Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 2

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 2

#1. Evlenen çiftlerin ana soyunun yanında oturmalarına veya yerleşmelerine ne ad verilir?

#2. Sistematik bir yöntemle olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bilgi toplanmasına ne ad verilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Yapısal İşlevselcilik Yaklaşımı’nın en çok beslendiği kaynaktır?

#4. Aşağıdakilerden hangi düşünür erkeğin çok kadınla evliliği olan poliginiyi en yaygın görülen evlilik olarak ifade etmiştir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgi alanına giren konulardan biri değildir?

#6. Anne-baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye ne ad verilir?

#7. Weber’e göre karizmatik otorite ne zaman ortaya çıkar?

#8. Bir toplum içinde yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları herşeye ne ad verilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi makro sosyolojik yaklaşımın ilgi alanıdır?

#10. İçinde bulunduğu toplumun bir parçası olup kendilerini diğer gruplardan ayıran özgün değer farklılıkları olan kültürlere ne ad verilir?

#11. Çağdaş anlamda aile oluşturabilmek ve meşru çocuklara sahip olabilmek için gerekli olan şey aşağıdakilerden hangisidir?

#12. St. Simon aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilmektedir?

#13. Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirdiği örnek aldığı gruba ne ad verilir?

#14. Diyalektik düşüncenin temeli ilk olarak kim tarafından ortaya atılmıştır?

#15. Bir grubun davranış standartlarını oluşturan ve günlük yaşamı yöneten kültür kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Sosyolojiye temel eleştiriler en çok kimlerden gelmiştir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

#18. Kişinin kendi kültürünü temel gösterge olarak alıp diğer kültürleri kendi kültür açısından değerlendirmesine ne ad verilir?

#19. Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarına ne ad verilir?

#20. Sosyolojik bakış açısı veya hayal gücü (imgelem) aşağıdakilerden hangisi tarafından ileri sürülmüştür?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 2

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme Fakültesi
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 2
Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar

İbni Haldun’un en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Politika
B. Toplumsal İşbölümü
C. Kapital
D. Mukaddime
E. Sosyal Fizik

Cevap : D. Mukaddime

St. Simon aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilmektedir?

A. Ütopyacı realist
B. Ütopyacı kapitalist
C. Ütopyacı sosyalist
D. Ütopyacı feminist
E. Ütopyacı pragmatist

Cevap : C. Ütopyacı sosyalist

A.Comte’un evrimci düşüncesini en iyi yansıtan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. İki Hâl Yasası
B. Üç Hâl Yasası
C. Pozitif Felsefe Dersleri
D. Sosyoloji Dersleri
E. Anomi

Cevap : B. Üç Hâl Yasası

Diyalektik düşüncenin temeli ilk olarak kim tarafından ortaya atılmıştır?

A. İbni Haldun
B. Heraklit
C. Fichte
D. Simon
E. Comte

Cevap : B. Heraklit

E. Durkheim’e göre aşağıdaki intihar türlerinden hangisi modern toplumda en fazla görülür?

A. Elcil intihar
B. Bencil intihar
C. Anomik intihar
D. Sosyal intihar
E. Toplu intihar

Cevap : C. Anomik intihar

Weber’e göre karizmatik otorite ne zaman ortaya çıkar?

A. Her zaman
B. Olağanüstü durumlarda
C. Geçmiş zamanlarda
D. Modern zamanlarda
E. Postmodern zamanlarda

Cevap : B. Olağanüstü durumlarda

Aşağıdakilerden hangisi Sembolik Etkileşimcilik Yaklaşımı’nın en çok beslendiği görüştür?

A. Pozitivizm
B. Entivisyonizm
C. Ampirizm
D. Pragmatizm
E. Modernizm

Cevap : D. Pragmatizm

Aşağıdakilerden hangisi Yapısal İşlevselcilik Yaklaşımı’nın en çok beslendiği kaynaktır?

A. Feminizm
B. Pragmatizm
C. Pozitivizm
D. Rasyonalizm
E. Ampirizm

Cevap : C. Pozitivizm

Çatışmacı yaklaşımın temel görüşleri aşağıdaki kuramcılardan hangisinin görüşlerine dayanır?

A. E.Durkheim
B. K. Marx
C. M. Weber
D. A.Comte
E. F. Hegel

Cevap : B. K. Marx

Sosyolojiye temel eleştiriler en çok kimlerden gelmiştir?

A. Sosyalistlerden
B. Kapitalistlerden
C. Ekonomistlerden
D. Pozitivistlerden
E. Feminist ve Post-modernistlerden

Cevap : E. Feminist ve Post-modernistlerden

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!