auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Sorular Deneme 1

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Sorular Deneme 1

#1. Davranım bozukluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi uyum bozukluğunun alt tiplerinden biri değildir?

#3. Altı yaşındaki kız çocuğu yabancıların bulunduğu ortamlarda konuşmama şikâyetiyle çocuk psikiyatrisi kliniğine başvurdu. Alınan öyküde çocuğun aile üyeleri ile yalnız kaldığında çok konuşkan olduğu ancak dışarı çıktıklarında annesiyle bile konuşmayı reddettiği, mimiklerle anlaşmaya çalıştığı öğrenildi. Bu çocuğun muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Selektif mutizm
NOT: Selektif mutizm (SM), çocuğun kendini rahat hissettiği ortamlarda konuşabiliyorken konuşmasının beklendiği bir takım ortam ve durumlarda konuşmayı reddetmesidir. SM olan çocuklar kendilerinde kaygı uyandıran ortamlarda bulunduklarında “konuşmaz” olmayı seçerler.

#4. Çocuk ve ergenlerde uyku sorunları değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

Cevap : E) Hepsi
NOT: Çocuk ve ergenlerde uyku-uyanıklıkla ilgili problemler araştırılırken çocuğun bebeklikten itibaren uyku düzeni, ailenin uyku alışkanlıkları, ailenin uykuyla ilişkili tutumları, uykuyla ilişkili ortamın uygunluğu, beslenme düzeni, stresli günlük yaşam olayları, ek tıbbi ya da psikiyatrik hastalıklar ya da kullanılan ilaçlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

#5. Normal ritüelistik davranışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) İleride görülebilecek obsesif kompulsif bozuluğun habercisidir.
NOT: Normal ritüelistik davranışlar, normal gelişimin bir parçası olarak benzer ve tekrarlayıcı davranışları ifade eder (gece yatağa gitmeden önce pijamaları giymek, sonra dişleri fırçalamak, hep aynı masalı dinlemek istemek ve masalın aynı yerinde benzer soruları tekrar tekrar sormak gibi). OKB’den kaynaklanan davranışlar çocuğun ve ailenin günlük yaşamını kısıtlarken normal gelişimin bir parçası olan ritüelistik davranışlar, çocuğun günlük ve sosyal becerilerini arttırmaya hizmet ederler.

#6. Major depresif bozuklukta cinsiyet farklılığının ön plana çıktığı ve bozukluğun kızlarda erkeklere kıyasla iki kat daha fazla bir oranda görülmeye başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

#7. I. Gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda pika daha sık görülür. II. Pika tanısı en çok bir yaşından küçük çocuklara konur. III. Uyaran eksikliği pika gelişmesinde etkili olabilir. Pika ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Cevap : C) Yalnız II
NOT: Pika, besleyici değeri olmayan ve besin olmayan maddelerin en az bir aylık süre boyunca ısrarlı olarak yenmesi ile karakterize bir yeme bozukluğudur. Küçük çocuklarda genellikle boya, saç, kumaş yenmesi şeklinde görülürken; yaş arttıkça kum, böcek, dışkı yenmesine de rastlanır. Gelişimsel sorunları olan veya kurumlarda bakılan çocuklarda daha sık görülmektedir. Bebeklerdeki (18 aylığa kadar) nesneleri ağzına götürme davranışı pika değildir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi davranım bozukluğuna yatkınlık oluşturan risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : D) İçe dönük, çekingen bir mizaca sahip olmak
NOT: Davranım Bozukluğu Gelişmesinde Risk Faktörleri:
*Bireysel risk faktörleri; Düşük uyarılmışlık (riskli uyaran arama davranışları), zorlu mizaç, zihinsel yetersizlik, yürütücü işlevlerde disfonksiyon, sosyal bilişte zayıflık, anne karnında sigara, alkol ve madde maruziyeti.
*Ailevi risk faktörleri; Aile bireylerinde suç işleme, kötü beslenme ve ebeveyn psikopatolojisi varlığı, yaşamın erken döneminde sert eleştirel ebeveynlik, çocuk ihmal ve istismarı varlığı, ev içi şiddetin olması.
*Sosyal risk faktörleri; Semtle (komşulukla) ilgili riskler, çocuklukta akran reddi, ergenlik döneminde davranış sorunlarını teşvik eden akran gruplarına girme.

