Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 3

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 3

#1. Bir evrenden rastgele seçilen birden fazla örneğin sonuçlarının birbirinden farklı olduğu gözlenmiştir. Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi, tam sayım yapmayı engelleyen nedenlerden biri değildir?

#3. Evren oranının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. n=6 ve hata kareler toplamı (ei )2=2,3 için hesaplanacak olan regresyon doğrusu değişkenliği se hangi değere eşittir?

#5. Yukarıdaki tabloda 2009-2010 yılları için X ve Y mallarına ilişkin fiyatlar ve miktarlar verilmiştir. Buna göre 2009 yılı temel devre olmak üzere 2010 yılındaki laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

c. 119,56

#6. Paasche miktar endeks değeri kaçtır?

Cevap : e. 92,85

#7. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken kesikli bir değişkendir?

#8. İki değişken arasındaki Pearson korelasyon katsayısı r=0,68 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#9. Bir araştırmada basit doğrusal regresyon denklemi y=(1,41)-6x olarak tespit edilmiştir. Denkleme göre x’in değeri 2,75 olursa y’nin değeri ne olur?

#10. Tabloda verilen gruplandırılmış seriye göre değeri 100’den az birim sayısı nedir?

#11. Üç maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin laspeyres fiyat endeks değeri 155,45 ve paasche fiyat endeksi 147,42 olarak verilmiştir. Buna göre fisher fiyat endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Bir regresyon probleminde açıklayıcı değişken ya da değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişkenliğin ne kadarını açıkladığını hesaplamak için hangi katsayıya ihtiyaç duyulur?

#13. Bir araştırma da ilgilenilen değişkenlerden birisinin değeri artarken diğerinin değeri azalmaktadır. Bu çalışma da Pearson korelasyon katsayısı hesaplanırsa sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?

#14. Bir maddeye ilişkin olarak I1/0 = %120, I2/0=%160, I3/0=%140 endeks değerleri verilmiştir. Buna göre, I3/2 endeks değeri kaçtır?

#15. Bir değişkenin ya da değişkenlerin, zaman veya mekâna göre değişimini gösteren istatistiksel ölçüye ne denir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?

#17. İlgilenilen nitel değişkenin ölçme düzeylerinin toplam birim sayısına göre paylarını göstermek için kullanılan grafiğe ne ad verilir?

#18. Tabaka hacimleri sırasıyla 50, 250 ve 200 birimden oluşan bir evrenden kota örneklemesiyle 50 birimlik örneklem oluşturulmak istenmektedir. Bu örneklem hacmi tabaka hacimlerinin evren içindeki paylarıyla orantılı olarak dağıtılırsa üçüncü sıradaki tabakadan seçilecek birim sayısı kaç olmalıdır?

#19. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken nitel bir değişkendir?

#20. İki nicel değişken için derlenen verilerin bir koordinat sistemi içerisinde eşlenmiş olarak gösteriminde kullanılan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 3-min

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 7
İstatistiksel Tahminleme ve Karar Alma

Bir evrenin aritmetik ortalamasının güven sınırlarını % 99.34 güvenle tahmin edebilmek için kullanılacak standart hata katsayısı

İST203U İstatistik Ünite 7 Soru 1

kaçtır?

a. 2.66
b. 2.68
c. 2.70
d. 2.72
e. 2.74

Cevap : d. 2.72

Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir.
Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

a. Yeni yöntem pillerin ömrünü artırır.
b. Yeni yöntem pil üretimini artırır.
c. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirmez.
d. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirir.
e. Yeni yöntem pil üretimini azaltır.

Cevap : c. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirmez.

Bu sınamada kurulacak alternatif hipotez nedir?

Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir.

a. Yeni yöntem pil üretimini artırır.
b. Yeni yöntem pil üretimini azaltır.
c. Yeni yöntem pil üretimini değiştirir.
d. Yeni yöntem pillerin ömrünü artırır.
e. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirir.

Cevap : d. Yeni yöntem pillerin ömrünü artırır.

Anlam düzeyi 0.05 olan bir hipotez sınamasında, I. tip hata yapma olasılığı kaçtır?

a. 0.99
b. 0.90
c. 0.10
d. 0.05
e. 0.01

Cevap : d. 0.05

Aşağıdaki alternatif hipotezlerden hangisi çift yönlü bir sınama gerektirir?

a. A firmasının günlük üretim miktarı B firmasının günlük üretim miktarından fazladır.
b. A marka malın dayanıklılığı B marka malın dayanıklılığından azdır.
c. A makinesinin verimliliği B makinesinin verimliliğinden farklıdır.
d. A marka ampülün ömrü B marka ampülün ömründen kısadır.
e. A marka malın satış oranı B marka malın satış oranından fazladır.

Cevap : c. A makinesinin verimliliği B makinesinin verimliliğinden farklıdır.

İstatistik dersine ait notların ortalamasının, 80’den büyük olup olmadığı, sınanmak istenmektedir. Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

a. µ > 80
b. µ = 80
c. µ ≠ 80
d. µ < 81 e. µ > 81

Cevap : b. µ = 80

0.02 anlam düzeyinde sınanan bir hipotez için, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı kaçtır?

a. 0.01
b. 0.02
c. 0.05
d. 0.98
e. 0.99

Cevap : b. 0.02

Bir hipotez sınamasında red bölgesinin yönünü aşağıdakilerden hangisi belirler?

a. H0
b. H1
c. H0 ve H1
d. a hatası
e. b hatası

Cevap : b. H1

Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır.
Bu sınamada örnekleme dağılımının red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sağ uçta, %2.5’lik alan
b. Sol uçta, %2.5’lik alan
c. Sağ uçta, %5’lik alan
d. Sol uçta, %5’lik alan
e. Sağ uçta, %10’luk alan

Cevap : c. Sağ uçta, %5’lik alan

Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir?

Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır.

a. µ ≠ 450
b. µ > 462
c. µ = 450
d. µ ≠ 462
e. µ > 450

Cevap : e. µ > 450

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!