auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Sorular Deneme 2

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Sorular Deneme 2

#1. Obsesyon ve kompulsiyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Obsesyonlar kişi tarafından gerçek ve mantığa uygun olarak algılanır.
NOT: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ya da halk arasında bilinen ismiyle “takıntı hastalığı” obsesyon ve/veya kompulsiyonlardan oluşan psikiyatrik bir bozukluktur. Burada adı geçen obsesyon kavramı, kişinin zihnine zorla ve istemsizce gelen; tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler ve görüntüler-imajlar olarak tarif edilir. Kişi bu düşünce ya da görüntülerin gerçekle uyuşmadığını ve mantık dışı olduğunu bildiği hâlde bunları zihninden uzaklaştırmada belirgin bir zorluk yaşar ve bu çabaları sırasında yoğun bir kaygı hisseder.

#2. Sekiz yaşındaki erkek çocuğu okula gitmek istememe şikâyetiyle çocuk ruh sağlığı kliniğine başvurdu. Çocuğun sürekli annesinin başına bir şey geleceğinden endişelendiği, rüyasında sürekli kaybolduğunu ve ailesinden uzak kaldığını gördüğü, annesi evden çıktığından sürekli arayarak nerede olduğunu, ne zaman geleceğini sorduğu öğrenildi. Alınan öyküde çocuğun kreşe başlarken de gitmekte direndiği, annesinin uzun süre eşlik ederek bu durumu aşabildikleri öğrenildi. Belirtilerin beş aydan fazladır sürdüğü öğrenilen bu olgunun muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Obsesif kompulsif bozuklukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : A) Sıklığı farklı toplumsal ve kültürel özelliklerden büyük ölçüde etkilenir.
NOT: Epidemiyolojik çalışmalar, OKB sıklığının farklı toplumsal ve kültürel özelliklerden bağımsız olduğunu ortaya koymaktadır.

#4. Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili olarak aşağıda ifadelerden hangisi doğru değildir?

#5. Zihinsel yetersizliğin tarihçesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#6. Çocuk ve ergenlerde uyku sorunları değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

Cevap : E) Hepsi
NOT: Çocuk ve ergenlerde uyku-uyanıklıkla ilgili problemler araştırılırken çocuğun bebeklikten itibaren uyku düzeni, ailenin uyku alışkanlıkları, ailenin uykuyla ilişkili tutumları, uykuyla ilişkili ortamın uygunluğu, beslenme düzeni, stresli günlük yaşam olayları, ek tıbbi ya da psikiyatrik hastalıklar ya da kullanılan ilaçlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

#7. Anksiyete bozukluklarının etiyolojisiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#8. Bindiği otobüs kaza yapan 14 yaşındaki kız hastanın kazadan sonra arabaya binemediği, kaza anıyla ilgili neredeyse her gece kâbuslar gördüğü, kaza sırasında olanların önemli bir kısmını hatırlayamadığı öğrenilmiştir. Şikâyetlerinin kaza sonrası başladığı ve sekiz gündür devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergenlerde görülen normal kaygının özelliklerinden biri olarak kabul edilmez?

#10. Dilin bileşenleri ile ilgili olarak dilin sosyal ortamda nasıl kullanılacağı ile ilgili olan ve işlevini kapsayan alan aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Tiklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Motor tikler vokal tiklerden yaklaşık 1-2 yıl sonra ortaya çıkarlar.
NOT: Tiklerin ortaya çıkışı ve ilerleyişi hemen her çocukta belli bir örüntü ve sırayı izler. Önceleri göz kırpma, başını sallama, omuzları oynatma, mimikler vb. basit motor hareketler şeklinde baş ve boyun bölgesinde başlayan tikler zamanla vücudun diğer bölgelerine doğru yayılım gösterir. Vokal (ses) tikler ise motor tiklerden ortalama 1-2 yıl sonra burun çekme, burun temizleme, boğaz temizleme vb. şekillerde başlar.

#12. Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre yeme bozuklukları kategorisinde yer almaz?

