Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 4

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 4

#1. İki sonuçlu bir evrenden, mümkün n hacimli basit rassal örneklemlerin seçildiğini ve her iki örneklem için p oranı hesaplandığı varsayımı altında, pi lerin dağılımına (i=1, 2, … , n) ne ad verilir?

#2. Tabloda verilen gruplandırılmış seri için çizilenden az birikimli frekans poligonu hangisidir?

İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8b-min

#3. Laspeyres fiyat endeks değeri kaçtır?

Cevap : c. 90,32

#4. Fisher fiyat endeks değeri kaçtır?

Cevap : b. 89,22

#5. Bir örneklemin özelliklerine ilişkin değerlere ne ad verilir?

#6. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde veri toplama kaynağı bulunmamaktadır?

#7. Beş maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin fisher miktar endeks değeri 64 ve paasche miktar endeksi 60 olarak verilmiştir. Buna göre laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Birden fazla değişkenin ve/veya miktarının zaman içinde oransal değişimini gösteren endekse ne ad verilir?

#9. X rassal değişkeni, ortalaması (µ) 50 ve standart sapması (s) 10 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, hacmi n=100 olan örneklemin ortalaması X =55 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?

#10. n=6 ve hata kareler toplamı (ei )2=2,3 için hesaplanacak olan regresyon doğrusu değişkenliği se hangi değere eşittir?

#11. Üzerinde çalışılan özelliğin sonuçları sayısal değerlere sahip değilse araştırma değişkeni için ne ad verilir?

#12. Bir araştırma da ilgilenilen değişkenlerden birisinin değeri artarken diğerinin değeri azalmaktadır. Bu çalışma da Pearson korelasyon katsayısı hesaplanırsa sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?

#13. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken sürekli bir değişkendir?

#14. Bir araştırmada basit doğrusal regresyon denklemi y=(1,41)-6x olarak tespit edilmiştir. Denkleme göre x’in değeri 2,75 olursa y’nin değeri ne olur?

#15. Bir örneklemin gözlem değerleri için hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir?

#16. Evren hacmi küçük olduğunda, örnekleme seçilen bir birimin diğerlerinin seçilme şansını etkilememesi için aşağıdaki seçim yöntemlerinden hangisi kullanılır?

#17. A maddesinin 2009 yılındaki satış miktarı 100 ton, 2010 yılındaki satış miktarı 120 ton ve 2011 yılındaki satış miktarı 150 olarak verilmiştir. 2011 yılı için değişken esaslı miktar endeks değerinin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Aşağıda verilen gruplandırılmış seride 50 ile 60 arasında değere sahip birimlerin oranı nedir?

Cevap : d. 0,233

#19. İki değişken arasındaki Pearson korelasyon katsayısı r=0,68 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#20. Bir regresyon probleminde açıklayıcı değişken ya da değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişkenliğin ne kadarını açıkladığını hesaplamak için hangi katsayıya ihtiyaç duyulur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 4-min

İST203U İstatistik Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 8
Regresyon ve Korelasyon Çözümlemesi

Bir araştırma da ilgilenilen değişkenlerden birisinin değeri artarken diğerinin değeri azalmaktadır. Bu çalışma da Pearson korelasyon katsayısı hesaplanırsa sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?

a. 0
b. +1
c. -0,90
d. +0,50
e. Korelasyon katsayısı hesaplanamaz.

Cevap : c. -0,90

Aşağıda verilen grafiklerden hangisinde korelasyon katsayısı -1 olacaktır?

 

aİST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2a-min bİST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2b-min
cİST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2c-min dİST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2d-min
eİST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2e-min

 

Cevap : b. İST203U İstatistik Ünite 8 Soru 2b-min

ki değişken arasındaki Pearson korelasyon katsayısı r=0,68 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. İki değişken arasında korelasyon yoktur.
b. İki değişken arasında zayıf artı korelasyon vardır.
c. İki değişken arasında orta artı korelasyon vardır.
d. İki değişken arasında güçlü artı korelasyon vardır.
e. İki değişken arasında tam/mükemmel artı korelasyon vardır.

Cevap : d. İki değişken arasında güçlü artı korelasyon vardır.

y=23+(7,23)x olarak verilen basit doğrusal regresyon denkleminde regresyon doğrusunun eğimi hangi değere eşittir?

a. (23)/(7,23)
b. 7,23
c. 23
d. (7,23)/(23)
e. Hesaplanamaz.

Cevap : b. 7,23

Bir araştırmada basit doğrusal regresyon denklemi y=(1,41)-6x olarak tespit edilmiştir. Denkleme göre x’in değeri 2,75 olursa y’nin değeri ne olur?

a. 7,41
b. 12
c. -4,59
d. 15
e. -15,09

Cevap : e. -15,09

Bir araştırmada basit doğrusal regresyon denklemi y=-15+(4,50)x olarak tespit edilmiştir. Denkleme göre y’in değeri 8,55 olursa x’nin değeri ne olur?

a. 5,23
b. 23,55
c. -6,45
d. -3,33
e. 1,90

Cevap : a. 5,23

n=6 ve hata kareler toplamı (ei )2=2,3 için hesaplanacak olan regresyon doğrusu değişkenliği se hangi değere eşittir?

İST203U İstatistik Ünite 8 Soru 7, Regresyon ve Korelasyon Çözümlemesi

a. 26,125
b. 9,53
c. 1,110
d. 0,758
e. 47

Cevap : d. 0,758

Evren beta değerini tahmin etmek için kullanılan b regresyon katsayısının değeri 5,23 ve bu katsayının standart hata değeri Sb=1,635 olarak verildiğinde sıfır hipotezini test etmek için kullanılan test istatistiği t hangi değere eşittir?

İST203U İstatistik Ünite 8 Soru 8, Regresyon ve Korelasyon Çözümlemesi

a. 3,198
b. 43
c. 115
d. 1,635
e. 238,56

Cevap : a. 3,198

Bir regresyon probleminde açıklayıcı değişken ya da değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişkenliğin ne kadarını açıkladığını hesaplamak için hangi katsayıya ihtiyaç duyulur?

a. Korelasyon katsayısı
b. Doğrunun eğimi
c. Belirlilik katsayısı
d. Kontenjans katsayısı
e. Aritmetik ortalama

Cevap : c. Belirlilik katsayısı

Basit doğrusal regresyon denklemi parametre tahminlerini bulmak için kullanılan eşitlikler hangi teknik
yardımı ile geliştirilmiştir?

a. Korelasyon analizi
b. En küçük kareler tekniği
c. Varyans analizi
d. Hipotez testi.
e. Belirlilik katsayısı

Cevap : b. En küçük kareler tekniği

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!