Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 5

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 5

#1. Fonksiyon esasına göre düzenlenen bireysel gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#2. Finansal tabloların muhasebenin hangi esasına göre düzenlenir?

#3. Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#4. T Kasası dönemsonu işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#5. Aşağıdakilerden hangisi gider hesabı değildir?

#6. (A) şirketinin 2011 yılı muhasebe kârı 50.000 lira kanunen kabul edilmeyen gideri 5.000 lira vergiden muaf geliri 10.000 liradır. Buna göre vergiye tabi kâr liradır?

#7. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

a. Faiz gelirinin tahakkuku

#8. Bankalar hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneği hesabı değildir?

#10. Kapsamlı gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#11. Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

d. Vade farklı, senetsiz kredili satış kaydıdır

#12. Genel geçici mizanda T Kasası hesabının borç toplamı, T50.000; alacak toplamı ise, T30.000’dir. Yapılan fiziki sayımda kasada T20.000 olduğu saptanmıştır. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#13. VUK’na göre işletme alacak senetlerini tasarruf değeri ile değerlemiştir. Senedin nominal değeri T15.550’dir. Tasarruf değeri ise T15.250’dir. Dönem sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

c)

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 3 Soru 10c-min

#14. İşlemlerin faaliyet sonuçlarının, diğer olayların ve koşulların varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine sadık kalınarak sunulması hangi kavrama göre yapılır?

#15. VUK’na göre aşağıdaki alacaklardan hangisi şüpheli duruma düşmüş kabul edilemez?

#16. Genel geçici mizanda kamu kesimi tahvillerinin borç kalanı T60.000 olup, borsa rayici T70.000 tespit edilmiştir. Bu durumda yapılması gereken kayıtta hangi hesap kaç T alacaklandırılacaktır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunda Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları arasında yer almaz?

#18. VUK’na göre hangi işletmeler Alacak Senetleri tasarruf değeri ile değerlemek zorundadır.

#19. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

b. Maliyet hesabının gelir tablosuna aktarılmasına

#20. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

c. Alacağın değersiz duruma düşmesine

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 5

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 5
Duran Varlıklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri

VUK’na göre bağlı menkul kıymetler içinde yer alan hisse senetleri hangi değerle değerlenir?

a. Geçeğe uygun değer
b. Alış değeri
c. Maliyet değeri
d. İskonto edilmiş maliyet değeri
e. Nominal değer

Cevap : b. Alış değeri

TMS’ye göre borsada işlem görmeyen iştirak payları hangi değerle değerlenir?

a. Geçeğe uygun değer
b. Alış değeri
c. Maliyet değeri
d. İskonto edilmiş maliyet değeri
e. Nominal değer

Cevap : c. Maliyet değeri

Uzun vadeli yatırım amacı ile edinilen (vadeye kadar elde tutulacak) tahviller TMS’ye göre hangi değerle değerlenir?

a. Geçeğe uygun değer
b. Alış değeri
c. Maliyet değeri
d. İskonto edilmiş maliyet değeri
e. Nominal değer

Cevap : d. İskonto edilmiş maliyet değeri

İşletmenin %30’una iştirak ettiği A AŞ.’nin net varlıkları T160.000 olup, A şirketi dönemsonunda T45.000 kâr elde ettiğini açıklamıştır. İşletme A AŞ’deki yatırımını öz kaynak yöntemi ile izlemektedir. Buna göre iştirakinin değeri ne olacaktır?

a. 34.500
b. 48.000
c. 61.500
d. 160.000
e. 205.000

Cevap : d. 160.000

Dönemsonu sayımında maliyeti T3.000, birikmiş amortismanı T1.800 olan hesap makinesi bulunamamış ve takip eden yıl araştırılmasına karar verilmiştir. Bu işlemin kaydı hangisidir?

a.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 5a-min

b.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 5b-min

c.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 5c-min

d.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 5d-min

e.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 5e-min

Cevap : a.

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 5a-min

 

Azalan bakiyelerle amortisman yöntemi uygulaması için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. İlk yıllarda çok, sonraki yıllarda daha az amortisman payı hesaplanır
b. Amortisman oranı normal amortisman oranının iki katıdır
c. Amortisman oranı duran varlığın maliyet değerine uygulanır.
d. Amortisman süresi normal amortisman oranına göre hesaplanır
e. Son yıl itfa edilmemiş tutarın tamamı amortisman payı olarak kaydedilir

Cevap : c. Amortisman oranı duran varlığın maliyet değerine uygulanır.

Dönemsonunda demirbaşlar için hesaplanan amortisman payının, muhasebeleştirilmesinde hangisi doğrudur?

a.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 7a-min

b.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 7b-min

c.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 7c-min

d.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 7d-min

e.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 7e-min

Cevap : c.

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 7c-min

TMS’ye göre maddi duran varlıklar nasıl değerlenir?

a. Alış bedeli veya Gerçeğe Uygun Değer
b. Maliyet modeli veya Yeniden Değerlenmiş Değer modeli
c. Maliyet modeli veya Gerçeğe Uygun Değer
d. Gerçeğe Uygun Değer veya Yeniden Değerlenmiş Değer modeli
e. Maliyet modeli veya Vergi değeri

Cevap : c. Maliyet modeli veya Gerçeğe Uygun Değer

İşletme 8 yıllığına kiraladığı işyeri binasına T10.000’ye kalorifer tesisatı yaptırmış ve bedelini nakden ödemiştir. Bu işlemin kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 9a-min

b.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 9b-min

c.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 9c-min

d.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 9d-min

e.İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 9e-min

Cevap : d.

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 9d-min

Defter değeri T40.000, birikmiş amortismanı T24.000 olan makinenin piyasa satış fiyatının T12.000 ve satış giderinin de T500 olacağı tahmin edilmektedir. İşletme makinenin kullanım değerini T10.000 olarak belirlemiştir. Makinenin değer düşüklüğü ne kadardır?

a. 4.000
b. 4.500
c. 6.000
d. 11.500
e. 10.000

Cevap : b. 4.500

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!