auzefHastane OtomasyonuSağlık Kurumları İşletmeciliği

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 12

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 12

#1. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi’nin temel amaçlarından biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi satın alma biriminin sorumluluklarından değildir?

#3. Hastanın sesli yanıt sistemindeki komutlara göre yapacağı seçimler ile gerçekleşen randevu türü aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi taşınır hareket giriş ekranında kayıt işlemi için gerekli olan bilgi değildir?

#5. Tüketim, iade, devir gibi nedenlerle depodan çıkışı yapılan ilaç ya da sarf malzemelerin HBYS sisteminde kayıt altına alındığı ekran hangisidir?

#6. Provizyon işlemi sırasında sorgulama hangi kurumun veri tabanında yapılır?

#7. Ülkemizde kullanılmakta olan ICD-10 tanı kodu sistemi hangi ülkeden alınmıştır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi depoya girişi ya da çıkışı yapılan tüm taşınır malzemeler için Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlemekle sorumlu olan kişidir?

#9. Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmaya ne denir?

#10. Hastanın kısa mesaj servisi ile gönderdiği bilgiler aracılıyla randevu alabilmesini sağlayan randevu türü hangisidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir zaman dilimindeki tüketim miktarına göre hesaplanan ve ortalama tüketim miktarına dayanarak min. ve max. stok seviyesi belirlendiği ekrandır?

#12. Ülkemizde satın alma kurallarını belirleyen en temel yasal düzenleme hangisidir?

#13. Yapılan ihale sonrası sözleşme imzalanan istekliye ne denir?

#14. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri MERNİS aracılığıyla hangi bilgiyi doğrular?

#15. Aşağıdakilerden hangisi malzemenin yeniden temini için gerekli işlemleri tetiklemektedir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi’nin temel amaçlarından biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetimi aşamalarından biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetimi aşamalarından biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetimi aşamalarından biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi 4734 saylı kanuna göre idarenin sorumluluklarından değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 12

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 12

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 12

Aşağıdakilerden hangisi satın alma biriminin sorumluluklarından değildir?

a) Mal veya hizmetin doğru zamanda sağlanması
b) Mal veya hizmetin doğru kalitede sağlanması
c) Mal veya hizmetin aynı kaynaktan sağlanması
d) Mal veya hizmetin doğru fiyata sağlanması
e) Mal veya hizmetin doğru miktarda sağlanması

Cevap : c) Mal veya hizmetin aynı kaynaktan sağlanması

Ülkemizde satın alma kurallarını belirleyen en temel yasal düzenleme hangisidir?

a) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
b) 4857 Sayılı İş Kanunu
c) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
e) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Cevap : e) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi 4734 saylı kanuna göre idarenin sorumluluklarından değildir?

a) Rekabeti engelleme
b) Eşitlik
c) Saydamlık
d) Gizlilik
e) Güvenirlilik

Cevap : a) Rekabeti engelleme

Yapılan ihale sonrası sözleşme imzalanan istekliye ne denir?

a) Hizmetçi
b) Tedarikçi
c) Yüklenici
d) İstekli
e) Danışman

Cevap : c) Yüklenici

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmaya ne denir?

a) İhale
b) Sözleşme
c) Tahakkuk
d) Danışman
e) Tedarikçi

Cevap : b) Sözleşme

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisine ne denir?

a) Yüklenici
b) İstekli
c) İdare
d) Gerçekleştirme görevlisi
e) Harcama yetkilisi

Cevap : e) Harcama yetkilisi

Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukuna tabi olan, kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirleyen kanundur?

a) 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”
b) 4735 sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu”
c) 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”
d) 6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”
e) 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”

Cevap : a) 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”

Aşağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirleyen kanundur?

a) 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”
b) 4735 sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu”
c) 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”
d) 6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”
e) 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”

Cevap : b) 4735 sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu”

Aşağıdakilerden hangisi kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyen kanundur?

a) 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”
b) 4735 sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu”
c) 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu”
d) 6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”
e) 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”

Cevap : c) 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu”

Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemelerinin karşılandığı doğrudan alım yöntemi hangisidir?

a) 22-A
b) 22-B
c) 22-C
d) 22-D
e) 22-F

Cevap : e) 22-F

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!