b) I, II ve III
c) I ve III
d) Yalnız I
e) Yalnız III

Cevap : a)II ve III

6. ________________ bir işletmenin tüm stratejik iş birimlerini iki değişkenin (pazar büyüme oranı ve göreceli pazar payının) fonksiyonu olarak dört kategoriye ayıran analiz tekniğidir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) BCG Matrisi
b) GE Modeli
c) Shell Yönlü Politika Matrisi
d) PIMS Programı
e) SWOT Analizi

Cevap : a)BCG Matrisi

7. Aşağıdakilerden hangisi BCG Matrisinde yer alan “Yıldızlar” için yanlıştır?

a) Büyüme potansiyeli ve pazar payı yüksek olan ürünlerdir.
b) Genellikle pazar lideri konumundadırlar.
c) Bu gruptaki ürünlerin başarılı olabilmesi için gereken yatırımlar, getirilerinden çok olabilir.
d) Düşük pazar payına sahiptirler, fakat büyüme potansiyelleri yüksektir.
e) Pazar stratejileri mevcut pazar payını korumak ve yeni müşteriler kazanmak şeklindedir.

Cevap : d)Düşük pazar payına sahiptirler, fakat büyüme potansiyelleri yüksektir.

8. ______________ ile işletmenin dış çevresindeki unsurların incelenmesi sonucunda işletme için fırsat ve tehditler, işletme içi analiz sonucunda ise işletmenin üstünlükleri ve zayıflıkları belirlenir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) SWOT Analizi
b) GE Modeli
c) Shell Yönlü Politika Matrisi
d) PIMS Programı
e) BCG Matrisi

Cevap : a)SWOT Analizi

9. Aşağıdakilerden hangisi BCG Matrisinde yer alan “Köpekler” için yanlıştır?

a) Genellikle mamul yaşam eğrisinin düşüş (gerileme) aşamasında bulunan ve pazarda doyuma ulaşmış ürünlerdir.
b) Ürünlerin hem nisbi pazar payı, hem de büyüme oranı düşüktür.
c) Bu gruptaki ürünlerin başarılı olabilmesi için gereken yatırımlar, getirilerinden çok olabilir.
d) Maliyet dezavantajına sahip olup işletmeye zarar ettirirler.
e) Pazarlama stratejileri hasat alma, işin satışı veya ürün hattından çıkarma olabilir.

Cevap : c)Bu gruptaki ürünlerin başarılı olabilmesi için gereken yatırımlar, getirilerinden çok olabilir.

10. I. BCG Büyüme/Pazar Payı Matrisi
II. GE Pazar Çekiciliği/ İşletme Konumu Modeli
III. Shell Yönlü Politika Matrisi
IV. PIMS Programı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iş portföy analizinde kullanılan analiz teknikleri arasındadır?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : e)I, II, III ve IV

11. İç çevre analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İşletmenin elinde bulunan kaynakların, süreçlerin, uygulamaların ve başarıların değerlendirilmesidir.
b) İşletmenin niteliğini arttırır, maliyetleri azaltır.
c) İşletmede bireysel çalışmanın artmasına yol açar.
d) İşletmenin başarısının artmasına neden olur.
e) İşletmenin zayıf ve güçlü yönlerinin tespitinde önemli bir unsurdur.

Cevap : c)İşletmede bireysel çalışmanın artmasına yol açar.

12. I. İşletme
II. Rakipler
III. Müşteriler
IV. Üreticiler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yakın çevre unsurlarındandır?

a) I, II, III ve IV
b) I, II ve III
c) I ve III
d) II ve II
e) I ve IV

Cevap : b)I, II ve III

13. I. Müşteri değeri sunmada işletmenin ortağı olarak görülürler.
II. Bu kısımda yaşanacak problemler stratejileri etkilemektedir.
III. Bu kısımdaki problemler kısa vadede müşteri memnuniyeti, uzun vadede satışları etkilemektedir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yakın çevre unsuru olan tedarikçiler için doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve III
d) I ve II
e) I, II ve III

Cevap : d)I ve II

14. Ekonomik çevre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bireylerin satın alma ve harcamalarını etkiler.
b) Fiyat dışı faktörler ekonomik çevre içerisinde yer almaz.
c) Ekonomik çevre değişimleri pazarlama stratejilerini etkiler.
d) Pazar fırsatlarını değerlendirirken ekonomik çevre önemlidir.
e) Üretim faktörleri ve piyasa koşulları ekonomik çevre unsurlarındandır.

Cevap : b)Fiyat dışı faktörler ekonomik çevre içerisinde yer almaz.

15. Doğal çevrede yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi işletmeleri olumsuz etkilememektedir?

a) Hammadde kaynaklarında kıtlık
b) Arta kirlilik
c) Yasal müdahalelerde artış
d) Tüketicilerin bilinçlenmesi
e) Çevre dostu ve sürdürülebilir stratejiler geliştirme zorunluluğu

Cevap : d)Tüketicilerin bilinçlenmesi

16. _______________ işletmenin elinde bulunan kaynakların, süreçlerin, var olan uygulama ve başarı durumunun değerlendirilmesidir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) İç Çevre Analizi
b) Dış Çevre Analizi
c) Durum Analizi
d) Yakın Çevre Analizi
e) SWOT Analizi

Cevap : a)İç Çevre Analizi

17. I. Demografik çevre
II. Psikolojik çevre
III. Doğal çevre
IV. Ekonomik çevre
V. Sosyo-kültürel çevre
Yukarıdakilerden hangisi işletmenin uzak çevresi arasında yer almaz?

a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) II ve III
d) I ve II
e) IV ve V

Cevap : a)Yalnız II

18. _____________ işletmenin faaliyette bulunduğu ülkede merkezi ve yerel resmi makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortamdır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyo-kültürel çevre
b) Politik-yasal çevre
c) Ekonomik çevre
d) Demografik çevre
e) Teknolojik çevre

Cevap : b)Politik-yasal çevre

19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin faaliyet gösterdikleri pazarlardan biri değildir?

a) Tüketici pazarları
b) Endüstriyel pazarlar
c) Kamu pazarları
d) Hizmet pazarları
e) Uluslararası pazarlar

Cevap : d)Hizmet pazarları

20. I. Tedarikçiler
II. Rakipler
III. Pazarlama Aracıları
IV. Müşteriler
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmenin yakın çevresi kapsamında bulunan çevresel faktörlerdendir?

a) I ve II
b) I ve III
c) I, II ve IV
d) I, II, III ve IV
e) Yalnız III

Cevap : d)I, II, III ve IV

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-2

Auzef İşletme
telegram işletme

Pazarlama Stratejileri Vize Deneme-2

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!