auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-3

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-3

#1. I. Tutundurma mesaj ve araçları daha etkin kullanılır. II. Pazardaki değişimler daha iyi izlenir. III. Markanın gücü daha iyi analiz edilir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazar bölümlendirmenin yararlarındandır?

#2. İşletmeler, pazarı oldukça daraltarak, çok farklı beklentileri olan müşteri grubuna hizmet ederek, rekabeti bir bakıma engelleyerek veya azaltarak konumlarını güçlendirebilirler ve daraltılmış ve özelleştirilmiş pazarlarında rekabet üstünlüğü için çalışabilirler. Bu bilgi aşağıdaki rekabet stratejilerinden hangisine aittir?

#3. I. Pazar bölümün büyüklüğü ve büyüme hızı II. Pazar bölümün yapısal çekiciliği III. İşletmenin amaç ve kaynakları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hedef pazar seçimini etkileyen faktörlerdendir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal bölümlendirme kriterleri arasında gösterilemez?

#5. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmede kullanılan temel değişkenlerden biri değildir?


#6. .........., işletme, pazarın tümüne ya da çok sayıda pazar bölümüne hizmet etme yerine; kaynaklarına, yeteneklerine ve uzmanlığına bağlı olarak tek ya da az sayıda pazar bölümüne yönelir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

#7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#8. Özel pazar bölümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#9. ..........izleyiciler, liderin faaliyetlerini birebir uygulayarak pazarda yer edinmeye çalışmaktadırlar. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

#10. Kadın dış giyim Erkek dış giyim Bebek dış giyim Yukarıdaki örnekler hangi pazar bölümlendirme çeşidine aittir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçiminde üzerinde durulması gereken noktalardan biri değildir?

#12. ............, işletme tarafından pazar bölümlendirme yapılmadan tüm pazara yönelik pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğü pazarlamadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

#13. ............ pazarın aynı özellikler taşıyan tüketici alt gruplarına göre kümelere ayrılmasıdır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Eğlenceye düşkün kişiler moda malları alır. Statü arayışı içinde olanlar prestijli malları alır. Durumunu öne çıkartmak istemeyenler gösterişsiz mallar alır. Yukarıdaki örnekler hangi pazar bölümlendirme çeşidine aittir?

#15. I. Ürün II. Hizmet III. Personel IV. İmaj Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri farklılaştırılmış pazarlama stratejisinin alanına girmektedir?


#16. Meydan Okuyucular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#17. I. Finansal Kaynaklar II. Fiziksel Kaynaklar III. Bilgi IV. İlişkiler Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Treacy ve Wiersema’nın değer disiplinlerine göre rekabet avantajını doğuran ve sağlayan yetenekler arasındadır?

#18. Farklılaştırma stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#19. Geniş aileler için 2,5 litrelik içecek Yalnız yaşayanlar için 1 litrelik içecek Yukarıdaki örnekler hangi pazar bölümlendirme çeşidine aittir?

#20. Pazar bölümlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-3

1. I. Tutundurma mesaj ve araçları daha etkin kullanılır.
II. Pazardaki değişimler daha iyi izlenir.
III. Markanın gücü daha iyi analiz edilir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazar bölümlendirmenin yararlarındandır?

a) Yalnız II
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : e)I, II ve III

2.Eğlenceye düşkün kişiler moda malları alır.
Statü arayışı içinde olanlar prestijli malları alır.
Durumunu öne çıkartmak istemeyenler gösterişsiz mallar alır.
Yukarıdaki örnekler hangi pazar bölümlendirme çeşidine aittir?

a) Psikografik bölümlendirme
b) Coğrafik bölümlendirme
c) Demografik bölümlendirme
d) Davranışsal bölümlendirme
e) Yarar bölümlendirmesi

Cevap : a)Psikografik bölümlendirme

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Pazarı bölümlere ayırmada etkili olduğu varsayılan değişkenler ölçülemez ise, pazarı bölümlere ayırmanın anlamı yoktur.
b) En az bir pazar bölümü ötekilerden karlı ise, pazarı bölümlere ayırmak anlamlıdır.
c) Her pazar bölümü ölçülebilir ise, pazarı bölümlere ayırmak anlamlıdır.
d) Her pazar bölümüne en az bir dağıtım kanalı ile ulaşmak mümkünse, pazarı bölümlere ayırmanın anlamı yoktur.
e) Ürün veya hizmete olan ihtiyaç, istek tüketici grupları açısından türdeşlik gösteriyorsa, pazarı bölümlere ayırmak gereksizdir.

Cevap : d)Her pazar bölümüne en az bir dağıtım kanalı ile ulaşmak mümkünse, pazarı bölümlere ayırmanın anlamı yoktur.

