Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 3

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verme rolü ile ilgili değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi sistemin özelliklerinden biri değildir?

#3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nı oluşturan yaklaşımlardan birisi değildir?

#5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst düzey yöneticilerinden birisi değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi “bir işletmenin kendini gelecekte görmek istediği yeri” ifade eden bir kavramdır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un yönetim ilkelerinden birisi değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısı ile ilişkisi araştırılan teknoloji sınıandırmalarından biri değildir?

#10. İşletmenin elindeki hangi kaynakların verimli kullanılması için planlamaya ihtiyaç duyulur?

#11. Yönetim faaliyeti aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi ile başlar?

#12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde stratejik amaçların belirlenmesinden sorumlu olanlar arasında yer alır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin temel unsurlarından (fonksiyonlarından) birisi değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Likert’ın işletmelerdeki yönetim yaklaşımlarıyla ilgili varsayımlarından birisi değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısıyla ilişkisi araştırılan çevre boyutlarından biri değildir?

#16. Yöneticinin yönetim hiyerarşisinde yükselmesiyle birlikte profesyonellik düzeyi genellikle;

#17. Neo-klasik Yönetim Kuramı doğrultusunda geliştirilen modellerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik Yönetim Kuramı’nın örgütlere bakış açısını tanımlar?

#19. Aşağıdakilerden hangisi yetki türlerinden birisi değildir?

#20. Bir işletmenin misyon ifadesi planlama fonksiyonu için neden önemlidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 3
Modern Yönetim Kuramları

Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?

a. Sistem sınırları
b. Açık Sistem
c. Girdi
d. Geri bildirim
e. Pozitif entropi

Cevap : e. Pozitif entropi

Aşağıdakilerden hangisi sistemin özelliklerinden biri değildir?

a. Bir amacının olması
b. Alt sistemlerinin olması
c. Alt sistemlerin bağımsız olması
d. Alt sistemlerinin birbiriyle ilişkili olması
e. Alt sistemlerin çevreyle ilişkili olması

Cevap : c. Alt sistemlerin bağımsız olması

Aşağıdakilerden hangisi sistem olan işletmenin girdilerinden biri değildir?

a. İnsan kaynağı
b. Hammadde
c. Finansman
d. Bilgi
e. Malzeme

Cevap : a. İnsan kaynağı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Çevresiyle girdi-çıktı alışverişinde bulunan sistemler açık sistemlerdir.
b. Sistem dışındaki her şey dış çevredir.
c. Sistem alt sistemleriyle birlikte sinerji yaratır.
d. Negatif geri bildirim, sürece katılan girdilerle planlanandan az çıktı elde edilmesidir.
e. Girdi ve çıktı sistem sınırları içerisindedir.

Cevap : e. Girdi ve çıktı sistem sınırları içerisindedir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sistem yaklaşımının yönetim alanına katkılarından biri değildir?

a. Olayları farklı ele alış biçimi ve bakış açısı yaratmıştır.
b. Tüm yönetim yaklaşımlarının temel görüşü olmuştur.
c. Örgüt yapısı ve teknoloji arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
d. Yöneticilere bütüncül bir yaklaşım sağlamıştır.
e. Açık sistem anlayışını işletmelere uyarlanmasını sağlamıştır.

Cevap : c. Örgüt yapısı ve teknoloji arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısı ile ilişkisi araştırılan teknoloji sınıandırmalarından biri değildir?

a. Aracı teknoloji
b. Mekanik örgüt teknolojisi
c. Süreç üretimde kullanılan teknoloji
d. Yoğun teknoloji
e. Rutin işlerde kullanılan teknoloji

Cevap : b. Mekanik örgüt teknolojisi

Aşağıdakilerden hangisi örgüt ile çevre ilişkisini inceleyen araştırmalardan biri değildir?

a. Duncan’ın araştırması
b. Burns-Stalker’in araştırması
c. Lawrence-Lorsch’un araştırması
d. Emery-Trist’in araştırması
e. Woodward’un araştırması

Cevap : d. Emery-Trist’in araştırması

Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısıyla ilişkisi araştırılan çevre boyutlarından biri değildir?

a. Belirsizlik
b. Basitlik
c. Yoğunluk
d. Karmaşıklık
e. Dinamiklik

Cevap : c. Yoğunluk

Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımının kabullerinden biri değildir?

a. Sistem yaklaşımı
b. “En iyi tek bir örgüt yapısı yoktur” düşüncesi
c. Açık sistem anlayışı
d. Evrensel yönetim ilkeleri ve tarzları
e. Koşullara-bağımlılık

Cevap : d. Evrensel yönetim ilkeleri ve tarzları

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a. Rutin teknoloji- organik örgüt yapısı
b. Kitle üretim-mekanik örgüt yapısı
c. Dinamik çevre-organik örgüt yapısı
d. Bağlı teknoloji- mekanik örgüt yapısı
e. Belirsiz çevre-organik örgüt yapısı

Cevap : a. Rutin teknoloji- organik örgüt yapısı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!