Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 2

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 2

#1. Kısaca saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek kelimelerini karşılayan tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Alıcılar hesabı VUK’na göre hangi değer üzerinden değerlenir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi maliyet akışı varsayımlarının kullanılma nedenlerinden birisidir?

#4. Çeklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#5. İşletmenin dönem sonu Alacak Senetleri hesabının borç kalanı T20.000’dir. İşletme alacak senetlerini mukayyet değer üzerinden değerlemektedir. Dönem sonu bilançosunda alacak senetlerinin değeri kaç T olacaktır?

#6. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklarda yer alan menkul kıymet niteliğindedir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme ölçülerinden biri değildir?

#8. Faaliyetine devam eden bir işletmede 31 Aralık tarihinde yapılacak envantere ne ad verilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi gerçek parti maliyet varsayımının özelliklerinden biri değildir?

#10. Dönemsonu değerleme işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#11. VUK’na göre güpheli alacaklar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet niteliğinde değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi stok kartının bölümlerinden biri değildir?

#14. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre şüpheli alacaklar ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#15. Aşağıdakilerden hangisi envanteri kolaylaştırıcı yöntemlerden birisidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu Değerleme Ölçülerinden biri değildir?

#17. Alış bedeli T50.000, nominal değeri T30.000 olan hisse senetleri T60.000’ye satılmış bedeli nakit alınmıştır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T borçlandırılacaktır?

#18. JGS işletmesinin son giren ilk çıkar maliyet varsayımını uygulaması durumunda dönemsonu stoklarının maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Dönemsonunda yabancı para kasasında 2.000 ABD$ vardır. Yabancı paranın alış kuru 5,50 T/$ ve dönemsonunda ABD$ Kasası hesabının borç kalanı 10.800 liradır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T borçlandırılacaktır?

#20. Muhasebe standartlarına göre Alacak Senetleri hangi değer üzerinden değerlenir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 2

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 2
Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Dönemsonu

T Kasası dönemsonu işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Dönemsonunda borsa rayici ile değerlenir.
b. Fiziki sayım sonucu tespit edilen mevcut, kayıtlardaki mevcuttan daha az ise, aradaki farka sayım fazlalığı denir.
c. Fiziki sayım sonucu tespit edilen mevcut, kayıtlardaki mevcuttan daha az ise, aradaki farka sayım noksanlığı denir.
d. Fiziki sayım sonucu tespit edilen mevcut, kayıtlardaki mevcuttan daha az ise, aradaki farka kasa denkliği denir.
e. Dönemsonu T kasasında dönemsonu işlemleri uygulanmaz.

Cevap : c. Fiziki sayım sonucu tespit edilen mevcut, kayıtlardaki mevcuttan daha az ise, aradaki farka sayım noksanlığı denir.

Dönemsonunda yabancı para kasasında 2.000 ABD$ vardır. Yabancı paranın alış kuru 5,50 T/$ ve dönemsonunda ABD$ Kasası hesabının borç kalanı 10.800 liradır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T borçlandırılacaktır?

a. Kasa 2.800
b. Kambiyo Zararları 200
c. Kambiyo Kârları 200
d. Kasa 200
e. Kambiyo Kârları 3.000

Cevap : d. Kasa 200

Genel geçici mizanda T Kasası hesabının borç toplamı, T50.000; alacak toplamı ise, T30.000’dir. Yapılan fiziki sayımda kasada T20.000 olduğu saptanmıştır. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Dönemsonu kasada T50.000 mevcuttur.
b. Dönemsonu kasada T30.000 mevcuttur.
c. Dönemsonu kasada T20.000 noksanlık vardır.
d. Dönemsonu kasada T20.000 fazlalık vardır
e. Dönemsonunda kasa denktir.

Cevap : e. Dönemsonunda kasa denktir.

Çeklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Çekler yasal düzenlemeye göre vade ihtiva eden ödeme aracıdır
b. Çekler damga vergisine tabidir
c. Çek düzenlendiği yerde ödenecek ise, 1 ay içinde ibraz edilmelidir.
d. Çekler düzenlendiği yerde ödenecek ise, on gün içinde ibraz edilmelidir
e. Çekler kıtalar arası ülkelerde ibraz edilecekse, 30 gün içinde ibraz edilmelidir.

Cevap : d. Çekler düzenlendiği yerde ödenecek ise, on gün içinde ibraz edilmelidir

Bankalar hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Bankalar hesabı pasif karakterli bir hesaptır.
b. Kesin mizanda Bankalar hesabı borç kalanı işletmenin bankadaki ticari mevduat tutarını gösterir.
c. Müşterimiz tarafından gönderilen havaleler Bankalar hesabının alacak tarafına kaydedilir.
d. Bankaca yapılan hesabımızdan tahsilatlar Bankalar hesabının borç tarafına kaydedilir.
e. Dönemsonu mevduat faizleri için Bankalar hesabının alacak tarafına kayıt yapılır.

Cevap : b. Kesin mizanda Bankalar hesabı borç kalanı işletmenin bankadaki ticari mevduat tutarını gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet niteliğinde değildir?

a. Hisse Senetleri
b. Tahviller
c. Hazine Bonosu
d. Yatırım Fonları
e. Borç senetleri

Cevap : e. Borç senetleri

Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. İhraç eden için borçlanma belgesidir
b. Menkul kıymettir
c. Sahibi için ortaklık ve oy hakkı sağlar
d. Fiyat hareketlerinden kazanç sağlar
e. Sahibine kârdan pay alma hakkı sağlar

Cevap : a. İhraç eden için borçlanma belgesidir

Alış bedeli T50.000, nominal değeri T30.000 olan hisse senetleri T60.000’ye satılmış bedeli nakit alınmıştır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T borçlandırılacaktır?

a. Hisse Senetleri 60.000
b. Menkul Kıymet satış kârları 10.000
c. Kasa 60.000
d. Hisse Senetleri 30.000
e. Menkul kıymet satış zararları 10.000

Cevap : c. Kasa 60.000

Genel geçici mizanda kamu kesimi tahvillerinin borç kalanı T60.000 olup, borsa rayici T70.000 tespit edilmiştir. Bu durumda yapılması gereken kayıtta hangi hesap kaç T alacaklandırılacaktır?

a. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 10.000
b. Diğer Olağan Gider ve Zararlar 10.000
c. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 70.000
d. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 50.000
e. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 130.000

Cevap : a. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 10.000

Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklarda yer alan menkul kıymet niteliğindedir?

a. Kasa
b. Bankalar
c. Özel Kesim Tahvil Senet Bonoları
d. Çıkarılmış Tahviller
e. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

Cevap :c. Özel Kesim Tahvil Senet Bonoları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!