Cevap : D) İnfantil anoreksiya
NOT: DSM-5 Beslenme ve Yeme Bozuklukları Sınıflandırması:
*Pika
*Geri çıkarma (Geviş getirme) bozukluğu
*Kaçıngan/kısıtlı yiyecek alım bozukluğu
*Anoreksiya nervoza
*Bulimiya nervoza
*Tıkınırcasına yeme bozukluğu

#13. Çocukluk çağında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon çifti, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#14. Altı yaşındaki kız çocuğu yabancıların bulunduğu ortamlarda konuşmama şikâyetiyle çocuk psikiyatrisi kliniğine başvurdu. Alınan öyküde çocuğun aile üyeleri ile yalnız kaldığında çok konuşkan olduğu ancak dışarı çıktıklarında annesiyle bile konuşmayı reddettiği, mimiklerle anlaşmaya çalıştığı öğrenildi. Bu çocuğun muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Selektif mutizm
NOT: Selektif mutizm (SM), çocuğun kendini rahat hissettiği ortamlarda konuşabiliyorken konuşmasının beklendiği bir takım ortam ve durumlarda konuşmayı reddetmesidir. SM olan çocuklar kendilerinde kaygı uyandıran ortamlarda bulunduklarında “konuşmaz” olmayı seçerler.

#15. Psikiyatride sık kullanılan terimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Epidemiyoloji, bir hastalığın ya da bozukluğun bireyde oluşturduğu etki ve sonuçları araştıran bilim dalıdır.
NOT: Epidemiyolojinin tanımı yanlış verilmiş “bireyde” denmiş aslında toplumda etki, sonucunu, yaygınlığını ve sıklığını araştıran bilim dalıdır.

#16. Birincil bakım verenlerinden erken dönemde ayrılmış kurum çocuklarında tanımlanmış depresyon aşağıdakilerden hangisidir?

#17. İnsanlardaki uyku döngüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Erişkinler uykuya REM dönemiyle başlar ve NREM dönemiyle devam ederler.
NOT: İnsanlarda bir uyku döngüsü birbirini takip eden NREM (Non-Rapid Eye Movement) ve REM (Rapid Eye Movement) dönemlerinden oluşur. Bu dönemler beyin elektrik aktivitesi, göz hareketleri ve kaslardaki değişiklikler değerlendirilerek belirlenmiştir. NREM uykusunun ilk evreleri yüzeysel bir uykuyla başlar, ardından derin ve dinlendirici bir uyku evresine girilir. REM uykusu ise uykunun daha aktif dönemidir. Bu dönemde bilişsel ve fizyolojik aktivitelerde artış görülür; göz hareketleri hızlanır, solunum hızı ve derinliğinde artış meydana gelir. NREM ve REM dönemleri bir döngü hâlinde ortalama 4-6 kez tekrarlanarak sabaha kadar devam eder. Erişkinler uykuya NREM dönemiyle başlayıp yaklaşık 90 dakika sonra REM dönemine girerler.

#18. I. Tıkınırcasına yeme bozukluğu II. Anoreksiya nervoza III. Bulimiya nervoza Yukarıdaki bozuklukların hangisinde vücut kitle indeksinin düşük olması beklenir?

Cevap : D) Yalnız II
NOT: Anoreksiya nervoza olan bireylerde bozukluğun şiddetini belirlemede önemli ölçütlerden birisi vücut kitle indeksi (VKİ) değeridir.
*VKİ 17 ve üzeri olgular hafif düzeyde
*VKİ 16-17 arası olanlar orta düzeyde
*VKİ 15-16 arası olanlar ağır düzeyde
*VKİ 15 in altında olan olgularsa çok ağır düzeyde sınıflandırılmaktadır.

#19. I. Travmatik bir stres kaynağıyla karşılaştıktan sonra yeniden yaşantılama, kaçınma, disosiyasyon, uyarılma gibi belirtilerin bir aydan kısa sürmesi II. Travmatik yaşam olaylarına maruz kaldıktan sonra yeniden yaşantılama, kaçınma, bilişlerde ve duygu durumda olumsuz değişiklikler ve artmış uyarılmışlık gibi belirtilerin bir aydan uzun süredir olması III. Zorlayıcı bir durum ya da olaya karşı verilen anksiyöz, depresif duygudurum ya da davranım bozuklukları gibi belirtilerin varlığı Yukarıda özellikleri verilen travma ile ilişkili bozukluklar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergenlerde major depresif bozukluğun ortaya çıkmasında etkili olan psikososyal risk faktörlerinden biri değildir?

