SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 6

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 6

#1. Ön yargı ve ayrımcılığa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#2. Yukarıdaki şekil, biçim algısında kullanılan örgütlenme ilkelerinden hangisine uygundur?

E. Şekil-zemin

#3. Dikkatle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#4. Köpek gördüğünde köpeğin ne olduğunu, inek gördüğünde ineğin ne olduğunu öğrenen bir çocuk, hayvan kavramlarını aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturmaktadır?

#5. Babasından sürekli fiziksel ceza alan bir çocuğun şiddet yanlısı olması hangi tür öğrenmedir?

#6. Algının doğasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#7. Yukarıdaki duruma göre koşullu uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Tutumların oluşumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. Kalıpyargılara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#10. Yukarıdaki duruma göre koşulsuz tepki aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi dilsel görecelilik hipoteziyle ilgili doğru bir ifade değildir?

#12. Sosyal tutumların ölçülmesinde kullanılan ve bir tutum objesine ilişkin birbirine eşit uzaklıktaki özelliklerin olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesini amaçlayan doğrudan tutum ölçüm tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Bir kapının tam açıkken ve yarım açıkken algılayıcının retinasına düşen imgesi farklıdır. Bu farklılığa rağmen, algılayıcı kapıyı aynı kapı olarak algılamaya devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bu olguyu ifade eder?

#14. Aşağıdakilerden hangisi klasik (tepkisel) koşullanmaya örnektir?

#15. Yukarıdaki şekilde hangi Gestalt gruplandırma ilkesi geçerlidir?

C. Şekil benzerliği

#16. Bilişsel karmaşa kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#17. Çocuk “lütfen” dediğinde istediği daha kolay yapılıyorsa “lütfen” kelimesini daha sık kullanacaktır. Bu durumu en iyi açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

#19. Aşağıdakilerden hangisi, dili hayvanların iletişim biçimlerinden ayıran bir özellik değildir?

#20. Liseye giden Ahmet, kimya sınavında bir formülü yanlış hatırladığı için sınavdan düşük not almıştır. Ahmet, hangi problem çözüm stratejisini başarılı bir şekilde kullanamamıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 6

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Final Deneme Sınavı 6

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 6
Kişilik

Aşağıdakilerden hangisi kişilik ve karakter ilişkisini doğru açıklar?

A. Karakter, bireyin belli bir biçimde vaziyet almasını sağlayarak, kişiliğinin bütünlük kazanmasını sağlar.
B. Kişilik, çeşitli karakteristik özelliklerin bir araya gelmesinden oluşur.
C. Kişilik, karaktere göre daha uzun süreli ve daha tutarlıdır.
D. Karakter, kalıtımsalıdır ve kişiliğin bir uzantısıdır.
E. Kişilik, karakterin toplamıdır ve karakteri yansıtır.

Cevap : A. Karakter, bireyin belli bir biçimde vaziyet almasını sağlayarak, kişiliğinin bütünlük kazanmasını sağlar.

Freud’un yaklaşımında ego’nun işlevi hangisidir?

A. Süperego’nun istekleri yerine getirmek
B. Bastırılmış duyguları düzenlemek
C. İd’in süperego’nun hakimiyetine girmesini sağlamak
D. İd’e ahlaki kuralları öğretmek
E. İd ve süperego arasında dengeleyici olmak

Cevap : E. İd ve süperego arasında dengeleyici olmak

Olumlu bir özgürlüğe sahip olmak için içimizden geldiği gibi davranmamız ve gerçek arzularımızı yaşamamız gerektiğini savunan bilim insanı kimdir?

A. Jung
B. Kelly
C. Fromm
D. Bandura
E. Allport

Cevap : C. Fromm

Erikson’un gelişim aşamasına göre ilk bir ya da iki sene bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması onlarda hangi duygunun gelişmesini sağlar?

A. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
B. Bağımsızlık
C. Üretkenlik
D. Güven
E. Girişkenlik

Cevap : D. Güven

Beş Büyük Kişilik Modeli’ne göre hangisi uyumlu kişiliğin özelliğidir?

A. Meraklı olması
B. Kibar olması
C. Kararsız olması
D. Rekabeti sevmesi
E. Lider olması

Cevap : B. Kibar olması

Bandura’nın Bilişsel-Sosyal Öğrenme kuramının temel varsayımı nedir?

A. Bireyin öz-yeterlilik algısı ve çevrenin tepkileri bireyin davranışları üzerinde etkilidir.
B. Ödül ile gelen pekiştirme bireyin kişiliğini olumlu etkiler.
C. Koşulsuz olumlu kabul olmadığında aşağılık duygusu artar.
D. Saldırganlık, öğrenilen bir davranıştır.
E. Bireylerin bilgi işleme süreçlerindeki farklılık, tepkilerin değişmesine neden olur.

Cevap : A. Bireyin öz-yeterlilik algısı ve çevrenin tepkileri bireyin davranışları üzerinde etkilidir.

Her bireyin doğuştan iyi olduğunu ve potansiyelini tam kullanabilmesi durumunda mutlu olabileceğini savunan kişilik kuramı hangisidir?

A. Özellikler kuramı
B. Bilişsel kuram
C. Psikodinamik kuram
D. Sosyal öğrenme kuramı
E. İnsancıl kuram

Cevap : E. İnsancıl kuram

Aşağıdakilerden hangisi içsel denetimi yüksek olan bir kişinin düşüncelerinden biridir?

A. Başarılı olmam tamamen şans eseridir.
B. Başıma gelen olayları kontrol edemem.
C. Hayatta istediklerimi elde etmemin en büyük sebebi çok çalışıyor olmam.
D. Kader bana hangi yolu seçeceğimi gösterir.
E. Kendime değil, şansa inanıyorum.

Cevap : C. Hayatta istediklerimi elde etmemin en büyük sebebi çok çalışıyor olmam.

Mischel’in Bilişsel-Duyusal Kişilik kuramına göre şemaların işlevi nedir?

A. Bireylerin kişiliklerini birbirinden ayırır.
B. Uyarıcıları bir düzen içine sokar.
C. Tepkileri düzenler.
D. Belleği güçlendirir.
E. Davranışların çevrenin beklentilerine göre
oluşmasını sağlar.

Cevap : B. Uyarıcıları bir düzen içine sokar.

Çevrenin birey üzerinde, bireyin de çevre üzerinde etkili olduğunu savunan bilim adamı hangisidir?

A. Fromm
B. Rotter
C. Jung
D. Bandura
E. Kelly

Cevap : D. Bandura

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: