Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

#1. Amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanımına ne ad verilmektedir?

#2. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın dayandığı temel düşünce nedir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un Y Kuramı varsayımlarından birisi değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in bürokratik örgüt modelini açıklamakta kullanılabilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nın özelliklerinden birisi değildir?

#6. Bir işletme organizasyonunda amaç belirleme sürecine kimler dâhil olmalıdır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi denetlenemeyen varsayımlardan biridir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmaları sonucunda saptanan çalışma koşullarındaki iyileştirmelerle üretim miktarı arasındaki ilişkiyi tanımlar?

#9. “Yeni bir yönetici asistanı almak ve eğitmek” ifadesi aşağıdaki amaçlardan hangisi için bir örnek teşkil eder?

#10. Aşağıdakilerden hangisi yönetici ile girişimci arasındaki temel farklılığın göstergesidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısıyla ilişkisi araştırılan çevre boyutlarından biri değildir?

#12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

#13. İşletmenin kurumsal stratejilerinin ve rekabet stratejilerinin belirlenmesinde söz sahibi olan yöneticiler;

#14. Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısı ile ilişkisi araştırılan teknoloji sınıandırmalarından biri değildir?

#15. Yönetim kavramının değişik bakış açılarına göre yapılmış tanımlarında ortak olmayan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi stratejik planların uygulanması için hazırlanan planlardır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi sistemin özelliklerinden biri değildir?

#19. İşletmeyi ve çevresiyle olan ilişkilerini bir bütün olarak kavrayabilme yetkinliğine sahip olan yöneticiler;

#20. Bir işletmede planlama fonksiyonundan önce aşağıdakilerden hangisi belirlenmelidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 4
Planlama

Yönetim faaliyeti aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi ile başlar?

a. Planlama
b. Kontrol
c. Yöneltme
d. Örgütleme
e. Koordinasyon

Cevap : a. Planlama

Bir işletmede planlama fonksiyonundan önce aşağıdakilerden hangisi belirlenmelidir?

a. Politikalar
b. Strateji
c. Amaçlar
d. Bütçe
e. Kurallar

Cevap : c. Amaçlar

Bir işletmenin misyon ifadesi planlama fonksiyonu için neden önemlidir?

a. Amaçları belirlemek için
b. Kurumsal itibar için
c. Rakip işletmeler için
d. Kurumsal iletişim için
e. Kurum içi çatışmayı önlemek için

Cevap : a. Amaçları belirlemek için

“Yeni bir yönetici asistanı almak ve eğitmek” ifadesi aşağıdaki amaçlardan hangisi için bir örnek teşkil eder?

a. Misyon
b. Hem stratejik hem de taktik
c. Stratejik
d. Fonksiyonel
e. Taktik

Cevap : d. Fonksiyonel

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde stratejik amaçların belirlenmesinden sorumlu olanlar arasında yer alır?

a. Hem alt hem de orta düzey yöneticiler
b. İşletmedeki herkes
c. Orta düzey yöneticiler
d. Alt düzey yöneticiler
e. Üst düzey yöneticiler

Cevap : e. Üst düzey yöneticiler

Bir işletme organizasyonunda amaç belirleme sürecine kimler dâhil olmalıdır?

a. Alt kademe yöneticiler
b. Üst kademe yöneticiler
c. Bütün yöneticiler
d. Orta kademe
e. Sadece icra kurulu

Cevap : c. Bütün yöneticiler

İşletmenin elindeki hangi kaynakların verimli kullanılması için planlamaya ihtiyaç duyulur?

a. İnsan kaynakları
b. Maddi-Beşeri-Bilgi Kaynakları
c. Finansal kaynaklar
d. Beşeri kaynaklar
e. Menkul kaynaklar

Cevap : b. Maddi-Beşeri-Bilgi Kaynakları

Aşağıdakilerden hangisi denetlenemeyen varsayımlardan biridir?

a. Doğal afetler
b. İşgören seçimi
c. Ücretlerin belirlenmesi
d. Ürünün kalitesinin belirlenmesi
e. İşletmenin büyüme hızının belirlenmesi

Cevap : a. Doğal afetler

Aşağıdakilerden hangisi “bir işletmenin kendini gelecekte görmek istediği yeri” ifade eden bir kavramdır?

a. Amaç
b. Planlama
c. Misyon
d. Vizyon
e. Hedef

Cevap : d. Vizyon

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planların uygulanması için hazırlanan planlardır?

a. Fonksiyonel
b. Taktik
c. İşlevsel
d. Kısa süreli planlar
e. Uzun süreli Planlar

Cevap : b. Taktik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!