#21. 14 yaşında erkek hasta, küçük yaşlardan beri var olan, son birkaç yıldır kötüleşen birtakım davranış sorunları için aile ve okul tarafından çocuk psikiyatrisi kliniğine yönlendiriliyor. Aileden alınan bilgiden çocukluktan itibaren çok hareketli olduğu, yerinde duramadığı, sürekli kıpır kıpır olduğu, çok fazla konuştuğu, sık sık laf arasına girdiği, okuldan da hareketliliği konusunda sık sık şikayet geldiği, sınıfta ders dinlemekte ve evde ödev yapmakta belirgin zorluk yaşadığı, günlük yaşamda eşya kaybetme ve unutkanlık gibi sorunları olduğu dile getirilmiştir. Bunların dışında aile ve öğretmenlerinin belirttiğine göre çocukluktan beri çabuk sinirlenen ve öfkelenen birisi olduğu, kurallara ısrarla karşı geldiği, büyüklerle inatlaştığı, insanları bilerek kızdırdığı, kendi hatalarında dolayı başkalarını suçladığı; son birkaç yıldır da okulda çete kurup arkadaşlarını tehdit ettiği, sık sık kavga başlattığı, hayvanlara zarar vermeye başladığı, evden ve arkadaşlarından para çalmaya başladığı ifade edilmiştir. Yukarıdaki olgu ile ilgili olarak olası tanı veya tanılar nelerdir? I. Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu II. Karşıt olma karşı gelme bozukluğu III. Davranım bozukluğu

#22. Aşağıdakilerden hangisi intihar davranışı riskini arttıran etkenlerden biri değildir?

Cevap : C) Çocuk yaşta olmak
NOT: İntihar davranışı riskini arttıran etkenler:
1. Çocuk ve ergende intihar girişimi öyküsünün olması
2. Ailede özellikle ebeveynlerde intihar girişimi öyküsünün olması
3. Çocuk ve ergende madde kullanımı ve eşlik eden psikiyatrik bozuklukların olması
4. İntihar girişimine yol açabilecek araçlara (silah, ilaç vb.) kolay ulaşabilir olma
5. Çocuk ve ergende dürtüsellik ve agresyonun varlığı
6. Fiziksel, duygusal ve cinsel ihmal veya istismar gibi olumsuz yaşam olaylarına maruz kalma öyküsünün bulunması
7. Yakın ilişkilerde sorunlar ve stresli yaşam olayları (aile sorunları ve akran çatışmaları)

#23. I. Etiyolojide genetik ve çevresel faktörler birlikte etkilidir. II. Çevresel faktörler içinde ebeveyn tutumları önemli yer tutar. III. Birçok durumda tedavini başlanmasına gerek duyulmaz, bekle ve gör yöntemi tercih edilir. IV. Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyreder. V. Belirtiler çocukluk ve ergenlik döneminde farklılık gösterebilir. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

#24. I. Odaklanma güçlükleri II. Travmayı yeniden yaşantılama hissi III. Öfke patlamaları IV. Artmış irkilme tepkisi V. Kendine zarar verici davranışlar VI. Travmayı hatırlatan ortamlardan kaçınma Yukardakilerden hangileri travma sonrası stres bozukluğunda görülen aşırı uyarılma belirtisi olarak kabul edilmez?

Cevap : B) II, VI
NOT: Travma sonrası stres bozukluğunda görülen aşırı uyarılmışlık veya tepki verme belirtileri:
-Kızgınlık ve çabuk öfkelenme, sözel veya fiziksel saldırganlık
-Riskli davranışlarda bulunma veya kendine zarar verme
-Her an tetikte olma hali, aşırı irkilme tepkileri
-Uyku sorunları, odaklanma güçlükleri

#25. Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun B kümesi belirtilerinden biri değildir?

