Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 1

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 1

#1. Bir hava alanında gecikmeyle (rötarlı) kalkan uçakların gecikme süreleri ve sayıları gruplandırılmış seri olarak verilmiştir. Buna göre, medyan ortalama gecikme süresi nedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi duyarlı ortalama değildir?

#3. Aşağıda verilen grafiklerden hangisinde korelasyon katsayısı -1 olacaktır?

b)

İST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2b-min

#4. Yukarıda verilen gruplandırılmış serisinin aritmetik ortalaması nedir?

c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5c-min

#5. Bir araştırmada basit doğrusal regresyon denklemi y=-15+(4,50)x olarak tespit edilmiştir. Denkleme göre y’in değeri 8,55 olursa x’nin değeri ne olur?

#6. Bir alışveriş merkezi müşterilerinin %40’ı yaptığı alışverişlerde nakit para, %60’ı ise kredi kartı kullanmaktadır. Nakit para kullananların %30’unun, kredi kartı kullananların ise %60’ının yaptığı alışveriş 50 TL’nin üzerindedir. Bu alışveriş merkezi müşterileri arasından rassal olarak seçilen bir müşterinin yaptığı alışverişin 50 TL’nin üzerinde olduğu bilindiğine göre, bu müşterinin alışverişinde nakit para kullanmış olma olasılığı kaçtır?

#7. Bir rassal değişkenin alabileceği değerler; 1, 4, 7 ve bu değerleri alması olasılıkları sırasıyla 0,2, 0,7 ve 0,1 olduğuna göre, bu olasılık dağılımının aritmetik ortalaması ve varyansı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#8. Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişken değildir?

#10. Bir lojistik firmasının 8 adet kamyonu bulunmaktadır. Firmanın ilgili sorumlusu, şehir dışına nakliyat yapmak üzere bu 8 kamyondan 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebilir?

#11. Normal dağılıma sahip bir rassal değişkenin aritmetik ortalaması 40 ve standart sapması 6 ise bu rassal değişkenin 37 ile 52 arasında olma olasılığı kaçtır?

#12. Bir portföy yöneticisi T60’lık A hisse senedinden 200 hisse, T250’lık B hisse senedinden 100 hisse ve T65’lık C hisse senedinden 200 hisse satın almıştır. Satın alınan hisse başına ödenen ortalama fiyat nedir?

c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9c-min

#13. y=23+(7,23)x olarak verilen basit doğrusal regresyon denkleminde regresyon doğrusunun eğimi hangi değere eşittir?

#14. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu araştırmada birim nedir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?

#16. A olayının gerçekleşme olasılığı 0,30, B olayının gerçekleşme olasılığı 0,45’dir. A veya B olayının gerçekleşme olasılığı 0,50 olduğuna göre, A ve B olaylarının birlikte gerçekleşme olasılığı kaçtır?

#17. Evren beta değerini tahmin etmek için kullanılan b regresyon katsayısının değeri 5,23 ve bu katsayının standart hata değeri Sb=1,635 olarak verildiğinde sıfır hipotezini test etmek için kullanılan test istatistiği t hangi değere eşittir?

a. 3,198

#18. Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması amacıyla kullanılan yöntemler topluluğuna ne ad verilir?

#19. Yıllık ortalama üretim 5.000 adet ve standart sapma 750 adet iken değişim katsayısı nedir?