#9. Psikiyatrik bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı DSM-5’e göre aşağıdakilerden hangisi anksiyete bozukları kategorisinde yer almaz?

Cevap : A) Hastalık kaygısı bozukluğu
NOT: DSM-5 Anksiyete Bozuklukları Sınıflandırması:
*Ayrılık anksiyetesi bozukluğu (AAB)
*Selektif mutizm
*Özgül fobi
*Sosyal anksiyete bozukluğu
*Panik bozukluğu
*Agorafobi
*Yaygın anksiyete bozukluğu

#10. Çocukluk çağında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon çifti, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#11. Dokuz yaşındaki Elif, kıyafetleri buruştuğunda belirgin bir huzursuzluk duyma, başkalarının dokunduğu eşyaları (örneğin bardak) kullanmak istememe ve aynı şeyleri tekrar tekrar sorma şikayetleriyle annesi eşliğinde çocuk psikiyatrisine başvuruyor. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi Elif’in durumunu en iyi açıklar?

#12. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergenlerde görülen normal kaygının özelliklerinden biri olarak kabul edilmez?

#13. Obsesif kompulsif bozuklukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : A) Sıklığı farklı toplumsal ve kültürel özelliklerden büyük ölçüde etkilenir.
NOT: Epidemiyolojik çalışmalar, OKB sıklığının farklı toplumsal ve kültürel özelliklerden bağımsız olduğunu ortaya koymaktadır.

#14. Aşağıdakilerden hangisi düzenli uykunun faydalarından biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan bir çocuğun ailesine yönelik verilecek eğitimin amaçlarından biri değildir?

Cevap : E) Ebeveynlerin katı ve kaba tutumlarını arttırmak
NOT: DEHB Olan Çocuklarda Ebeveynlere Yönelik Eğitimlerin Amaçları:
-Ebeveyn-çocuk ilişkisini geliştirmek
-Çocuğun ev içindeki sorunlu davranışlarını azaltmak veya yönetmek
-Ebeveynlerin tutarlı disiplin yaklaşımlarını arttırmak
-Ebeveynlerin sıcak ve uygun yaklaşımlarını arttırmak
-Ebeveynlerin katı, kaba ve olumsuz tutumlarını azaltmak
-Gerektiğinde ebeveynlerin kendileri için de psikiyatrik destek almalarını sağlamak
-Ebeveynlerin yeterlilik, kendine güven duygusunu ve benlik saygısını arttırmak
-Ebeveynlere çocuklarında görülen davranışların nedenleri konusunda farkındalık kazandırmak
-Ebeveynlerin problem çözme ve baş etme becerilerini arttırmak
-Ebeveynlerin iletişim becerilerini arttırmak

#16. Tiklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Motor tikler vokal tiklerden yaklaşık 1-2 yıl sonra ortaya çıkarlar.
NOT: Tiklerin ortaya çıkışı ve ilerleyişi hemen her çocukta belli bir örüntü ve sırayı izler. Önceleri göz kırpma, başını sallama, omuzları oynatma, mimikler vb. basit motor hareketler şeklinde baş ve boyun bölgesinde başlayan tikler zamanla vücudun diğer bölgelerine doğru yayılım gösterir. Vokal (ses) tikler ise motor tiklerden ortalama 1-2 yıl sonra burun çekme, burun temizleme, boğaz temizleme vb. şekillerde başlar.

#17. Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklardan biri değildir?

Cevap : A) Tourette bozukluğu
NOT: DSM-5 Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Sınıflandırması:
-Obsesif Kompulsif Bozukluk
-Beden Algısı Bozukluğu (Beden Dismorfik Bozukluğu)
-İstifleme (Biriktiricilik) Bozukluğu
-Saç Yolma Bozukluğu (Trikotillomani)
-Deri Yolma Bozukluğu

#18. Psikiyatrik bozuklukların tedavisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#19. I. Tıkınırcasına yeme bozukluğu II. Anoreksiya nervoza III. Bulimiya nervoza Yukarıdaki bozuklukların hangisinde vücut kitle indeksinin düşük olması beklenir?

