Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 3

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

#2. A.Comte’un evrimci düşüncesini en iyi yansıtan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aile ilişkilerinin zamanla değiştiğini ve yeniden analiz edilmesi gerektiğini savunan, rol ve benlik kavramları üzerinde duran teorik yaklaşımın adı nedir?

#4. İçinde bulunduğu toplumun bir parçası olup kendilerini diğer gruplardan ayıran özgün değer farklılıkları olan kültürlere ne ad verilir?

#5. İbni Haldun’un en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden biri değildir?

#7. Bir ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçme yeteneğine ne ad verilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüye örnektir?

#9.  “Aşka evet, evlilik belki” sloganı ne tür bir ailesel farklılığı Avrupa’da ifade etmektedir?

#10. Kişinin kendi kültürünü temel gösterge olarak alıp diğer kültürleri kendi kültür açısından değerlendirmesine ne ad verilir?

#11. Aile üyelerinin kendi aile ve akrabalarının dışından birisiyle evlenmesine ne ad verilir?

#12. E. Durkheim’e göre aşağıdaki intihar türlerinden hangisi modern toplumda en fazla görülür?

#13. Çatışmacı yaklaşımın temel görüşleri aşağıdaki kuramcılardan hangisinin görüşlerine dayanır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangi düşünür özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte tek eşli çekirdek ailenin ortaya çıktığını ileri sürmüştür?

#16. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi “Sosyolojiye Davet” adlı kitabında toplumun insanları bir biçimde şekillendirdiğini ileri sürer?

#17. İç ve dış grup kavramı kim tarafından ileri sürülmüştür?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Sembolik Etkileşimcilik Yaklaşımı’nın en çok beslendiği görüştür?

#19. Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarına ne ad verilir?

#20. Bir grubun davranış standartlarını oluşturan ve günlük yaşamı yöneten kültür kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 3

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 3
Kültür ve Kültürel Değişme

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A. Kültür paylaşılır.
B. Kalıtım yoluyla geçer.
C. Olduğu gibi kabul edilir.
D. Semboliktir.
E. Yer ve zamana göre değişir.

Cevap : B. Kalıtım yoluyla geçer.

İnsanların deneyimlerini, fikirlerini ve bilgilerini açıklamada yardımcı olan en önemli kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A. Değer
B. Norm
C. Gelenek
D. Dil
E. Jestler

Cevap : D. Dil

Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarına ne ad verilir?

A. Değer
B. Kurum
C. Örf
D. Norm
E. Kanun

Cevap : D. Norm

Formal normlar aşağıdakilerden hangi biçimde ortaya çıkar?

A. Hikayeler
B. Ritüeller
C. Kanunlar
D. Giyim kuşam tarzları
E. Adetler

Cevap : C. Kanunlar

Kişinin kendi kültürünü temel gösterge olarak alıp diğer kültürleri kendi kültür açısından değerlendirmesine ne ad verilir?

A. Karşıt kültür
B. Etnosantrizm
C. Kültür şoku
D. Kültür boşluğu
E. Kültürel birleşme

Cevap : B. Etnosantrizm

Normları adet (folkways) ve örfler (mores) şeklinde sınıflandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A. M. Weber
B. R. Dahrendorf
C. E. Durkheim
D. A. Comte
E. W. G. Sumner

Cevap : E. W. G. Sumner

Bir grubun davranış standartlarını oluşturan ve günlük yaşamı yöneten kültür kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Âdet
B. Örf
C. Gelenek
D. Değer
E. Yaptırım

Cevap : A. Âdet

Normların öğrenildiği sürece ne ad verilir?

A. Küreselleşme
B. Endüstrileşme
C. Toplumsallaşma
D. Kurumsallaşma
E. Gruplaşma

Cevap : C. Toplumsallaşma

İçinde bulunduğu toplumun bir parçası olup kendilerini diğer gruplardan ayıran özgün değer farklılıkları olan kültürlere ne ad verilir?

A. Baskın kültür
B. Popüler kültür
C. Yaygın kültür
D. Karşıt kültür
E. Alt kültür

Cevap : E. Alt kültür

Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevk ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültürün adı nedir?

A. Alt kültür
B. Karşıt kültür
C. Popüler kültür
D. Yüksek kültür
E. Halk kültürü

Cevap : D. Yüksek kültür

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!