4.Geniş aileler için 2,5 litrelik içecek
Yalnız yaşayanlar için 1 litrelik içecek
Yukarıdaki örnekler hangi pazar bölümlendirme çeşidine aittir?

a) Davranışsal bölümlendirme
b) Psikografik bölümlendirme
c) Coğrafik bölümlendirme
d) Demografik bölümlendirme
e) İmaj bölümlendirmesi

Cevap : a)Davranışsal bölümlendirme

5.Kadın dış giyim
Erkek dış giyim
Bebek dış giyim
Yukarıdaki örnekler hangi pazar bölümlendirme çeşidine aittir?

a) Davranışsal bölümlendirme
b) Psikografik bölümlendirme
c) Coğrafik bölümlendirme
d) İmaj bölümlendirmesi
e) Demografik bölümlendirme

Cevap : e)Demografik bölümlendirme

6. Pazar bölümlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Her pazar bölümü ölçülebilir ise, pazarı bölümlere ayırmak anlamlıdır.
b) Ürün veya hizmete olan ihtiyaç, istek tüketici grupları açısından türdeşlik gösteriyorsa, pazarı bölümlere ayırmak anlamlıdır.
c) Her pazar bölümüne en az bir dağıtım kanalı ile ulaşmak mümkünse, pazarı bölümlere ayırmak yararlıdır.
d) En az bir pazar bölümü ötekilerden karlı ise, pazarı bölümlere ayırmak anlamlıdır.
e) Pazarı bölümlere ayırmada etkili olduğu varsayılan değişkenler ölçülemez ise, pazarı bölümlere ayırmanın anlamı yoktur.

Cevap : b)Ürün veya hizmete olan ihtiyaç, istek tüketici grupları açısından türdeşlik gösteriyorsa, pazarı bölümlere ayırmak anlamlıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal bölümlendirme kriterleri arasında gösterilemez?

a) Eğitim seviyesi
b) Kullanım nedeni
c) Sadakat düzeyi
d) Kullanıcı statüsü
e) Kullanım oranı

Cevap : a)Eğitim seviyesi

8. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmede kullanılan temel değişkenlerden biri değildir?

a) Coğrafik
b) Demografik
c) Psikografik
d) Davranışsal
e) Hukuki

Cevap : e)Hukuki

9. __________________ pazarın aynı özellikler taşıyan tüketici alt gruplarına göre kümelere ayrılmasıdır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hedef pazar seçimi
b) Konumlandırma
c) Odaklanma
d) Pazar bölümlendirme
e) Özel pazar bölümü

Cevap : d)Pazar bölümlendirme

10. Özel pazar bölümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İşletmeler rekabetin artması nedeniyle, özel pazar bölümlerine hizmet etmeye yönelmişlerdir.
b) Özel pazar bölümlerinde rekabet daha yoğun olmaktadır.
c) Özel pazar bölümleri herkes tarafından görülemez.
d) Satış ve yatırım üzerinden daha yüksek karlılık sağlar.
e) Tüketicilerin özel istekleri ve farklılaşma arzuları daha iyi tatmin edilmektedir.

Cevap : b)Özel pazar bölümlerinde rekabet daha yoğun olmaktadır.

11. I. Pazar bölümün büyüklüğü ve büyüme hızı
II. Pazar bölümün yapısal çekiciliği
III. İşletmenin amaç ve kaynakları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hedef pazar seçimini etkileyen faktörlerdendir?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : e)I, II ve III

12. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçiminde üzerinde durulması gereken noktalardan biri değildir?

a) Pazarın yeterince büyük olup olmadığı
b) Pazarda ürünümüze talebin olup olmadığı
c) Pazarın büyüme potansiyelinin olup olmadığı
d) Pazarın maliyetli olup olmadığı
e) Pazarın kar getirip getirmediği

Cevap : d)Pazarın maliyetli olup olmadığı

13. ________________, işletme tarafından pazar bölümlendirme yapılmadan tüm pazara yönelik pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğü pazarlamadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Makro Pazarlama
b) Mikro Pazarlama
c) Farklılaştırılmış Pazarlama
d) Farklılaştırılmamış Pazarlama
e) Yoğunlaştırılmış Pazarlama

Cevap : d)Farklılaştırılmamış Pazarlama

14. ________________, işletme, pazarın tümüne ya da çok sayıda pazar bölümüne hizmet etme yerine; kaynaklarına, yeteneklerine ve uzmanlığına bağlı olarak tek ya da az sayıda pazar bölümüne yönelir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Makro Pazarlama
b) Mikro Pazarlama
c) Farklılaştırılmış Pazarlama
d) Farklılaştırılmamış Pazarlama
e) Yoğunlaştırılmış Pazarlama

Cevap : e)Yoğunlaştırılmış Pazarlama

15. I. Ürün
II. Hizmet
III. Personel
IV. İmaj
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri farklılaştırılmış pazarlama stratejisinin alanına girmektedir?

a) I ve III
b) II ve IV
c) I ve IV
d) II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : e)I, II, III ve IV

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-3

Auzef İşletme
telegram işletme
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!