Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 2

İstatistik Final Deneme Sınavı 2

#1. Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir. Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

#3. İşçiler için saat başı ortalama ücreti, tartılı aritmetik ortalamayla hesaplayınız?

d) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6cx

#4. Bir binom denemesinde deneme sayısı 5 ve tek bir denemede ilgilenilen sonucun gerçekleşme olasılığı 0,40 ise bu 5 denemede ilgilenilen sonuç sayısının 3 olma olasılığı kaçtır?

#5. Bir istatistik serisindeki gözlem değerlerini özetleyen tipik değere, genel olarak ne ad verilir?

#6. İstatistik dersine ait notların ortalamasının, 80’den büyük olup olmadığı, sınanmak istenmektedir. Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

#7. Hesaplanan ortalamanın temsil kabiliyetini artıran en önemli unsur nedir?

#8. Bir bilimsel araştırma projesi için altı bilim adamı arasından bir proje sorumlusu ve bir araştırmacı kaç farklı şekilde seçilebilir?

#9. Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir? Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır.

#10. Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olarak alınamaz?

#11. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. A fabrikasında üretilen her bir bisküvi paketi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

#12. İstatistik biriminin sahip olduğu özelliklere ne ad verilir?

#13. Bir hipotez sınamasında red bölgesinin yönünü aşağıdakilerden hangisi belirler?

#14. Yukarıda verilen frekans serisinin aritmetik ortalaması nedir?

C) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4c-min

#15. Aşağıdakilerden hangisi, eldeki mevcut bilgilere dayalı olarak hesaplanan olasılık yaklaşımını ifade eder?

#16. X: “İstatistik dersi final sınavında, öğrencilerin cevapladığı soru sayısı” rassal değişkeni ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

#17. Anlam düzeyi 0.05 olan bir hipotez sınamasında, I. tip hata yapma olasılığı kaçtır?

#18. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu araştırmada incelenen değişken nedir?

#19. Bir bankanın müşterilerinin %40’ının vadesiz hesabı bulunmaktadır. Vadesiz hesabı bulunan müşterilerin %30’unun yatırım hesabı bulunduğuna göre, bu banka müşterileri arasından rassal olarak seçilen bir müşterinin hem vadesiz hem de yatırım hesabı bulunması olasılığı kaçtır?

#20. Yukarıda verilen gruplandırılmış serinin standart sapması hesaplanırsa ne elde edilir?

b. s = 2,278

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 2

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 6
Örnekleme ve Bazı Örnekleme Dağılımları.

Bir örneklemin özelliklerine ilişkin değerlere ne ad verilir?

a. Örnek istatistiği
b. Evren
c. Anlamlı fark
d. Örnekleme
e. Parametre

Cevap : a. Örnek istatistiği

Bir evrenden rastgele seçilen birden fazla örneğin sonuçlarının birbirinden farklı olduğu gözlenmiştir. Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Beklenen frekans
b. Yöntem farklılığı
c. Örnek değişkenliği
d. Örnek istatistiği
e. Parametre

Cevap : c. Örnek değişkenliği

İki sonuçlu bir evrenden, mümkün n hacimli basit rassal örneklemlerin seçildiğini ve her iki örneklem için p oranı hesaplandığı varsayımı altında, pi lerin dağılımına (i=1, 2, … , n) ne ad verilir?

a. Oranların örnekleme dağılımı
b. Örneklem istatistiği
c. Binom dağılımı
d. Normal dağılım
e. Ortalamaların örnekleme dağılımı

Cevap : a. Oranların örnekleme dağılımı

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?

a. Tabakalı örnekleme
b. Basit rassal örnekleme
c. Kartopu örneklemesi
d. Küme örneklemesi
e. Sistematik örnekleme

Cevap : c. Kartopu örneklemesi

X rassal değişkeni, ortalaması (µ) 50 ve standart sapması (s) 10 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, hacmi n=100 olan örneklemin ortalaması X =55 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?

a. 0,5
b. 1
c. 1,5
d. 2
e. 5

Cevap : e. 5

Evren oranının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0 ≤ P ≤ 1
b. -1 < P < 0
c. -1 < P < 1
d. P < -1 e. P > 1

Cevap : a. 0 ≤ P ≤ 1

Bir örneklemin gözlem değerleri için hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir?

a. Ortalama
b. İstatistik
c. Frekans
d. Anlamlı fark
e. Parametre

Cevap : b. İstatistik

Aşağıdakilerden hangisi, tam sayım yapmayı engelleyen nedenlerden biri değildir?

a. Maliyet
b. Ölçüm için birimlerin tahrip edilmesi olasılığı
c. Evren hacminin küçük olması
d. Zaman
e. Evren hacminin sonsuz sayıda olması

Cevap : c. Evren hacminin küçük olması

Tabaka hacimleri sırasıyla 50, 250 ve 200 birimden oluşan bir evrenden kota örneklemesiyle 50 birimlik örneklem oluşturulmak istenmektedir. Bu örneklem hacmi tabaka hacimlerinin evren içindeki paylarıyla orantılı olarak dağıtılırsa üçüncü sıradaki tabakadan seçilecek birim sayısı kaç olmalıdır?

a. 4
b. 15
c. 20
d. 35
e. 40

Cevap : c. 20

Evren hacmi küçük olduğunda, örnekleme seçilen bir birimin diğerlerinin seçilme şansını etkilememesi için aşağıdaki seçim yöntemlerinden hangisi kullanılır?

a. Rassal iadeli
b. Rassal iadesiz
c. Sistematik
d. Keyfi ve sistematik birlikte
e. Keyfi

Cevap : a. Rassal iadeli

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!