Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 8

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 8

#1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi finansal tablolarını hazırlayan işletmelerin faaliyetlerinin ömrünün sonsuz olduğu varsayar?

#2. Mali kâr ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#3. Aşağıdakilerden hangisi stok kartının bölümlerinden biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi dönemsonu işlemlerinin gerekliliği ile ilgili değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı finansal tablolar arasında yer almaz?

#6. Çıkarılmış tahvillerin nominal değerinden iskonto tutarı düşüldükten sonra kalan değerine ne denir?

#7. Gider çeşitlerine göre düzenlenen bireysel gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#8. Nakit akıştablosunda aşağıdakilerden hangisi Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net NakitAkışı içinde yer almaz?

#9. Aşağıdakilerden hangisi envanteri kolaylaştırıcı yöntemlerden birisidir?

#10. İşletme borç senetleri hesabında T58.300 olarak gözüken 10.000$ nominal değerli borç senedini, yıl sonunda Maliye Bakanlığının ilan ettiği kur (1$=5,80T) ile değerlemiştir. Bu işlemin kaydı doğru kaydı hangisidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Satıcılar hesabının alacak tarafına kaydedilmez?

#12. Karşılıklı pazarlık ortamında istekli, bilgili kişiler arasında gerçekleşen olaya ait değerleme aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi gerçek parti maliyet varsayımının özelliklerinden biri değildir?

#14. Dönemsonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi ve tartılarak değerlendirmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defter hangisidir?

#15. VUK’na göre senetsiz borçlar nasıl değerlenir?

#16. VUK’na göre çıkarılmış tahviller, hangi değerleme ölçüsüyle değerlenir?

#17. İşletme yönetim binası yapmak üzere fabrika binası satın almıştır. Alım için arsa sahibine 100.000+% 18 KDV, emlak komisyonu olarak 3.000+%18 KDV, tapu harcı olarak T1.000 ödemiştir. Arsa üzerinde eski bir bina vardır ve yenisi için yıkılıp temizlik gereklidir ve bu işlem bir taşeron firmaya yaptırılmıştır. Taşeron firma işlem için 2.000+% 18 KDV almış, yıkımdan çıkan molozlar 1.000+%18 KDV bedelle satılmıştır. Maliyet bedeli değerleme ölçüsüne göre arsanın işletmeye maliyet bedeli aşağıdakilerden hangisidir?

#18. JGS işletmesinin son giren ilk çıkar maliyet varsayımını uygulaması durumunda dönemsonu stoklarının maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Bilançoda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#20. Aşağıdakilerden hangisi maliyet akışı varsayımlarının kullanılma nedenlerinden birisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 8

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 8
Finansal Tablolar ve Düzenlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı finansal tablolar arasında yer almaz?

a. Bilanço
b. Fon akım tablosu
c. Gelir tablosu
d. Nakit akış tablosu
e. Özsermaye değişim tablosu

Cevap : b. Fon akım tablosu

Finansal tabloların muhasebenin hangi esasına göre düzenlenir?

a. Nakit esası
b. Değiştirilmiş tahakkuk esası
c. Tahakkuk esası
d. Maliyet esası
e. Değiştirilmiş maliyet esası

Cevap : c. Tahakkuk esası

Bilançoda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Maddi duran varlıklar,
b. Stoklar
c. Ticari alacaklar
d. Hasılat
e. Maddi olmayan duran varlıklar

Cevap : d. Hasılat

Kapsamlı gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Hasılat
b. Finansman maliyetleri,
c. Vergi gideri
d. Kar veya zarar
e. Gelecek dönemlere ait giderler

Cevap : e. Gelecek dönemlere ait giderler

Gider çeşitlerine göre düzenlenen bireysel gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Dağıtım Maliyetleri
b. Diğer Gelirler
c. Mamul ve yarı mamul stoklarında değişim
d. Kullanılan hammadde ve diğer tüketim malları
e. Çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri

Cevap : a. Dağıtım Maliyetleri

Fonksiyon esasına göre düzenlenen bireysel gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Brüt Kar
b. Diğer Gelir
c. Dağıtım Maliyetleri
d. Yönetim Giderleri
e. Çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri

Cevap : e. Çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri

Nakit akıştablosunda aşağıdakilerden hangisi Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net NakitAkışı içinde yer almaz?

a. Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri
b. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
c. Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
d. Kısa Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit
e. İşletmeler Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki Değişikliklere İlişkin Nakit Akışları

Cevap : d. Kısa Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit

Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunda Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları arasında yer almaz?

a. Kısa Vadeli Mali Borç Ödemeleri
b. Uzun Vadeli Mali Borç Ödemeleri
c. Satışlardan nakit çıkışları
d. Ödenen Temettüler
e. Sermayenin Azaltılması

Cevap : c. Satışlardan nakit çıkışları

Aşağıdaki kavramlardan hangisi finansal tablolarını hazırlayan işletmelerin faaliyetlerinin ömrünün sonsuz olduğu varsayar?

a. Gerçeğe uygunluk,
b. İşletmenin sürekliliği
c. Netleştirme (mahsup etme)
d. Önemlilik ve birleştirme
e. Karşılaştırmalı bilgi

Cevap : b. İşletmenin sürekliliği

İşlemlerin faaliyet sonuçlarının, diğer olayların ve koşulların varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine sadık kalınarak sunulması hangi kavrama göre yapılır?

a. Karşılaştırmalı bilgi
b. İşletmenin sürekliliği
c. Netleştirme (mahsup etme)
d. Önemlilik ve birleştirme
e. Gerçeğe uygunluk

Cevap : e. Gerçeğe uygunluk

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!