#26. Sekiz ay önce kendisinden yaşça büyük bir kişi tarafından cinsel tacize maruz kaldığı öğrenilen dokuz yaşındaki kız hastanın son altı aydır yaşadığı olayın sürekli aklında olduğu, o kişiyle karşılaşmamak için okula gitmediği, artık hiçbir şeyden zevk alamadığı, olayla ilgili kendini suçladığı ve hayatı yaşamaya değer bulmadığı öğrenilmiştir. Şikâyetlerinin taciz sonrası başladığı öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans
Auzef Çocuk Gelişimi 2021 Final Soruları
Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Soruları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans
Auzef Çocuk Gelişimi 2021 Final Soruları
Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Soruları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Sorular Deneme Sınavı 2-min

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Sorular Deneme 2

Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Bahar Dönemi Final

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Sorular Deneme 2

Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergenlerde major depresif bozukluğun ortaya çıkmasında etkili olan psikososyal risk faktörlerinden biri değildir?

A) Çekirdek ailede yaşama
B) Ebeveynlerin boşanmış olması
C) Duygusal ihmal
D) Ebeveynlerde alkol-madde bağımlılığı
E) Fiziksel istismar

Cevap : A) Çekirdek ailede yaşama

I. Odaklanma güçlükleri
II. Travmayı yeniden yaşantılama hissi
III. Öfke patlamaları
IV. Artmış irkilme tepkisi
V. Kendine zarar verici davranışlar
VI. Travmayı hatırlatan ortamlardan kaçınma
Yukardakilerden hangileri travma sonrası stres bozukluğunda görülen aşırı uyarılma belirtisi olarak kabul edilmez?

A) II, III, IV
B) II, VI
C) I, VI
D) I, II, IV
E) III, V

Cevap : B) II, VI
NOT: Travma sonrası stres bozukluğunda görülen aşırı uyarılmışlık veya tepki verme belirtileri:
-Kızgınlık ve çabuk öfkelenme, sözel veya fiziksel saldırganlık
-Riskli davranışlarda bulunma veya kendine zarar verme
-Her an tetikte olma hali, aşırı irkilme tepkileri
-Uyku sorunları, odaklanma güçlükleri

Aşağıdakilerden hangisi düzenli uykunun faydalarından biri değildir?

A) Hafızayı güçlendirerek öğrenme süreçlerini kolaylaştırır.
B) Metabolik işleyişi ve hormonal süreçleri düzenler.
C) Bağışıklık sisteminin önemli bir düzenleyicisidir.
D) Özgül öğrenme bozukluğuna karşı koruyucudur.
E) Beyin gelişimi ve fonksiyonları üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.

Cevap : D) Özgül öğrenme bozukluğuna karşı koruyucudur.

Psikiyatrik bozuklukların tedavisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Psikiyatrik bozuklukların bir kısmının kalıcı ve kesin bir tedavisi henüz bulunmamaktadır.
B) Rehabilitasyon hizmetleri psikiyatrik bozuklukların yönetiminde önemli bir yer tutar.
C) Tedavi genetik ve çevresel faktörlerdeki çeşitlilikten büyük ölçüde etkilenmez.
D) Uluslararası veya ulusal kuruluşlarca bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi yöntemleri ve protokoller bulunmaktadır.
E) Hem ilaçlar hem de çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır.

Cevap : C) Tedavi genetik ve çevresel faktörlerdeki çeşitlilikten büyük ölçüde etkilenmez.

15 yaşında ergen bir kız vakada son bir aydır ortaya çıkan ve günün bir çok vaktinde süren mutsuzluk, ilgi kaybı, günlük aktivitelerden keyif almama, huzursuzluk, enerji azalması, konsantrasyon güçlüğü, iştah ve uyku bozuklukları, olumsuz düşünme gibi bulgular varsa en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Travma sonrası stres bozukluğu
B) Bipolar bozukluk
C) Major depresif bozukluk
D) Davranım bozukluğu
E) Yaygın anksiyete bozukluğu

Cevap : C) Major depresif bozukluk
NOT: Major depresif bozukluk (MDB); mutsuzluk, ilgi kaybı, günlük aktivitelerden keyif almama, huzursuzluk, enerji azalması, konsantrasyon güçlüğü, iştah ve uyku bozuklukları, olumsuz düşünme gibi bulgularla karakterize epizodik bir ruhsal bozukluktur.

Gelişimsel Psikopataloji 2021 Final Soruları

Normal ritüelistik davranışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuğun günlük ve sosyal becerilerini arttırmaya hizmet ederler.
B) İleride görülebilecek obsesif kompulsif bozuluğun habercisidir.
C) Obsesif kompulsif bozuklukla ayırıcı tanısını yapmak önemlidir.
D) 2-3 yaş civarında başlayıp, 6-8 yaşlarına doğru azalma eğilimi gösterirler.
E) Engellendiklerinde çocukta belirgin bir olumsuz duygulanıma sebep olmazlar.

