Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 1

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdaki finansal tabloların hangisinde “dönemsonu stoklarının maliyeti” gösterilir?

#2. Alış bedeli T50.000, nominal değeri T30.000 olan hisse senetleri T60.000’ye satılmış bedeli nakit alınmıştır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T borçlandırılacaktır?

#3. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

c. Alacağın değersiz duruma düşmesine

#4. İşletme yönetim binası yapmak üzere fabrika binası satın almıştır. Alım için arsa sahibine 100.000+% 18 KDV, emlak komisyonu olarak 3.000+%18 KDV, tapu harcı olarak T1.000 ödemiştir. Arsa üzerinde eski bir bina vardır ve yenisi için yıkılıp temizlik gereklidir ve bu işlem bir taşeron firmaya yaptırılmıştır. Taşeron firma işlem için 2.000+% 18 KDV almış, yıkımdan çıkan molozlar 1.000+%18 KDV bedelle satılmıştır. Maliyet bedeli değerleme ölçüsüne göre arsanın işletmeye maliyet bedeli aşağıdakilerden hangisidir?

#5. VUK’na göre aşağıdaki alacaklardan hangisi şüpheli duruma düşmüş kabul edilemez?

#6. Finansal raporlama tarihi itibariyle GCR işletmesinin stoklarına ilişkin bilgiler şöyledir: Buna göre işletmenin net gerçekleşebilir değeri aşağıdakilerden hangisidir?

c. 140 lira

#7. VUK’na göre hangi işletmeler Alacak Senetleri tasarruf değeri ile değerlemek zorundadır.

#8. JGS işletmesinin hareketli ortalama maliyet varsayımını uygulaması durumunda 17 Eylül tarihinde birim ortalama maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet niteliğinde değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi dönemsonu işlemlerinin gerekliliği ile ilgili değildir?

#11. PLS işletmesi aralıklı envanter sistemini izlemektedir. İşletmenin kasım ayı stok hareketleri incelendiğinde; 300 adet dönem başı stok maliyetinin 600 lira ve kasım ayında satın alınan 500 adet stokun maliyeti 1.200 liradır. Ortalama maliyet varsayımına göre PLS işletmesinin birim ortalama maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Dönemsonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi ve tartılarak değerlendirmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defter hangisidir?

#13. VUK’na göre işletme alacak senetlerini tasarruf değeri ile değerlemiştir. Senedin nominal değeri T15.550’dir. Tasarruf değeri ise T15.250’dir. Dönem sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

c)

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 3 Soru 10c-min

#14. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklarda yer alan menkul kıymet niteliğindedir?

#15. Karşılıklı pazarlık ortamında istekli, bilgili kişiler arasında gerçekleşen olaya ait değerleme aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Çeklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#17. Dönemsonunda yabancı para kasasında 2.000 ABD$ vardır. Yabancı paranın alış kuru 5,50 T/$ ve dönemsonunda ABD$ Kasası hesabının borç kalanı 10.800 liradır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T borçlandırılacaktır?

#18. Mali kâr ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#19. JGS İşletmesinin eylül ayına ilişkin stok hareketleri şöyledir: İşletme devamlı envanter sistemini kullanmaktadır. JGS işletmesinin ilk giren ilk çıkar maliyet varsayımını uygulaması durumunda satışların maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 9.200 T

#20. Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

d. Vade farklı, senetsiz kredili satış kaydıdır

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 1

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 1
Dönemsonu İşlemlerinin Kapsamı

Kısaca saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek kelimelerini karşılayan tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

a. Stok
b. Mutabakat
c. Mizanlar
d. Dosyalar
e. Envanter

Cevap : e. Envanter

Dönemsonu değerleme işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Envanter sonuçları envanter defterine kaydedilir.
b. Envanter sonuçları dönemsonunda mizana kaydedilir.
c. Envanter sonucu tespit edilenler belirli değerleme ölçülerine göre değerlenir.
d. Ticari Kârdan mali kâra geçişte vergi kanunları dikkate alınır.
e. Dönemsonu işlemleri işletmelerin kayıtlı durumu ile fiziki durumunu uyumlaştırmak için yapılır.