Cevap : D) Yalnız II
NOT: Anoreksiya nervoza olan bireylerde bozukluğun şiddetini belirlemede önemli ölçütlerden birisi vücut kitle indeksi (VKİ) değeridir.
*VKİ 17 ve üzeri olgular hafif düzeyde
*VKİ 16-17 arası olanlar orta düzeyde
*VKİ 15-16 arası olanlar ağır düzeyde
*VKİ 15 in altında olan olgularsa çok ağır düzeyde sınıflandırılmaktadır.

#20. 15 yaşında ergen bir kız vakada son bir aydır ortaya çıkan ve günün bir çok vaktinde süren mutsuzluk, ilgi kaybı, günlük aktivitelerden keyif almama, huzursuzluk, enerji azalması, konsantrasyon güçlüğü, iştah ve uyku bozuklukları, olumsuz düşünme gibi bulgular varsa en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Major depresif bozukluk
NOT: Major depresif bozukluk (MDB); mutsuzluk, ilgi kaybı, günlük aktivitelerden keyif almama, huzursuzluk, enerji azalması, konsantrasyon güçlüğü, iştah ve uyku bozuklukları, olumsuz düşünme gibi bulgularla karakterize epizodik bir ruhsal bozukluktur.

#21. Aşağıdakilerden hangisi kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu tablolarından biri değildir?

#22. Sekiz ay önce kendisinden yaşça büyük bir kişi tarafından cinsel tacize maruz kaldığı öğrenilen dokuz yaşındaki kız hastanın son altı aydır yaşadığı olayın sürekli aklında olduğu, o kişiyle karşılaşmamak için okula gitmediği, artık hiçbir şeyden zevk alamadığı, olayla ilgili kendini suçladığı ve hayatı yaşamaya değer bulmadığı öğrenilmiştir. Şikâyetlerinin taciz sonrası başladığı öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Psikiyatride sık kullanılan terimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Epidemiyoloji, bir hastalığın ya da bozukluğun bireyde oluşturduğu etki ve sonuçları araştıran bilim dalıdır.
NOT: Epidemiyolojinin tanımı yanlış verilmiş “bireyde” denmiş aslında toplumda etki, sonucunu, yaygınlığını ve sıklığını araştıran bilim dalıdır.

#24. Zihinsel yetersizliğin görülme sıklığı ve en sık görülen alt tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

#25. Tiklerin tanım ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#26. İnsanlardaki uyku döngüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Erişkinler uykuya REM dönemiyle başlar ve NREM dönemiyle devam ederler.
NOT: İnsanlarda bir uyku döngüsü birbirini takip eden NREM (Non-Rapid Eye Movement) ve REM (Rapid Eye Movement) dönemlerinden oluşur. Bu dönemler beyin elektrik aktivitesi, göz hareketleri ve kaslardaki değişiklikler değerlendirilerek belirlenmiştir. NREM uykusunun ilk evreleri yüzeysel bir uykuyla başlar, ardından derin ve dinlendirici bir uyku evresine girilir. REM uykusu ise uykunun daha aktif dönemidir. Bu dönemde bilişsel ve fizyolojik aktivitelerde artış görülür; göz hareketleri hızlanır, solunum hızı ve derinliğinde artış meydana gelir. NREM ve REM dönemleri bir döngü hâlinde ortalama 4-6 kez tekrarlanarak sabaha kadar devam eder. Erişkinler uykuya NREM dönemiyle başlayıp yaklaşık 90 dakika sonra REM dönemine girerler.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans
Auzef Çocuk Gelişimi 2021 Final Soruları
Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Soruları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans
Auzef Çocuk Gelişimi 2021 Final Soruları
Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Soruları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans
Auzef Çocuk Gelişimi 2021 Final Soruları
Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Soruları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Sorular Deneme Sınavı 1-min

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Sorular Deneme 1

Gelişimsel Psikopataloji 2021 Final SorularıÇocuk Gelişimi Lisans 2022 Bahar Dönemi Final

Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi DSM-5’te dürtü kontrol ve davranım bozuklukları sınıflamasında bulunmamaktadır?

