ABD Dış PolitikasıauzefSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

ABD Dış Politikası Vize Deneme-2

ABD Dış Politikası Vize Deneme-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi Woodrow Wilson tarafından ilan edilmiştir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Gabriel Almond’ın kamuoyuna ilişkin çıkarımlarından biri değildir?

#3. CNN etkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#4. Amerikan İç Savaşı ne zaman yaşanmıştır?

#5. ABD - İspanya savaşı neden çıkmıştır?


#6. Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu modele gelen eleştirilerden biri değildir?

#7. ABD Bağımsızlık Bildirgesini kim hazırlamıştır?

#8. 1815 yılındaki Kutsal İttifak hangi devletler arasında imzalanmıştır?

#9. ABD’nin kuruluşunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

#10. Elit modele göre aşağıdakilerden hangisi medyanın kamuoyu üzerindeki etkilerinden biri değildir?


#11. Amerikan dış politikası, kurulduğu tarihten I. Dünya Savaşı’na kadar ekonomik açıdan …. , siyasal açıdan da ….. bir politika izlemiştir. Boşluklara en uygun ifadeyi yazınız?

#12. Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu modelin varsayımlarından biri değildir?

#13. “Amerika amerikalılarındır” sözü nerede geçmektedir?

#14. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi hangi tarihte ilan edilmiştir?

#15. ABD politikasının kamuoyu piramidine göre aşağıdakilerden hangisinde piramidin yukarıdan aşağıya sıralaması doğru olarak verilmiştir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi realist ve liberal demokratik bakış açılarının kamuoyu ve medyanın dış politikaya etkisine ilişkin varsayımlarından biri değildir?

#17. Vietnam Sendromu’na ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#18. ABD’nin yayılma ve genişleme yolları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

#19. Aşağıdakilerden hangisi elit modele gelen eleştirilerden biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi elit modelin temel iddialarından biridir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ABD Dış Politikası Vize Deneme-2

1. ABD politikasının kamuoyu piramidine göre aşağıdakilerden hangisinde piramidin yukarıdan aşağıya sıralaması doğru olarak verilmiştir?

A. Kitleler, fikir liderleri (dikkatli halk), elitler
B. Elitler, kitleler, fikir liderleri (dikkatli halk)
C. Fikir liderleri (dikkatli halk), kitleler, elitler
D. Elitler, fikir liderleri (dikkatli halk), kitleler
E. Fikir liderleri (dikkatli halk), elitler, kitleler

Cevap : D. Elitler, fikir liderleri (dikkatli halk), kitleler

2. Aşağıdakilerden hangisi realist ve liberal demokratik bakış açılarının kamuoyu ve medyanın dış politikaya etkisine ilişkin varsayımlarından biri değildir?

A. Liberal demokratik teoriler daha fazla kamuoyu katılımını savunur.
B. Realistlere göre ABD kamuoyu uluslararası konular hakkında bilgisizdir.
C. Liberal demokratik bakış açısına göre kamuoyu dış politika üzerinde güçlü bir kontrol ve kısıtlama görevi görür.
D. Realist bakış açısına göre dış politika seçkinleri ABD’nin ulusal çıkarlarını ilerletmek için en iyi konumdadır.
E. Liberal demokratik bakış açısı dış politikaya kamusal katılımı reddeder ve direnir.

Cevap : E. Liberal demokratik bakış açısı dış politikaya kamusal katılımı reddeder ve direnir.

3. Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu modelin varsayımlarından biri değildir?

A. Güç yalnızca elitlerde toplanmalıdır.
B. ABD siyasi sistemi kamuoyuna ve medyaya duyarlıdır.
C. Güç, toplumun tamamına dağılmış olmalıdır böylece hiçbir gurubun çıkarları baskın gelemez.
D. Ana akım medya, siyasi güçten yeterince bağımsızdır.
E. Halk haber bilgilerini rasyonel bir şekilde işleyecek yetilere sahiptir.

