Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 8

SOS113U Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 8

#1. Aşağıdakilerden hangisi Sembolik Etkileşimcilik Yaklaşımı’nın en çok beslendiği görüştür?

#2. Aşağıdakilerden hangisi göç olgusunun ortaya çıkmasında etkili olan etmenleri ifade etmektedir?

#3. Glokalizm /küreyellik hangi kelimelerden türetilmiştir?

#4. E. Durkheim’e göre aşağıdaki intihar türlerinden hangisi modern toplumda en fazla görülür?

#5. A.Comte’un evrimci düşüncesini en iyi yansıtan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangi düşünür özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte tek eşli çekirdek ailenin ortaya çıktığını ileri sürmüştür?

#7. Aşağıda yer alan düşünürlerden hangisi Chicago Okulu’nun temsilcileri arasında yer almaktadır?

#8. İbni Haldun’un en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğunun fazla olması sorununu tanımlamada kullanılmaktadır?

#10. İç ve dış grup kavramı kim tarafından ileri sürülmüştür?

#11. Aile üyelerinin kendi aile ve akrabalarının dışından birisiyle evlenmesine ne ad verilir?

#12.  “Küresel kent” kavramı aşağıdaki kuramcılardan hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi cinsiyete bağlı ayrımcılık konuları arasında yer almaz?

#14. Korkut Boratav günümüzde küreselleşmenin hangi kavramın yerini aldığı iddiasındadır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal değişme olgusu üzerinde etkili olan unsurlardan biri değildir?

#16. Aile ilişkilerinin zamanla değiştiğini ve yeniden analiz edilmesi gerektiğini savunan, rol ve benlik kavramları üzerinde duran teorik yaklaşımın adı nedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin özellikleri arasında yer almaz?

#18. Çatışmacı yaklaşımın temel görüşleri aşağıdaki kuramcılardan hangisinin görüşlerine dayanır?

#19.  “Aşka evet, evlilik belki” sloganı ne tür bir ailesel farklılığı Avrupa’da ifade etmektedir?

#20. Patnaik’e göre dünyayı belirleyen ekonomik ilişkilerin bütünü aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ilişkilidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS113U Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 8

SOS113U Davranış Bilimleri Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 8
Suç ve Sapkın Davranışlar

Suçluyu organik bakımdan inceleyerek verasete ilişkin biyolojik, anatomik ve fizyolojik etmenleri dikkate alan alt kriminoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Suç psikolojisi
B. Suç antropolojisi
C. Suç sosyolojisi
D. Suç psikiyatrisi
E. Penoloji

Cevap : B. Suç antropolojisi

Aşağıdakilerden hangisi uygulayıcı kriminolojinin alt dallarından biridir?

A. Suç psikolojisi
B. Penoloji
C. Suç profilaksisi
D. Suç psikiyatrisi
E. Suç antropolojisi

Cevap : C. Suç profilaksisi

Aşağıdakilerden hangisi suçu açıklayan biyolojik kuramlara katkıda bulunan kuramcılardan biri değildir?

A. Lambroso
B. Hooton
C. Sheldon
D. Krestschmer
E. Reckless

Cevap : E. Reckless

Sheldon’un tiplemesi içinde içe dönük ve ölçülü karakterde olan, zayıf, uzun yapılı ve entelektüel nitelikler gösteren tip aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mezomorf
B. Endomorf
C. Ektomorf
D. Egzomorf
E. Polimorf

Cevap : B. Endomorf

İlk kriminolojik araştırmalar aşağıdaki kurumlardan hangisinde yürütülmüştür?

A. Okullar
B. Hapishaneler
C. İş yerleri
D. İbadethaneler
E. Trenler

Cevap : B. Hapishaneler

Merton’un öne sürdüğü uyum modelleri içinde yasadışı faaliyetler yoluyla servet edinen suçlular hangi kategoriye girmektedirler?

A. Başkaldıranlar
B. Yenilikçiler
C. Geri çekilenler
D. Uyum gösterenler
E. Şekilciler

Cevap : B. Yenilikçiler

Genel sosyolojide kent sosyolojisi araştırmalarıyla ve suç biliminde etkili olan ve çevresel yaklaşımla tanımış sembolik etkileşimci yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Chicago yaklaşımı
B. Etiketleme yaklaşımı
C. Ayırıcı birleşimler yaklaşımı
D. Sosyal öğrenme yaklaşımı
E. Ayırıcı güçler yaklaşımı

Cevap : A. Chicago yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi yeni kriminolojinin anıldığı diğer isimlerden biri değildir?

A. Sosyalist
B. Yeni Marks’çı
C. Radikal
D. Feminist
E. Marksist

Cevap : D. Feminist

Ellis ve Walsh’ın yaptığı sınıflamaya göre bir başka kişinin bedenine zarar veren veya zarar verme tehdidinde olan suçlar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mala yönelik suçlar
B. Şiddet suçları
C. Cinsel suçlar
D. Çocuk suçluluğu
E. Uyuşturucu suçları

Cevap : B. Şiddet suçları

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık, yasadışı kumar oynatmak, uyuşturucu ticareti, fuhuş, büyük ölçekli hırsızlık ve koruma için haraç almak gibi suçların bulunduğu suç türünü ifade eder?

A. Siber suçlar
B. Organize suçlar
C. Beyaz yakalı suçlar
D. Profesyonel suç

Cevap : B. Organize suçlar

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!