A) Davranım bozukluğu
B) Aralıklı patlayıcı bozukluk
C) Kleptomani
D) Yıkıcı duygudurumu düzenleyememe bozukluğu
E) Karşı olma karşı gelme bozukluğu

Cevap : D) Yıkıcı duygudurumu düzenleyememe bozukluğu
NOT: DSM-5 Yıkıcı, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları Sınıflaması:
-Karşı olma-karşı gelme bozukluğu
-Aralıklı patlayıcı bozukluk
-Davranım bozukluğu
-Antisosyal kişilik bozukluğu
-Piromani
-Kleptomani

Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluğunun ortaya çıkmasında etkili risk faktörlerinden biri değildir?

A) Ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması
B) Gebelikte sigara ve alkol maruziyeti olması
C) Anne babanın eğitim düzeyinin düşük olması
D) Okumanın öğrenildiği dilin saydam oluşu
E) Birinci derece akrabalarında öğrenme bozukluğunun olması

Cevap : A) Ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması
NOT: Özgül Öğrenme Bozukluklarının Ortaya Çıkmasında Etkili Risk Faktörleri:
*Genetik; Kalıtılabilirlik tek yumurta ikizlerinde %68-83, çift yumurta ikizlerinde %23-38’dir.
Birinci derece akrabalarında risk 4-8 kat artıyor.
*Çevresel; Prematürite (erken doğum), çok düşük doğum ağırlığı, gebelikte nikotin (sigara) ve madde maruziyeti,
Okumanın öğrenildiği dilin özellikleri (saydam, opak oluşu),
Anne babanın eğitim düzeyi, okulun bulunduğu bölge, kalabalık aile gibi sosyal faktörler.
*Nöroanatomik Bulgular; Planum temporale de asimetri, nöronal göç defekti, temporopariyetal bölgede düzensizlikler.

Bir dilde bulunan ‘b, e, g’ gibi anlamdaki bir farkı işaret edebilen en küçük dilsel ses birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfem
B) Semantik
C) Fonem
D) Sentaks
E) Grafem

Cevap : C) Fonem

Özgül öğrenme bozukluğunun tanısal değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tanı DSM-5 tanı ölçütleri kullanılarak klinik değerlendirme ile konmaktadır.
B) Değerlendirme aşamasında klinik gözlemlere ve nöropsikolojik değerlendirmeye gereksinim bulunmaktadır.
C) Görüşmede geçmişte ve şimdiki zamandaki öğrenme güçlüğü ile ilgili belirtiler değerlendirilir.
D) DSM-5’te öğrenme bozukluğunu belirlemek için psikometrik kanıta ihtiyaç yoktur.
E) Çocuğun tıbbi ve gelişimsel öyküsüyle birlikte aile öyküsü araştırılır.

Cevap : D) DSM-5’te öğrenme bozukluğunu belirlemek için psikometrik kanıta ihtiyaç yoktur.

Psikiyatrik bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı DSM-5’e göre aşağıdakilerden hangisi travma ile ilişkili bozukluklar kategorisinde yer almaz?

A) Uyum bozukluğu
B) Major depresif bozukluk
C) Akut stres bozukluğu
D) Tepkisel bağlanma bozukluğu
E) Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu

Cevap : B) Major depresif bozukluk
NOT: DSM-5 Travma ve Tetikleyici Etkenle İlişkili Bozukluklar Sınıflandırması:
-Tepkisel Bağlanma Bozukluğu (TBB)
-Sınırsız Toplumsal Katılım Bozukluğu (STKB)
-Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
-Akut Stres Bozukluğu (ASB)
-Uyum Bozukluğu (UB)

Gelişimsel Psikopataloji 2021 Final Soruları

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Belirtiler yedi yaşından önce ortaya çıkmalıdır.
B) Çocuk ve ergenlerde sık karşılaşılan bir psikiyatrik bozukluktur.
C) Son altı aydır belirtilerin görülmesi esastır.
D) Aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsellik temel özellikleridir.
E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nörogelişimsel bir bozukluktur.

