Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Ünite 6

Örnekleme ve Bazı Örnekleme Dağılımları.

#1. Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?

#2. Tabaka hacimleri sırasıyla 50, 250 ve 200 birimden oluşan bir evrenden kota örneklemesiyle 50 birimlik örneklem oluşturulmak istenmektedir. Bu örneklem hacmi tabaka hacimlerinin evren içindeki paylarıyla orantılı olarak dağıtılırsa üçüncü sıradaki tabakadan seçilecek birim sayısı kaç olmalıdır?

#3. Bir evrenden rastgele seçilen birden fazla örneğin sonuçlarının birbirinden farklı olduğu gözlenmiştir. Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi, tam sayım yapmayı engelleyen nedenlerden biri değildir?

#5. X rassal değişkeni, ortalaması (µ) 50 ve standart sapması (s) 10 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, hacmi n=100 olan örneklemin ortalaması X =55 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?

#6. Evren oranının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Evren hacmi küçük olduğunda, örnekleme seçilen bir birimin diğerlerinin seçilme şansını etkilememesi için aşağıdaki seçim yöntemlerinden hangisi kullanılır?

#8. Bir örneklemin özelliklerine ilişkin değerlere ne ad verilir?

#9. Bir örneklemin gözlem değerleri için hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir?

#10. İki sonuçlu bir evrenden, mümkün n hacimli basit rassal örneklemlerin seçildiğini ve her iki örneklem için p oranı hesaplandığı varsayımı altında, pi lerin dağılımına (i=1, 2, … , n) ne ad verilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Örnekleme ve Bazı Örnekleme Dağılımları.

Örnekleme ve Bazı Örnekleme Dağılımları.

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 6
Örnekleme ve Bazı Örnekleme Dağılımları.

Bir örneklemin özelliklerine ilişkin değerlere ne ad verilir?

a. Örnek istatistiği
b. Evren
c. Anlamlı fark
d. Örnekleme
e. Parametre

Cevap : a. Örnek istatistiği

Bir evrenden rastgele seçilen birden fazla örneğin sonuçlarının birbirinden farklı olduğu gözlenmiştir. Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Beklenen frekans
b. Yöntem farklılığı
c. Örnek değişkenliği
d. Örnek istatistiği
e. Parametre

Cevap : c. Örnek değişkenliği

İki sonuçlu bir evrenden, mümkün n hacimli basit rassal örneklemlerin seçildiğini ve her iki örneklem için p oranı hesaplandığı varsayımı altında, pi lerin dağılımına (i=1, 2, … , n) ne ad verilir?

a. Oranların örnekleme dağılımı
b. Örneklem istatistiği
c. Binom dağılımı
d. Normal dağılım
e. Ortalamaların örnekleme dağılımı

Cevap : a. Oranların örnekleme dağılımı

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?

a. Tabakalı örnekleme
b. Basit rassal örnekleme
c. Kartopu örneklemesi
d. Küme örneklemesi
e. Sistematik örnekleme

Cevap : c. Kartopu örneklemesi

X rassal değişkeni, ortalaması (µ) 50 ve standart sapması (s) 10 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, hacmi n=100 olan örneklemin ortalaması X =55 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?

a. 0,5
b. 1
c. 1,5
d. 2
e. 5

Cevap : e. 5

Evren oranının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0 ≤ P ≤ 1
b. -1 < P < 0
c. -1 < P < 1
d. P < -1 e. P > 1

Cevap : a. 0 ≤ P ≤ 1

Bir örneklemin gözlem değerleri için hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir?

a. Ortalama
b. İstatistik
c. Frekans
d. Anlamlı fark
e. Parametre

Cevap : b. İstatistik

Aşağıdakilerden hangisi, tam sayım yapmayı engelleyen nedenlerden biri değildir?

a. Maliyet
b. Ölçüm için birimlerin tahrip edilmesi olasılığı
c. Evren hacminin küçük olması
d. Zaman
e. Evren hacminin sonsuz sayıda olması

Cevap : c. Evren hacminin küçük olması

Tabaka hacimleri sırasıyla 50, 250 ve 200 birimden oluşan bir evrenden kota örneklemesiyle 50 birimlik örneklem oluşturulmak istenmektedir. Bu örneklem hacmi tabaka hacimlerinin evren içindeki paylarıyla orantılı olarak dağıtılırsa üçüncü sıradaki tabakadan seçilecek birim sayısı kaç olmalıdır?

a. 4
b. 15
c. 20
d. 35
e. 40

Cevap : c. 20

Evren hacmi küçük olduğunda, örnekleme seçilen bir birimin diğerlerinin seçilme şansını etkilememesi için aşağıdaki seçim yöntemlerinden hangisi kullanılır?

a. Rassal iadeli
b. Rassal iadesiz
c. Sistematik
d. Keyfi ve sistematik birlikte
e. Keyfi

Cevap : a. Rassal iadeli

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!