Cevap : B) İleride görülebilecek obsesif kompulsif bozuluğun habercisidir.
NOT: Normal ritüelistik davranışlar, normal gelişimin bir parçası olarak benzer ve tekrarlayıcı davranışları ifade eder (gece yatağa gitmeden önce pijamaları giymek, sonra dişleri fırçalamak, hep aynı masalı dinlemek istemek ve masalın aynı yerinde benzer soruları tekrar tekrar sormak gibi). OKB’den kaynaklanan davranışlar çocuğun ve ailenin günlük yaşamını kısıtlarken normal gelişimin bir parçası olan ritüelistik davranışlar, çocuğun günlük ve sosyal becerilerini arttırmaya hizmet ederler.

Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan bir çocuğun ailesine yönelik verilecek eğitimin amaçlarından biri değildir?

A) Ebeveyn-çocuk ilişkisini geliştirmek
B) Ebeveynlerin tutarlı ve disiplinli yaklaşımlarını sağlamak
C) Ebeveynlerin sıcak ve uygun yaklaşımlarını arttırmak
D) Ebeveynlerin problem çözme ve baş etme becerilerini arttırmak
E) Ebeveynlerin katı ve kaba tutumlarını arttırmak

Cevap : E) Ebeveynlerin katı ve kaba tutumlarını arttırmak
NOT: DEHB Olan Çocuklarda Ebeveynlere Yönelik Eğitimlerin Amaçları:
-Ebeveyn-çocuk ilişkisini geliştirmek
-Çocuğun ev içindeki sorunlu davranışlarını azaltmak veya yönetmek
-Ebeveynlerin tutarlı disiplin yaklaşımlarını arttırmak
-Ebeveynlerin sıcak ve uygun yaklaşımlarını arttırmak
-Ebeveynlerin katı, kaba ve olumsuz tutumlarını azaltmak
-Gerektiğinde ebeveynlerin kendileri için de psikiyatrik destek almalarını sağlamak
-Ebeveynlerin yeterlilik, kendine güven duygusunu ve benlik saygısını arttırmak
-Ebeveynlere çocuklarında görülen davranışların nedenleri konusunda farkındalık kazandırmak
-Ebeveynlerin problem çözme ve baş etme becerilerini arttırmak
-Ebeveynlerin iletişim becerilerini arttırmak

Zihinsel yetersizliğin görülme sıklığı ve en sık görülen alt tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) %1-3, orta düzeyde zihinsel yetersizlik
B) %5-10, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik
C) %1-3, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik
D) %1-3, ağır düzeyde zihinsel yetersizlik
E) %5-10, orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Cevap : C) %1-3, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Anksiyete bozukluklarının etiyolojisiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Çocuğun anksiyete sonucu geliştirdiği kaçınma davranışlarının ebeveynler tarafından desteklenmesi tedavi süreci açısından faydalıdır.
B) Aşırı kontrol edici tutumları olan ebeveynler çocuklarına problem çözme fırsatı sunmaz ve öz yeterliliklerinin olumsuz etkilenmesine neden olur.
C) Güvensiz bağlanma özelliği gösteren çocukların anksiyete bozukluğu tanısı alma ihtimali daha fazladır.
D) Klasik koşullanma ve gözlemsel öğrenme deneyimleri de anskiyete bozuklukları etiyolojisinde önemli bir yer tutar.
E) Anksiyeteli erişkinlerin çocuklarında kaygı bozukluğu görülme oranı daha yüksek bulunmuştur

Cevap : A) Çocuğun anksiyete sonucu geliştirdiği kaçınma davranışlarının ebeveynler tarafından desteklenmesi tedavi süreci açısından faydalıdır.