Cevap : A. Güç yalnızca elitlerde toplanmalıdır.

4. Vietnam Sendromu’na ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Vietnam Sendromu’nun kaynağı Vietnam Savaşı’dır.
B. Vietnam Savaşı’nda ABD’nin askeri kayıpları ABD’nin savaşma taahhüdüne olan halk desteğini azaltmıştır.
C. Vietnam Sendromu’na göre kamuoyunun dış politika üzerinde sınırlama gücü vardır.
D. Vietnam Sendromu’na olan askeri ve siyasa inanca rağmen bu sendromun dış politika üzerindeki etkisi tartışmalıdır.
E. Vietnam Sendromu’nun dış politika kararlarını etkilediği tartışmasızdır ve mutlaktır.

Cevap : E. Vietnam Sendromu’nun dış politika kararlarını etkilediği tartışmasızdır ve mutlaktır.

5. CNN etkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Soğuk Savaş, dış politikada CNN etkisini ciddi oranda azaltmıştır.
B. CNN’in kuruluşu ve Soğuk Savaş’ın sona ermesi CNN etkisi kavramının kaynaklarını oluşturur.
C. Dünya çapındaki gelişmelerin medya aracılığıyla gerçek zamanlı olarak dünyaya raporlanmasının kamuoyunu harekete geçirdiği kabul edilir.
D. CNN etkisinin ABD’nin insani yardımlarını doğrudan etkilediği varsayılır.
E. Medyanın güçlü bir kısıtlama olarak hareket ettiği varsayılır.

Cevap : A. Soğuk Savaş, dış politikada CNN etkisini ciddi oranda azaltmıştır.

6. Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu modele gelen eleştirilerden biri değildir?

A. Siyasi ve ekonomik yapıların önemini küçümser.
B. Bireylerin siyaseti etkileme ve değiştirme yeteneğini fazla büyütür.
C. ABD halkının dış ilişkiler konusundaki bilgisini büyütme eğilimindedir.
D. ABD hükümetinin kamuoyu ve medyayı etkilemek için kullandığı maddi ve mali kaynakları görmezden gelir.
E. Siyasi ve ekonomik yapıların rolüne fazla anlam yükler.

Cevap : E. Siyasi ve ekonomik yapıların rolüne fazla anlam yükler.

7. Aşağıdakilerden hangisi elit modelin temel iddialarından biridir?

A. Kitleler, gücü elinde tutar.
B. Dış politika yetkilileri, düşünce kuruluşları ve büyük ticari çıkarların temsilcileri gücü elinde tutar.
C. Elitler, güce sahip gruplar arasına dahil edilmez.
D. Siyasi süreç, geniş halk kitlelerinin çıkarlarının ve gündemlerinin bir sonucudur.
E. Seçkinler, kitleler tarafından halkın çıkarlarına göre hareket etmeye zorlanır.

Cevap : B. Dış politika yetkilileri, düşünce kuruluşları ve büyük ticari çıkarların temsilcileri gücü elinde tutar.

8. Aşağıdakilerden hangisi Gabriel Almond’ın kamuoyuna ilişkin çıkarımlarından biri değildir?

A. Dış politikaya yönelik kamuoyu tepkileri “ruh halleri” olarak düşünülür.
B. Dış politikaya yönelik kamuoyu tepkisi kayıtsızlıktır.
C. Acil savaş tehdidi de dahil olmak üzere hiçbir olay kamuoyunda bir etkiye sebep olmaz.
D. Kamuoyunun dış politikaya tepkileri yüzeyseldir ve bir ruh halidir.
E. Yalnızca dikkatli halk olarak adlandırılan küçük bir grup dış politika konusunda yeterli bilgiye sahiptir.

Cevap : C. Acil savaş tehdidi de dahil olmak üzere hiçbir olay kamuoyunda bir etkiye sebep olmaz.

