Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 4

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 4

#1. Uzun vadeli yatırım amacı ile edinilen (vadeye kadar elde tutulacak) tahviller TMS’ye göre hangi değerle değerlenir?

#2. VUK’na göre güpheli alacaklar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. VUK’na göre çıkarılmış tahviller, hangi değerleme ölçüsüyle değerlenir?

#4. Dönemsonu sayımında maliyeti T3.000, birikmiş amortismanı T1.800 olan hesap makinesi bulunamamış ve takip eden yıl araştırılmasına karar verilmiştir. Bu işlemin kaydı hangisidir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 5a-min

#5. İşletmenin dönem sonu Alacak Senetleri hesabının borç kalanı T20.000’dir. İşletme alacak senetlerini mukayyet değer üzerinden değerlemektedir. Dönem sonu bilançosunda alacak senetlerinin değeri kaç T olacaktır?

#6. İşletme borç senetleri hesabında T58.300 olarak gözüken 10.000$ nominal değerli borç senedini, yıl sonunda Maliye Bakanlığının ilan ettiği kur (1$=5,80T) ile değerlemiştir. Bu işlemin kaydı doğru kaydı hangisidir?

#7. Çıkarılmış tahvillerin nominal değerinden iskonto tutarı düşüldükten sonra kalan değerine ne denir?

#8. Genel geçici mizanda T Kasası hesabının borç toplamı, T50.000; alacak toplamı ise, T30.000’dir. Yapılan fiziki sayımda kasada T20.000 olduğu saptanmıştır. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#9. Dönemsonunda demirbaşlar için hesaplanan amortisman payının, muhasebeleştirilmesinde hangisi doğrudur?

c.

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 7c-min

#10. Alıcılar hesabı VUK’na göre hangi değer üzerinden değerlenir?

#11. Genel geçici mizanda kamu kesimi tahvillerinin borç kalanı T60.000 olup, borsa rayici T70.000 tespit edilmiştir. Bu durumda yapılması gereken kayıtta hangi hesap kaç T alacaklandırılacaktır?

#12. T Kasası dönemsonu işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#13. VUK’na göre bağlı menkul kıymetler içinde yer alan hisse senetleri hangi değerle değerlenir?

#14. Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#15. VUK’na göre senetsiz borçlar nasıl değerlenir?

#16. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre şüpheli alacaklar ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#17. İşletme 8 yıllığına kiraladığı işyeri binasına T10.000’ye kalorifer tesisatı yaptırmış ve bedelini nakden ödemiştir. Bu işlemin kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

d.

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 9d-min

#18. Aşağıdakilerden hangisi Satıcılar hesabının alacak tarafına kaydedilmez?

#19. Muhasebe standartlarına göre Alacak Senetleri hangi değer üzerinden değerlenir?

#20. Bankalar hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 4

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 8
Finansal Tablolar ve Düzenlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı finansal tablolar arasında yer almaz?

a. Bilanço
b. Fon akım tablosu
c. Gelir tablosu
d. Nakit akış tablosu
e. Özsermaye değişim tablosu

Cevap : b. Fon akım tablosu

Finansal tabloların muhasebenin hangi esasına göre düzenlenir?

a. Nakit esası
b. Değiştirilmiş tahakkuk esası
c. Tahakkuk esası
d. Maliyet esası
e. Değiştirilmiş maliyet esası

Cevap : c. Tahakkuk esası

Bilançoda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Maddi duran varlıklar,
b. Stoklar
c. Ticari alacaklar
d. Hasılat
e. Maddi olmayan duran varlıklar

Cevap : d. Hasılat

Kapsamlı gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Hasılat
b. Finansman maliyetleri,
c. Vergi gideri
d. Kar veya zarar
e. Gelecek dönemlere ait giderler

Cevap : e. Gelecek dönemlere ait giderler

Gider çeşitlerine göre düzenlenen bireysel gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Dağıtım Maliyetleri
b. Diğer Gelirler
c. Mamul ve yarı mamul stoklarında değişim
d. Kullanılan hammadde ve diğer tüketim malları
e. Çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri

Cevap : a. Dağıtım Maliyetleri

Fonksiyon esasına göre düzenlenen bireysel gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Brüt Kar
b. Diğer Gelir
c. Dağıtım Maliyetleri
d. Yönetim Giderleri
e. Çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri

Cevap : e. Çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri

Nakit akıştablosunda aşağıdakilerden hangisi Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net NakitAkışı içinde yer almaz?

a. Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri
b. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
c. Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
d. Kısa Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit
e. İşletmeler Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki Değişikliklere İlişkin Nakit Akışları

Cevap : d. Kısa Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit

Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunda Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları arasında yer almaz?

a. Kısa Vadeli Mali Borç Ödemeleri
b. Uzun Vadeli Mali Borç Ödemeleri
c. Satışlardan nakit çıkışları
d. Ödenen Temettüler
e. Sermayenin Azaltılması

Cevap : c. Satışlardan nakit çıkışları

Aşağıdaki kavramlardan hangisi finansal tablolarını hazırlayan işletmelerin faaliyetlerinin ömrünün sonsuz olduğu varsayar?

a. Gerçeğe uygunluk,
b. İşletmenin sürekliliği
c. Netleştirme (mahsup etme)
d. Önemlilik ve birleştirme
e. Karşılaştırmalı bilgi

Cevap : b. İşletmenin sürekliliği

İşlemlerin faaliyet sonuçlarının, diğer olayların ve koşulların varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine sadık kalınarak sunulması hangi kavrama göre yapılır?

a. Karşılaştırmalı bilgi
b. İşletmenin sürekliliği
c. Netleştirme (mahsup etme)
d. Önemlilik ve birleştirme
e. Gerçeğe uygunluk

Cevap : e. Gerçeğe uygunluk

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!