Cevap : b. Envanter sonuçları dönemsonunda mizana kaydedilir.

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu Değerleme Ölçülerinden biri değildir?

a. Maliyet Bedeli
b. Tasarruf Değer
c. Gerçeğe Uygun Değer
d. Rayiç Bedel
e. Emsal Bedel ve Ücret

Cevap : c. Gerçeğe Uygun Değer

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme ölçülerinden biri değildir?

a. Maliyet bedeli
b. İtibari Değer
c. Kullanım Değeri
d. Net gerçekleşebilir değer
e. Geri kazanılabilir değer

Cevap : b. İtibari Değer

Faaliyetine devam eden bir işletmede 31 Aralık tarihinde yapılacak envantere ne ad verilir?

a. Dönemsonu envanter
b. Dönembaşı envanter
c. Kuruluş envanteri
d. Birleşme envanteri
e. Tasfiye envanteri

Cevap : a. Dönemsonu envanter

Dönemsonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi ve tartılarak değerlendirmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defter hangisidir?

a. İşletme hesabı Defter
b. Büyük Defter
c. Yevmiye Defteri
d. Yardımcı Defter
e. Envanter Defteri

Cevap : e. Envanter Defteri

Karşılıklı pazarlık ortamında istekli, bilgili kişiler arasında gerçekleşen olaya ait değerleme aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kullanım Değeri
b. Maliyet bedeli
c. Geri Kazanılabilir değer
d. Gerçeğe Uygun değer
e. Tahmini değer

Cevap : d. Gerçeğe Uygun değer

Mali kâr ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Her zaman ticari kâr ile mali kâr sonucu aynı olur
b. Mali kâr=Ticari kâr+Vergi Kanunlarınca Kabul Edilmeyen Giderler-Vergiden Muaf veya İstisna edilmiş gelirler
c. Mali kâr= Ticari kâr+Vergiden Muaf veya İstisna edilmiş gelirler
d. Mali kâr= Türkiye Muhasebe Standartları değerleme ölçüsü ile elde edilen sonuç
e. Kâr dağıtım matrahı aynı zamanda mali kârı oluşturur

Cevap : b. Mali kâr=Ticari kâr+Vergi Kanunlarınca Kabul Edilmeyen Giderler-Vergiden Muaf veya İstisna edilmiş gelirler

İşletme yönetim binası yapmak üzere fabrika binası satın almıştır. Alım için arsa sahibine 100.000+% 18 KDV, emlak komisyonu olarak 3.000+%18 KDV, tapu harcı olarak T1.000 ödemiştir. Arsa üzerinde eski bir bina vardır ve yenisi için yıkılıp temizlik gereklidir ve bu işlem bir taşeron firmaya yaptırılmıştır. Taşeron firma işlem için 2.000+% 18 KDV almış, yıkımdan çıkan molozlar 1.000+%18 KDV bedelle satılmıştır. Maliyet bedeli değerleme ölçüsüne göre arsanın işletmeye maliyet bedeli aşağıdakilerden hangisidir?

a. 105.000
b. 106.000
c. 123.720
d. 124.900
e. 125.000

Cevap : a. 105.000

Aşağıdakilerden hangisi dönemsonu işlemlerinin gerekliliği ile ilgili değildir?

a. Stok hareketlerinin farklı yöntemle muhasebeleştirilmesi
b. Dönemsonunda amortisman hesaplamaları
c. Kayıtların her türlü hata, hile, yolsuzluğa açık olması
d. Alacak ve borçlarla ilgili mutabakat çalışması gerekliliği
e. Karar defterinin tasdik ettirilmesi

Cevap : e. Karar defterinin tasdik ettirilmesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!