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Sorular Deneme 2

Sekiz yaşındaki erkek çocuğu okula gitmek istememe şikâyetiyle çocuk ruh sağlığı kliniğine başvurdu. Çocuğun sürekli annesinin başına bir şey geleceğinden endişelendiği, rüyasında sürekli kaybolduğunu ve ailesinden uzak kaldığını gördüğü, annesi evden çıktığından sürekli arayarak nerede olduğunu, ne zaman geleceğini sorduğu öğrenildi. Alınan öyküde çocuğun kreşe başlarken de gitmekte direndiği, annesinin uzun süre eşlik ederek bu durumu aşabildikleri öğrenildi.
Belirtilerin beş aydan fazladır sürdüğü öğrenilen bu olgunun muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panik bozukluk
B) Sosyal anksiyete bozukluğu
C) Ayrılık kaygısı bozukluğu
D) Yaygın anksiyete bozukluğu
E) Uyum bozukluğu

Cevap : C) Ayrılık kaygısı bozukluğu

14 yaşında erkek hasta, küçük yaşlardan beri var olan, son birkaç yıldır kötüleşen birtakım davranış sorunları için aile ve okul tarafından çocuk psikiyatrisi kliniğine yönlendiriliyor. Aileden alınan bilgiden çocukluktan itibaren çok hareketli olduğu, yerinde duramadığı, sürekli kıpır kıpır olduğu, çok fazla konuştuğu, sık sık laf arasına girdiği, okuldan da hareketliliği konusunda sık sık şikayet geldiği, sınıfta ders dinlemekte ve evde ödev yapmakta belirgin zorluk yaşadığı, günlük yaşamda eşya kaybetme ve unutkanlık gibi sorunları olduğu dile getirilmiştir. Bunların dışında aile ve öğretmenlerinin belirttiğine göre çocukluktan beri çabuk sinirlenen ve öfkelenen birisi olduğu, kurallara ısrarla karşı geldiği, büyüklerle inatlaştığı, insanları bilerek kızdırdığı, kendi hatalarında dolayı başkalarını suçladığı; son birkaç yıldır da okulda çete kurup arkadaşlarını tehdit ettiği, sık sık kavga başlattığı, hayvanlara zarar vermeye başladığı, evden ve arkadaşlarından para çalmaya başladığı ifade edilmiştir.
Yukarıdaki olgu ile ilgili olarak olası tanı veya tanılar nelerdir?
I. Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu
II. Karşıt olma karşı gelme bozukluğu
III. Davranım bozukluğu

A) I, II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) I
E) II ve III

Cevap : A) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi intihar davranışı riskini arttıran etkenlerden biri değildir?

A) Cinsel istismar öyküsünün varlığı
B) Ailede intihar öyküsünün bulunması
C) Çocuk yaşta olmak
D) Madde kötüye kullanımının varlığı
E) İntihar girişimi öyküsünün bulunması

Cevap : C) Çocuk yaşta olmak
NOT: İntihar davranışı riskini arttıran etkenler:
1. Çocuk ve ergende intihar girişimi öyküsünün olması
2. Ailede özellikle ebeveynlerde intihar girişimi öyküsünün olması
3. Çocuk ve ergende madde kullanımı ve eşlik eden psikiyatrik bozuklukların olması
4. İntihar girişimine yol açabilecek araçlara (silah, ilaç vb.) kolay ulaşabilir olma
5. Çocuk ve ergende dürtüsellik ve agresyonun varlığı
6. Fiziksel, duygusal ve cinsel ihmal veya istismar gibi olumsuz yaşam olaylarına maruz kalma öyküsünün bulunması
7. Yakın ilişkilerde sorunlar ve stresli yaşam olayları (aile sorunları ve akran çatışmaları)

Birincil bakım verenlerinden erken dönemde ayrılmış kurum çocuklarında tanımlanmış depresyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Major depresif bozukluk
B) Distimik bozukluk
C) Siklotimik bozukluk
D) Anaklitik depresyon
E) Hafif depresyon

Cevap : D) Anaklitik depresyon

I. Travmatik bir stres kaynağıyla karşılaştıktan sonra yeniden yaşantılama, kaçınma, disosiyasyon, uyarılma gibi belirtilerin bir aydan kısa sürmesi
II. Travmatik yaşam olaylarına maruz kaldıktan sonra yeniden yaşantılama, kaçınma, bilişlerde ve duygu durumda olumsuz değişiklikler ve artmış uyarılmışlık gibi belirtilerin bir aydan uzun süredir olması
III. Zorlayıcı bir durum ya da olaya karşı verilen anksiyöz, depresif duygudurum ya da davranım bozuklukları gibi belirtilerin varlığı
Yukarıda özellikleri verilen travma ile ilişkili bozukluklar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu, uyum bozukluğu
B) Major depresif bozukluk, akut stres bozukluğu, uyum bozukluğu
C) Akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, uyum bozukluğu
D) Travma sonrası stres bozukluğu, uyum bozukluğu, akut stres bozukluğu
E) Travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu, major depresif bozukluk

Cevap : C) Akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, uyum bozukluğu

Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun B kümesi belirtilerinden biri değildir?

