Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 7

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 7

#1. Kapsamlı gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#2. Dönemsonu değerleme işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme ölçülerinden biri değildir?

#5. Faaliyetine devam eden bir işletmede 31 Aralık tarihinde yapılacak envantere ne ad verilir?

#6. Finansal tabloların muhasebenin hangi esasına göre düzenlenir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu Değerleme Ölçülerinden biri değildir?

#8. Borç senetlerinin değerleme günü ile vade tarihi arasındaki gün sayısı esas alınarak bulunan iskonto tutarı hangi hesabın borcuna kaydedilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunda Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları arasında yer almaz?

#10. JGS işletmesinin hareketli ortalama maliyet varsayımını uygulaması durumunda 17 Eylül tarihinde birim ortalama maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

#11. JGS İşletmesinin eylül ayına ilişkin stok hareketleri şöyledir: İşletme devamlı envanter sistemini kullanmaktadır. JGS işletmesinin ilk giren ilk çıkar maliyet varsayımını uygulaması durumunda satışların maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 9.200 T

#12. Nominal değerin altında ihraç edilen tahvile ne denir?

#13. Şirket genel kurulunun kararı ile ayrılan yedeklere ne ad verilir?

#14. Aşağıdaki finansal tabloların hangisinde “dönemsonu stoklarının maliyeti” gösterilir?

#15. Borç senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, takip eden yılda hangi muhasebe kaydını yapacaktır?

#16. Finansal raporlama tarihi itibariyle GCR işletmesinin stoklarına ilişkin bilgiler şöyledir: Buna göre işletmenin net gerçekleşebilir değeri aşağıdakilerden hangisidir?

c. 140 lira

#17. Fonksiyon esasına göre düzenlenen bireysel gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#18. PLS işletmesi aralıklı envanter sistemini izlemektedir. İşletmenin kasım ayı stok hareketleri incelendiğinde; 300 adet dönem başı stok maliyetinin 600 lira ve kasım ayında satın alınan 500 adet stokun maliyeti 1.200 liradır. Ortalama maliyet varsayımına göre PLS işletmesinin birim ortalama maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Kısaca saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek kelimelerini karşılayan tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

#20. İşlemlerin faaliyet sonuçlarının, diğer olayların ve koşulların varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine sadık kalınarak sunulması hangi kavrama göre yapılır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 7

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 7

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 7
Gelir ve Giderlere İlişkin Dönemsonu İşlemleri

Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneği hesabı değildir?

a. 710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
b. 720. Direkt İşçilik Giderleri
c. 730. Genel Üretim Giderleri
d. 740. Hizmet Üretim Maliyeti
e. 790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Cevap : e. 790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneği hesabı değildir?

a. 790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
b. 770 Genel Yönetim Giderleri
c. 791 İşçi Ücret ve Giderleri
d. 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
e. 794 Çeşitli Giderler

Cevap : b. 770 Genel Yönetim Giderleri

Aşağıdakilerden hangisi gelir hesabı değildir?

a. 602. Diğer Gelirler
b. 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
c. 643. Komisyon Gelirleri
d. 644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
e. 671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları

Cevap : b. 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler

Aşağıdakilerden hangisi gider hesabı değildir?

a. 612. Diğer İndirimler(-)
b. 621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
c. 630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
d. 654. Karşılık Giderleri(-)
e. 180. Gelecek Aylara Ait Giderler

Cevap : e. 180. Gelecek Aylara Ait Giderler

Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 3

a. Gelir tahakkuku
b. Gider tahakkuku
c. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine ertelenmesine
d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine kaydedilmesine
e. Kira geliri alınmasına

Cevap : d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine kaydedilmesine

Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 3

a. Faiz gelirinin tahakkuku
b. Gider tahakkuku
c. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine ertelenmesine
d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine ertelenmesine
e. Faiz geliri alınmasına

Cevap : a. Faiz gelirinin tahakkuku

Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 7 Soru 7-min

a. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine ertelenmesine
b. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine ertelenmesine
c. Faiz gelirinin tahakkuku
d. Finansman gideri tahakkuku
e. Faiz gideri ödenmesine

Cevap : d. Finansman gideri tahakkuku

Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

Dönemsonu İşlemleri Ünite 7 Soru 8-min

a. Mal satılmasına
b. Maliyet hesabının gelir tablosuna aktarılmasına
c. Satılan malın maliyetinin ticari maldan düşülmesine
d. Satış iadesine
e. Alış iadesine

Cevap : b. Maliyet hesabının gelir tablosuna aktarılmasına

Aşağıdakilerden hangisi KVK’na göre kabul edilmeyen giderler aşağıda yer almaz?

a. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
b. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
c. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar.
d. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri
e. Ödenen temettüler

Cevap : e. Ödenen temettüler

(A) şirketinin 2011 yılı muhasebe kârı 50.000 lira kanunen kabul edilmeyen gideri 5.000 lira vergiden muaf geliri 10.000 liradır. Buna göre vergiye tabi kâr liradır?

a. 50.000
b. 45.000
c. 55.000
d. 60.000
e. 40.000

Cevap : b. 45.000

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!