Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 3

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 3

#1. TMS’ye göre borsada işlem görmeyen iştirak payları hangi değerle değerlenir?

#2. Defter değeri T40.000, birikmiş amortismanı T24.000 olan makinenin piyasa satış fiyatının T12.000 ve satış giderinin de T500 olacağı tahmin edilmektedir. İşletme makinenin kullanım değerini T10.000 olarak belirlemiştir. Makinenin değer düşüklüğü ne kadardır?

#3. Nominal değerin altında ihraç edilen tahvile ne denir?

#4. Şirket genel kurulunun kararı ile ayrılan yedeklere ne ad verilir?

#5. Borç senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, takip eden yılda hangi muhasebe kaydını yapacaktır?

#6. VUK’na göre hangi işletmeler Alacak Senetleri tasarruf değeri ile değerlemek zorundadır.

#7. Borç senetlerinin değerleme günü ile vade tarihi arasındaki gün sayısı esas alınarak bulunan iskonto tutarı hangi hesabın borcuna kaydedilir?

#8. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

c. Alacağın değersiz duruma düşmesine

#9. İşletmenin %30’una iştirak ettiği A AŞ.’nin net varlıkları T160.000 olup, A şirketi dönemsonunda T45.000 kâr elde ettiğini açıklamıştır. İşletme A AŞ’deki yatırımını öz kaynak yöntemi ile izlemektedir. Buna göre iştirakinin değeri ne olacaktır?

#10. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

#11. TMS’ye göre maddi duran varlıklar nasıl değerlenir?

#12. Çeklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#13. VUK’na göre işletme alacak senetlerini tasarruf değeri ile değerlemiştir. Senedin nominal değeri T15.550’dir. Tasarruf değeri ise T15.250’dir. Dönem sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

c)

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 3 Soru 10c-min

#14. Dönemsonunda yabancı para kasasında 2.000 ABD$ vardır. Yabancı paranın alış kuru 5,50 T/$ ve dönemsonunda ABD$ Kasası hesabının borç kalanı 10.800 liradır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T borçlandırılacaktır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet niteliğinde değildir?

#16. VUK’na göre aşağıdaki alacaklardan hangisi şüpheli duruma düşmüş kabul edilemez?

#17. Azalan bakiyelerle amortisman yöntemi uygulaması için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Amortisman oranı duran varlığın maliyet değerine uygulanır.

#18. Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

d. Vade farklı, senetsiz kredili satış kaydıdır

#19. Alış bedeli T50.000, nominal değeri T30.000 olan hisse senetleri T60.000’ye satılmış bedeli nakit alınmıştır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T borçlandırılacaktır?

#20. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklarda yer alan menkul kıymet niteliğindedir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 3-min

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 7
Gelir ve Giderlere İlişkin Dönemsonu İşlemleri

Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneği hesabı değildir?

a. 710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
b. 720. Direkt İşçilik Giderleri
c. 730. Genel Üretim Giderleri
d. 740. Hizmet Üretim Maliyeti
e. 790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Cevap : e. 790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneği hesabı değildir?

a. 790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
b. 770 Genel Yönetim Giderleri
c. 791 İşçi Ücret ve Giderleri
d. 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
e. 794 Çeşitli Giderler

Cevap : b. 770 Genel Yönetim Giderleri

Aşağıdakilerden hangisi gelir hesabı değildir?

a. 602. Diğer Gelirler
b. 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
c. 643. Komisyon Gelirleri
d. 644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
e. 671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları

Cevap : b. 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler

Aşağıdakilerden hangisi gider hesabı değildir?

a. 612. Diğer İndirimler(-)
b. 621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
c. 630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
d. 654. Karşılık Giderleri(-)
e. 180. Gelecek Aylara Ait Giderler

Cevap : e. 180. Gelecek Aylara Ait Giderler

Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 3

a. Gelir tahakkuku
b. Gider tahakkuku
c. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine ertelenmesine
d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine kaydedilmesine
e. Kira geliri alınmasına

Cevap : d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine kaydedilmesine

Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 3

a. Faiz gelirinin tahakkuku
b. Gider tahakkuku
c. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine ertelenmesine
d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine ertelenmesine
e. Faiz geliri alınmasına

Cevap : a. Faiz gelirinin tahakkuku

Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 7 Soru 7-min

a. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine ertelenmesine
b. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine ertelenmesine
c. Faiz gelirinin tahakkuku
d. Finansman gideri tahakkuku
e. Faiz gideri ödenmesine

Cevap : d. Finansman gideri tahakkuku

Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 7 Soru 8-min

a. Mal satılmasına
b. Maliyet hesabının gelir tablosuna aktarılmasına
c. Satılan malın maliyetinin ticari maldan düşülmesine
d. Satış iadesine
e. Alış iadesine

Cevap : b. Maliyet hesabının gelir tablosuna aktarılmasına

Aşağıdakilerden hangisi KVK’na göre kabul edilmeyen giderler aşağıda yer almaz?

a. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
b. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
c. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar.
d. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri
e. Ödenen temettüler

Cevap : e. Ödenen temettüler

(A) şirketinin 2011 yılı muhasebe kârı 50.000 lira kanunen kabul edilmeyen gideri 5.000 lira vergiden muaf geliri 10.000 liradır. Buna göre vergiye tabi kâr liradır?

a. 50.000
b. 45.000
c. 55.000
d. 60.000
e. 40.000

Cevap : b. 45.000

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!