A) Duyusal uyaranlara aşırı ya da düşük tepki verme
B) Yüz ifadelerini ve beden dilini anlamada veya kullanmada zorluk
C) Aynılıkta ısrar ve rutine sıkı sıkıya bağlılık
D) Basmakalıp veya tekrarlayıcı hareketler
E) Konu veya yoğunluk açısından anormal olan aşırı sınırlı ilgi alanları

Cevap : B) Yüz ifadelerini ve beden dilini anlamada veya kullanmada zorluk

Gelişimsel Psikopataloji 2021 Final Soruları

Bindiği otobüs kaza yapan 14 yaşındaki kız hastanın kazadan sonra arabaya binemediği, kaza anıyla ilgili neredeyse her gece kâbuslar gördüğü, kaza sırasında olanların önemli bir kısmını hatırlayamadığı öğrenilmiştir. Şikâyetlerinin kaza sonrası başladığı ve sekiz gündür devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyum bozukluğu
B) Major depresif bozukluk
C) Disosiyatif bozukluk
D) Anksiyete bozukluğu
E) Akut stres bozukluğu

Cevap : E) Akut stres bozukluğu

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre yeme bozuklukları kategorisinde yer almaz?

A) Kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu
B) Anoreksiya nervoza
C) Bulimiya nervoza
D) İnfantil anoreksiya
E) Tıkınırcasına yeme bozukluğu

Cevap : D) İnfantil anoreksiya
NOT: DSM-5 Beslenme ve Yeme Bozuklukları Sınıflandırması:
*Pika
*Geri çıkarma (Geviş getirme) bozukluğu
*Kaçıngan/kısıtlı yiyecek alım bozukluğu
*Anoreksiya nervoza
*Bulimiya nervoza
*Tıkınırcasına yeme bozukluğu

Dilin bileşenleri ile ilgili olarak dilin sosyal ortamda nasıl kullanılacağı ile ilgili olan ve işlevini kapsayan alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfem
B) Semantik
C) Fonem
D) Pragmatik
E) Grafem

Cevap : D) Pragmatik

I. Gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda pika daha sık görülür.
II. Pika tanısı en çok bir yaşından küçük çocuklara konur.
III. Uyaran eksikliği pika gelişmesinde etkili olabilir.
Pika ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A) I ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) II ve III
E) Yalnız III

Cevap : C) Yalnız II
NOT: Pika, besleyici değeri olmayan ve besin olmayan maddelerin en az bir aylık süre boyunca ısrarlı olarak yenmesi ile karakterize bir yeme bozukluğudur. Küçük çocuklarda genellikle boya, saç, kumaş yenmesi şeklinde görülürken; yaş arttıkça kum, böcek, dışkı yenmesine de rastlanır. Gelişimsel sorunları olan veya kurumlarda bakılan çocuklarda daha sık görülmektedir. Bebeklerdeki (18 aylığa kadar) nesneleri ağzına götürme davranışı pika değildir.

Çocukluk çağında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon çifti, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bulaşma ve temizleme
B) Kesinlik ve sayma
C) Simetri ve düzenleme
D) Dinsel ve kontrol etme
E) Saldırganlık ve tekrarlama

Cevap : A) Bulaşma ve temizleme

Aşağıdakilerden hangisi kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu tablolarından biri değildir?

A) İnfantil anoreksiya
B) Geviş getirme bozukluğu
C) Duyusal nedenlere bağlı beslenme bozukluğu
D) Travma sonrası beslenme bozukluğu
E) Tıbbi durumla ilişkili beslenme bozukluğu

Cevap : B) Geviş getirme bozukluğu

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Final Soruları Deneme 2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!