9. Elit modele göre aşağıdakilerden hangisi medyanın kamuoyu üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A. Gündem belirleme
B. Elitlerin kararları üzerinde kısıtlama gücü
C. Siyasi söylemi şekillendirme
D. Kapı bekçiliği
E. Rıza üretme

Cevap : B. Elitlerin kararları üzerinde kısıtlama gücü

10. Aşağıdakilerden hangisi elit modele gelen eleştirilerden biri değildir?

A. Siyasi ve ekonomik yapıların medya ve kamuoyunu sınırladığı fikrine aşırı vurgu vardır.
B. Bireyler, elitler tarafından dayatılan mesajlara direnme yeteneğinden yoksunmuş gibi resmedilir.
C. Elit gruplar arasında farklı çıkarların ve mücadelelerin olduğunu kabul eder.
D. Bağımsız medya olasılığını yok sayar.
E. ABD’deki medya kuruluşlarını birleşik ve yek

Cevap : C. Elit gruplar arasında farklı çıkarların ve mücadelelerin olduğunu kabul eder.

11. Amerikan dış politikası, kurulduğu tarihten I. Dünya Savaşı’na kadar ekonomik açıdan …. , siyasal açıdan da ….. bir politika izlemiştir. Boşluklara en uygun ifadeyi yazınız.?

A. çok yönlü / tek taraflı
B. tek taraflı / çok yönlü
C. çok taraflı / çok yönlü
D. izolasyonist / tek taraflı
E. tek taraflı / yayılmacı

Cevap : A. çok yönlü / tek taraflı

12. ABD’nin kuruluşunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A. Liberalizm
B. İdealizm
C. Pragmatizm
D. İzolasyonizm
E. Komünizm

Cevap : E. Komünizm

13. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi hangi tarihte ilan edilmiştir?

A. 1776
B. 1783
C. 1786
D. 1796
E. 1798

Cevap : A. 1776

14. Aşağıdakilerden hangisi Woodrow Wilson tarafından ilan edilmiştir?

A. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
B. 14 Nokta
C. Monroe Doktrini
D. Amerikan Devrimi
E. Açık Kapı Politikası

Cevap : B. 14 Nokta

15. ABD Bağımsızlık Bildirgesini kim hazırlamıştır?

A. Woodrow Wilson
B. Adam Smith
C. Thomas Jefferson
D. William Appleman Williams
E. John Hay

Cevap : C. Thomas Jefferson

16. 1815 yılındaki Kutsal İttifak hangi devletler arasında imzalanmıştır?

A. ABD, İngiltere, SSCB
B. SSCB, Avusturya, ABD
C. ABD, Avusturya, Prusya
D. Prusya, Rusya, Avusturya
E. Avusturya, İngiltere, Prusya

Cevap : D. Prusya, Rusya, Avusturya

17. ABD’nin yayılma ve genişleme yolları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A. Hoşgörü
B. İşgal
C. İlhak
D. Satın alma
E. Devir

Cevap : A. Hoşgörü

18. “Amerika amerikalılarındır” sözü nerede geçmektedir?

A. Wilson İlkeleri
B. 14 Nokta
C. Açık/Kaçınılmaz Yazgı
D. Bush Doktrini
E. Monroe Doktrini

Cevap : E. Monroe Doktrini

19. Amerikan İç Savaşı ne zaman yaşanmıştır?

A. 1776-1778
B. 1861-1865
C. 1776-1782
D. 1778-1780
E. 1774-1778

Cevap : B. 1861-1865

20. ABD – İspanya savaşı neden çıkmıştır?

A. Çün yüzünden
B. İspanya yüzünden
C. Prusya yüzünden
D. Naziler yüzünden
E. Küba yüzünden

Cevap : E. Küba yüzünden

ABD Dış Politikası Vize Deneme-2

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

ABD Dış Politikası Vize Deneme-2

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!