Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 3

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdaki finansal tabloların hangisinde “dönemsonu stoklarının maliyeti” gösterilir?

#2. T Kasası dönemsonu işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#3. Genel geçici mizanda kamu kesimi tahvillerinin borç kalanı T60.000 olup, borsa rayici T70.000 tespit edilmiştir. Bu durumda yapılması gereken kayıtta hangi hesap kaç T alacaklandırılacaktır?

#4. VUK’na göre aşağıdaki alacaklardan hangisi şüpheli duruma düşmüş kabul edilemez?

#5. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

c. Alacağın değersiz duruma düşmesine

#6. Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

d. Vade farklı, senetsiz kredili satış kaydıdır

#7. PLS işletmesi aralıklı envanter sistemini izlemektedir. İşletmenin kasım ayı stok hareketleri incelendiğinde; 300 adet dönem başı stok maliyetinin 600 lira ve kasım ayında satın alınan 500 adet stokun maliyeti 1.200 liradır. Ortalama maliyet varsayımına göre PLS işletmesinin birim ortalama maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

#8. VUK’na göre işletme alacak senetlerini tasarruf değeri ile değerlemiştir. Senedin nominal değeri T15.550’dir. Tasarruf değeri ise T15.250’dir. Dönem sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

c)

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 3 Soru 10c-min

#9. JGS İşletmesinin eylül ayına ilişkin stok hareketleri şöyledir: İşletme devamlı envanter sistemini kullanmaktadır. JGS işletmesinin ilk giren ilk çıkar maliyet varsayımını uygulaması durumunda satışların maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 9.200 T

#10. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu Değerleme Ölçülerinden biri değildir?

#11. VUK’na göre hangi işletmeler Alacak Senetleri tasarruf değeri ile değerlemek zorundadır.

#12. Dönemsonu değerleme işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#13. Faaliyetine devam eden bir işletmede 31 Aralık tarihinde yapılacak envantere ne ad verilir?

#14. Bankalar hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#15. JGS işletmesinin hareketli ortalama maliyet varsayımını uygulaması durumunda 17 Eylül tarihinde birim ortalama maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#17. Finansal raporlama tarihi itibariyle GCR işletmesinin stoklarına ilişkin bilgiler şöyledir: Buna göre işletmenin net gerçekleşebilir değeri aşağıdakilerden hangisidir?

c. 140 lira

#18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme ölçülerinden biri değildir?

#19. Kısaca saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek kelimelerini karşılayan tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Genel geçici mizanda T Kasası hesabının borç toplamı, T50.000; alacak toplamı ise, T30.000’dir. Yapılan fiziki sayımda kasada T20.000 olduğu saptanmıştır. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 3

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 3
Alacaklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri

Alıcılar hesabı VUK’na göre hangi değer üzerinden değerlenir?

a. Rayiç Değer
b. Tasarruf Değeri
c. Reeskont Değeri
d. Mukayyet Değer
e. Nominal Değer

Cevap : d. Mukayyet Değer

VUK’na göre hangi işletmeler Alacak Senetleri tasarruf değeri ile değerlemek zorundadır.

a. Bankalar/Sigorta İşletmeleri
b. Ticaret İşletmeleri
c. Ziari İşletmeler
d. Hizmet İşletmeleri
e. Üretim İşletmeleri

Cevap : a. Bankalar/Sigorta İşletmeleri

Muhasebe standartlarına göre Alacak Senetleri hangi değer üzerinden değerlenir?

a. Gerçeğe uygun değer
b. Maliyet Değeri
c. İtfa Edilmiş Maliyet Değeri
d. Borsa Değeri
e. Defter Değeri

Cevap : c. İtfa Edilmiş Maliyet Değeri

Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 3 Soru 4-min

a. Düzeltme kaydıdır
b. Faiz geliri kaydıdır
c. Senet karşılığı kredili satış kaydıdır
d. Vade farklı, senetsiz kredili satış kaydıdır
e. Vade farksız senetsiz kredili satış kaydıdır

Cevap : d. Vade farklı, senetsiz kredili satış kaydıdır

İşletmenin dönem sonu Alacak Senetleri hesabının borç kalanı T20.000’dir. İşletme alacak senetlerini mukayyet değer üzerinden değerlemektedir. Dönem sonu bilançosunda alacak senetlerinin değeri kaç T olacaktır?

a. 25.000
b. 20.000
c. 18.500
d. 19.500
e. 20.750

Cevap : b. 20.000

VUK’na göre aşağıdaki alacaklardan hangisi şüpheli duruma düşmüş kabul edilemez?

a. Dava safhasındaki alacak
b. İcra safhasındaki alacak
c. Tamamı teminata bağlanmış ihtilaflı alacak
d. Yapılan protestoya rağmen tahsil edilmemiş alacak
e. Aciz vesikası ibraz edilmiş alacak

Cevap : c. Tamamı teminata bağlanmış ihtilaflı alacak

VUK’na göre güpheli alacaklar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Her işletme şüpheli alacak karşılığı ayırabilir
b. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler şüpheli alacaklar için karşılık ayırabilir
c. Ticari alacaklar dışında kalan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılmaz
d. Dava ve icra safhasındaki alacaklar için şüpheli alacaklar karşılığı ayrılabilir
e. Şüpheli alacak karşılığı ait olduğu dönem dışındaki dönemde ayrılamaz

Cevap : a. Her işletme şüpheli alacak karşılığı ayırabilir

Dönemsonu İşlemleri Ünite 3 Soru 8-min
Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

a. Alacağın şüpheli hale düşmesine
b. Şüpheli duruma düşen alacağa karşılık ayrılmasına
c. Alacağın değersiz duruma düşmesine
d. Alacağın vadesinin uzatılmasına
e. Alacağın protesto edilmesine

Cevap : c. Alacağın değersiz duruma düşmesine

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre şüpheli alacaklar ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Her işletme Şüpheli alacaklar için karşılık ayıramaz
b. İşletme kesin olacak şüpheli alacakları ile birlikte tahmini şüpheli alacaklar için de karşılık ayırmalıdır.
c. Şüpheli alacaklar karşılığı sadece ticari alacaklar için ayrılmalıdır
d. Sadece borsada işlem gören işletmeler şüpheli alacaklar karşılığını ayırmalıdır
e. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmamalıdır.

Cevap : b. İşletme kesin olacak şüpheli alacakları ile birlikte tahmini şüpheli alacaklar için de karşılık ayırmalıdır.

VUK’na göre işletme alacak senetlerini tasarruf değeri ile değerlemiştir. Senedin nominal değeri T15.550’dir. Tasarruf değeri ise T15.250’dir.
Dönem sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Dönemsonu İşlemleri Ünite 3 Soru 10a-min

b)İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 3 Soru 10b-min

c)İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 3 Soru 10c-min

d)İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 3 Soru 10d-min

e)Dönemsonu İşlemleri Ünite 3 Soru 10e-min

Cevap : c)

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!