Cevap : A) Belirtiler yedi yaşından önce ortaya çıkmalıdır.

I. Etiyolojide genetik ve çevresel faktörler birlikte etkilidir.
II. Çevresel faktörler içinde ebeveyn tutumları önemli yer tutar.
III. Birçok durumda tedavini başlanmasına gerek duyulmaz, bekle ve gör yöntemi tercih edilir.
IV. Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyreder.
V. Belirtiler çocukluk ve ergenlik döneminde farklılık gösterebilir.
Çocukluk ve ergenlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II, III, V
B) I, II, V
C) I, III, V
D) II, IV, V
E) I, II, III

Cevap : B) I, II, V

Zihinsel yetersizliğin tarihçesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eski Yunan ve Roma’da çocuklar, yapılan incelemeler sonucunda engelli olduklarından şüphelenilirse bir uçurumdan atılırlardı.
B) Yazılı ilk tanımlarına, Mısır Thebes yazıtlarında rastlanmaktadır.
C) Osmanlı imparatorluğunda zihinsel yetersizliği olan bireylerin tedavi ve bakımına yönelik darüşşifalarda müzikle ve bitkisel ilaçlarla tedavi uygulanmıştır.
D) Tanılamada ilk zeka testi olan WISC-R’ı Alfred Binet 1908 yılında geliştirmiştir.
E) Roma imparatorluğu döneminde sakat çocuklar ve özürlü bireyler, genellikle insanları güldürmek ve eğlendirmek için kullanılmıştır.

Cevap : D) Tanılamada ilk zeka testi olan WISC-R’ı Alfred Binet 1908 yılında geliştirmiştir.

Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili olarak aşağıda ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Spektrum kavramı otizmin farklı etiyolojik zeminde gelişebilen ve farklı şiddetteki benzer belirtilerle seyreden heterojen bir grup bozukluk olduğunu ifade eder.
B) Son yıllarda görülme sıklığının artması farkındalık artışı, yaşam koşullarındaki ve çevresel şartlardaki değişim nedeniyle olabilir.
C) Belirtiler erken çocukluk döneminde başlayıp erişkinlik döneminde büyük oranda azalır.
D) Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir.
E) Daha önce yaygın gelişimsel bozukluklar olarak tanımlanan birtakım durumlar (örneğin atipik otizm, Asperger sendromu, dezintegratfi bozukluk), otizm spektrum bozukluğu olarak tanımlanan bir şemsiye altında birleştirilmiştir.

Cevap : C) Belirtiler erken çocukluk döneminde başlayıp erişkinlik döneminde büyük oranda azalır.

Obsesyon ve kompulsiyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Obsesyonlar kişi tarafından gerçek ve mantığa uygun olarak algılanır.
B) Kompulsiyonlar obsesyonların oluşturduğu kaygıyı belli bir süreliğine de olsa azaltır.
C) Girici düşünceler normal kabul edilir, hemen her insanda görülür.
D) Obsesyonlar düşünce şeklinde olabileceği gibi zihne gelen görüntüler şeklinde de olabilir.
E) Obsesif kompulsif bozukluk tanısı için obsesyon ve kompulsiyonların birlikte bulunma şartı gerekmez.

Cevap : A) Obsesyonlar kişi tarafından gerçek ve mantığa uygun olarak algılanır.
NOT: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ya da halk arasında bilinen ismiyle “takıntı hastalığı” obsesyon ve/veya kompulsiyonlardan oluşan psikiyatrik bir bozukluktur. Burada adı geçen obsesyon kavramı, kişinin zihnine zorla ve istemsizce gelen; tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler ve görüntüler-imajlar olarak tarif edilir. Kişi bu düşünce ya da görüntülerin gerçekle uyuşmadığını ve mantık dışı olduğunu bildiği hâlde bunları zihninden uzaklaştırmada belirgin bir zorluk yaşar ve bu çabaları sırasında yoğun bir kaygı hisseder.

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Sorular Deneme 1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!