#20. Basit doğrusal regresyon denklemi parametre tahminlerini bulmak için kullanılan eşitlikler hangi teknik yardımı ile geliştirilmiştir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 1

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 5
Olasılık Kuramı

Aşağıdakilerden hangisi, eldeki mevcut bilgilere dayalı olarak hesaplanan olasılık yaklaşımını ifade eder?

a. Deneysel Olasılık
b. Objektif Olasılık
c. Klasik Olasılık
d. Öznel olasılık
e. Nesnel Olasılık

Cevap : d. Öznel olasılık

A olayının gerçekleşme olasılığı 0,30, B olayının gerçekleşme olasılığı 0,45’dir. A veya B olayının gerçekleşme olasılığı 0,50 olduğuna göre, A ve B olaylarının birlikte gerçekleşme olasılığı kaçtır?

a. 0,05
b. 0,10
c. 0,15
d. 0,20
e. 0,25

Cevap : e. 0,25

Bir bankanın müşterilerinin %40’ının vadesiz hesabı bulunmaktadır. Vadesiz hesabı bulunan müşterilerin %30’unun yatırım hesabı bulunduğuna göre, bu banka müşterileri arasından rassal olarak seçilen bir müşterinin hem vadesiz hem de yatırım hesabı bulunması olasılığı kaçtır?

a. 0,10
b. 0,12
c. 0,38
d. 0,70
e. 0,75

Cevap : b. 0,12

Bir alışveriş merkezi müşterilerinin %40’ı yaptığı alışverişlerde nakit para, %60’ı ise kredi kartı kullanmaktadır. Nakit para kullananların %30’unun, kredi kartı kullananların ise %60’ının yaptığı alışveriş 50 TL’nin üzerindedir. Bu alışveriş merkezi müşterileri arasından rassal olarak seçilen bir müşterinin yaptığı alışverişin 50 TL’nin üzerinde olduğu bilindiğine göre, bu müşterinin alışverişinde nakit para kullanmış olma olasılığı kaçtır?

a. 0,12
b. 0,25
c. 0,36
d. 0,48
e. 0,75

Cevap : b. 0,25

Bir bilimsel araştırma projesi için altı bilim adamı arasından bir proje sorumlusu ve bir araştırmacı kaç farklı şekilde seçilebilir?

a. 4
b. 6
c. 10
d. 15
e. 30

Cevap : e. 30

Bir lojistik firmasının 8 adet kamyonu bulunmaktadır. Firmanın ilgili sorumlusu, şehir dışına nakliyat yapmak üzere bu 8 kamyondan 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebilir?

a. 24
b. 27
c. 56
d. 336
e. 512

Cevap : c. 56

X: “İstatistik dersi final sınavında, öğrencilerin cevapladığı soru sayısı” rassal değişkeni ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a. X, bir kesikli rassal değişkendir.
b. X rassal değişkeni, -∞ ile +∞ aralığında sürekli değerler alır.
c. X’in olası tek bir değeri için olasılık hesaplanamaz.
d. X’in olası değerleri, bir sayı aralığı üzerinde ve sonsuz sayıdadır.
e. X, normal dağılıma sahiptir.

Cevap : a. X, bir kesikli rassal değişkendir.

Bir rassal değişkenin alabileceği değerler; 1, 4, 7 ve bu değerleri alması olasılıkları sırasıyla 0,2, 0,7 ve 0,1 olduğuna göre, bu olasılık dağılımının aritmetik ortalaması ve varyansı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. µ=3,3; s2=2,61
b. µ=3,3; s2=1,62
c. µ=3,7; s2=2,61
d. µ=3,7; s2=1,62
e. µ=4; s2=2,61

Cevap : c. µ=3,7; s2=2,61

Bir binom denemesinde deneme sayısı 5 ve tek bir denemede ilgilenilen sonucun gerçekleşme olasılığı 0,40 ise bu 5 denemede ilgilenilen sonuç sayısının 3 olma olasılığı kaçtır?

a. 0,77
b. 0,54
c. 0,46
d. 0,23
e. 0,11

Cevap : d. 0,23

Normal dağılıma sahip bir rassal değişkenin aritmetik ortalaması 40 ve standart sapması 6 ise bu rassal değişkenin 37 ile 52 arasında olma olasılığı kaçtır?

a. 0,1915
b. 0,2857
c. 0,3313
d. 0,4772
e. 0,6687

Cevap : e. 0,6687

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!