Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin amaçlarından değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nı oluşturan yaklaşımlardan birisi değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi denetlenemeyen varsayımlardan biridir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal liderlik teorisikapsamındaki çalışmalar arasında yer alır?

#5. Bir işletmede planlama fonksiyonundan önce aşağıdakilerden hangisi belirlenmelidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi yöneticileri yetki devretmeye yönelten nedenler arasında değildir?

#7. Kişileri davranışa yönlendiren isteğe ne ad verilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi örgüt tasarımlarından çağdaş olanlar arasında yer alır?

#9. Neo-klasik Yönetim Kuramı doğrultusunda geliştirilen modellerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?

#11. “Yeni bir yönetici asistanı almak ve eğitmek” ifadesi aşağıdaki amaçlardan hangisi için bir örnek teşkil eder?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un yönetim ilkelerinden birisi değildir?

#13. Liderlik ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik Yönetim Kuramı’nın örgütlere bakış açısını tanımlar?

#15. Bilgi, düşünce veya duyguların iletime uygun hale getirilmesi sürecine ne ad verilir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi organik yapının özelliklerinden biridir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Likert’ın işletmelerdeki yönetim yaklaşımlarıyla ilgili varsayımlarından birisi değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi stratejik planların uygulanması için hazırlanan planlardır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üst düzeyinde yeralan karar verme derecesiyle ilişkili kavramdır?

#20. Bir işletme organizasyonunda amaç belirleme sürecine kimler dâhil olmalıdır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 5
Örgütlenme

Aşağıdakilerden hangisi ‘planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içerir’ tanımlamasına uygun kavramdır?

a. Örgütleme
b. Kontrol
c. Planlama
d. Yöneltme
e. Önderlik etme

Cevap : a. Örgütleme

Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin amaçlarından değildir?

a. Yapılacak işleri departmanlara bölmek
b. Yeniden yapılanmayı sağlamak
c. İşleri birimler halinde kümelemek
d. Resmi yetki ilişkileri kurmak
e. Örgütsel kaynakları ayırmak ve dağıtmak

Cevap : b. Yeniden yapılanmayı sağlamak

“İşlerin parçalara bölünerek her görevi bir kişinin yapması” aşağıdakilerden hangisine ait bir tanımdır?

a. Yetki
b. Fonksiyon
c. İşbölümü
d. Kontrol
e. Hiyerarşi

Cevap : c. İşbölümü

Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?

a. Merkezileşme
b. Formelleşme
c. Uzmanlaşma
d. Kontrol
e. Kontrol alanı

Cevap : d. Kontrol

Aşağıdakilerden hangisi bölümlendirmenin beş yaygın biçiminden biri değildir?

a. Fonksiyonel
b. Ürün
c. Bölge
d. Müşteri
e. Ulusal

Cevap : e. Ulusal

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üst düzeyinde yeralan karar verme derecesiyle ilişkili kavramdır?

a. Merkezileşme
b. Koordinasyon
c. Karar
d. Pozisyon
e. Komuta

Cevap : a. Merkezileşme

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütte işlerin nasıl standardize edileceğini kurallar ve prosedürlerle ölçüleceğini açıklayan kavramdır?

a. Merkezileşme
b. Formelleşme
c. Yetki
d. Standart
e. Tasarım

Cevap : b. Formelleşme

Aşağıdakilerden hangisi örgüt tasarımlarından çağdaş olanlar arasında yer alır?

a. Basit yapı
b. İşlevsel yapı
c. Matris yapı
d. Fonksiyonel yapı
e. Komuta yapı

Cevap : c. Matris yapı

Aşağıdakilerden hangisi mekanik örgütün özelliklerinden biri değildir?

a. Yüksek uzmanlaşma
b. Katı bölümleme
c. Dar kontrol alanı
d. Düşük formelleşme
e. Kararlara sınırlı katılım

Cevap : d. Düşük formelleşme

Aşağıdakilerden hangisi organik yapının özelliklerinden biridir?

a. Yüksek uzmanlaşma
b. Katı bölümleme
c. Dar kontrol alanı
d. Yüksek formelleşme
e. Merkezleşmeme

Cevap : e. Merkezleşmeme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!