Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 2

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 2

#1. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

d. Finansman gideri tahakkuku

#2. Aşağıdakilerden hangisi stok kartının bölümlerinden biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneği hesabı değildir?

#4. Dönemsonu sayımında maliyeti T3.000, birikmiş amortismanı T1.800 olan hesap makinesi bulunamamış ve takip eden yıl araştırılmasına karar verilmiştir. Bu işlemin kaydı hangisidir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 5a-min

#5. Dönemsonunda demirbaşlar için hesaplanan amortisman payının, muhasebeleştirilmesinde hangisi doğrudur?

c.

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 7c-min

#6. Uzun vadeli yatırım amacı ile edinilen (vadeye kadar elde tutulacak) tahviller TMS’ye göre hangi değerle değerlenir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu Değerleme Ölçülerinden biri değildir?

#8. JGS işletmesinin son giren ilk çıkar maliyet varsayımını uygulaması durumunda dönemsonu stoklarının maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Kısaca saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek kelimelerini karşılayan tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Faaliyetine devam eden bir işletmede 31 Aralık tarihinde yapılacak envantere ne ad verilir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi maliyet akışı varsayımlarının kullanılma nedenlerinden birisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi KVK’na göre kabul edilmeyen giderler aşağıda yer almaz?

#13. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine kaydedilmesine

#14. VUK’na göre bağlı menkul kıymetler içinde yer alan hisse senetleri hangi değerle değerlenir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi gerçek parti maliyet varsayımının özelliklerinden biri değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi gelir hesabı değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme ölçülerinden biri değildir?

#18. Dönemsonu değerleme işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#19. İşletme 8 yıllığına kiraladığı işyeri binasına T10.000’ye kalorifer tesisatı yaptırmış ve bedelini nakden ödemiştir. Bu işlemin kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

d.

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 5 Soru 9d-min

#20. Aşağıdakilerden hangisi envanteri kolaylaştırıcı yöntemlerden birisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 2-min

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 6
Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri.

VUK’na göre senetsiz borçlar nasıl değerlenir?

a. İtibari değerle
b. Tasarruf değeriyle
c. Rayiç bedelle
d. Mukayyet değerle
e. Maliyet bedeliyle

Cevap : d. Mukayyet değerle

Borç senetlerinin değerleme günü ile vade tarihi arasındaki gün sayısı esas alınarak bulunan iskonto tutarı hangi hesabın borcuna kaydedilir?

a. Borç Senetleri Reeskont
b. Finansman Giderleri
c. Reeskont Faiz Gelirleri
d. Faiz Giderleri
e. Reeskont Faiz Giderleri

Cevap : a. Borç Senetleri Reeskont

VUK’na göre çıkarılmış tahviller, hangi değerleme ölçüsüyle değerlenir?

a. İtibari değerle
b. Tasarruf değeriyle
c. Rayiç bedelle
d. Mukayyet değerle
e. Alış bedeliyle

Cevap : a. İtibari değerle

Borç senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, takip eden yılda hangi muhasebe kaydını yapacaktır?

a. Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu / Borç Senetleri alacaklı
b. Borç Senetleri hesabı borçlu / Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
c. Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu / Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
d. Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu / Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
e. Borç Senetleri hesabı borçlu / Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı

Cevap : d. Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu / Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı

İşletme borç senetleri hesabında T58.300 olarak gözüken 10.000$ nominal değerli borç senedini, yıl sonunda Maliye Bakanlığının ilan ettiği kur (1$=5,80T) ile değerlemiştir. Bu işlemin kaydı doğru kaydı hangisidir?

a. 656. Kambiyo Zararları hesabı borçlu / 321. Borç Senetleri hesabı alacaklı
b. 321. Borç Senetleri hesabı borçlu / 646. Kambiyo Kârları hesabı alacaklı
c. 780. Finansman Giderleri hesabı borçlu / 321. Borç Senetleri hesabı alacaklı
d. 770. Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlu / 321. Borç Senetleri hesabı alacaklı
e. 653. Komisyon Giderleri hesabı borçlu / 321. Borç Senetleri hesabı alacaklı

Cevap : b. 321. Borç Senetleri hesabı borçlu / 646. Kambiyo Kârları hesabı alacaklı

Nominal değerin altında ihraç edilen tahvile ne denir?

a. Başa baş tahvil
b. İskontolu tahvil
c. Primli tahvil
d. Kuponlu tahvil
e. Sabit faizli tahvil

Cevap : b. İskontolu tahvil

Çıkarılmış tahvillerin nominal değerinden iskonto tutarı düşüldükten sonra kalan değerine ne denir?

a. Tahvil primi
b. Tahvil iskontosu
c. Reeskont tutarı
d. Tahvilin defter değeri
e. Tahvilin bugünkü değeri

Cevap : d. Tahvilin defter değeri

Şirket genel kurulunun kararı ile ayrılan yedeklere ne ad verilir?

a. Yasal yedekler
b. Statü yedekleri
c. Olağanüstü yedekler
d. Hisse senetleri iptal kârları
e. Özel fonlar

Cevap : c. Olağanüstü yedekler

Aşağıdakilerden hangisi Satıcılar hesabının alacak tarafına kaydedilmez?

a. Kredili alışlar
b. Anlaşma gereği satıcı tarafından ödenen giderler
c. Anlaşma gereği cari hesaba yürütülen faizler
d. Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle artan Türk parası tutarı
e. Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle azalan Türk parası tutarı

Cevap : e. Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle azalan Türk parası tutarı

Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 6 Soru 10-min

a. Vadeli mal alımı
b. Vadeli mal satımı
c. Vade farkının dönem giderine aktarılması
d. Vade farkının dönem gelirine aktarılması
e. Banka kredisi hesabına faiz tahakkuk etmesi

Cevap : c. Vade farkının dönem giderine aktarılması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!