Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 5

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 5

#1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasında fiyata önem verilme nedenlerinden biri değildir?

#2. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, tüketici pazarındaki satın alma rolleri düşünüldüğünde yanlıştır?

#3. Hangi pazarlama iletişimi aracının aşırı kullanımı tüketicinin zihninde bir ürünün kalite imajını zedeleyebilir?

#4. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ücret ödemeden basın ve yayın araçlarından yararlanarak işletme, yöneticileri, mal ve hizmetleri hakkında haber niteliği taşıyan bilgiler vermek anlamına gelir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi, ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

#6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama araçlarından biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarının oluşmasında gerekli olan özelliklerden biri değildir?

#8. Aşağıdaki şıklardan hangisinde pazarlama faaliyetlerince yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

#9. Bazı reklam mesajlarını iletmek için bilgisine ve uzmanlığına güvenilen kişilerin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Bir işletmenin öngördüğü satış düzeyinde belirli kâr miktarına ulaşmayı planlayarak fiyatlarını belirlemesi aşağıdaki yöntemlerden hangisine girmektedir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama insanının özelliklerinden değildir?

#12. Endüstriyel satın alımlarda ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi aşaması için hangi açıklama doğrudur?

#13. Hangisi endüstriyel pazarın yapısı için doğrudur?

#14. Aşağıdakilerden hangisi, müşterinin markada algıladığı toplam fayda içerisinde değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi tekelci piyasa özelliklerinden biri değildir?

#16. Tüketici satın alma sürecinin beş adımı, oluş sürecine göre a’dan e’ye sıralanmıştır. Hangi adım doğru sırada değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen çıkar gruplarından biri değildir?

#18. Bir işletme hakkında ürünlerinin “sağlıklı olmayan ortamlarda üretildiğine ve çalışan insanların kanser riskine maruz kaldığına” yönelik olumsuz bir karalama kampanyası ile karşı karşıyadır. Aşağıdaki araçlardan hangisi işletmenin bu durumla mücadele etmesinde en etkin olanıdır?

#19. Ürünlerin satın alındığı değil de, satıldığı kanısında olan pazarlama yöneticisi, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemektedir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi rekabete dayalı fiyatlandırma yöntemlerinden biridir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 5-min

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 5
Ürün Yönetimi

Soyut olan ve sahiplikle sonuçlanmayan bir ürün örneği olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

A. Eğitim hizmetleri
B. Cep telefonu
C. Şampuan
D. Lüks ürünler
E. Marka ürünler

Cevap : A. Eğitim hizmetleri

Aşağıdakileren hangisi tüketim ürünlerinin sınıflandırılmasına dahil olamaz?

A. Kolayda ürünler
B. Dayanıklı ürünler
C. Beğenmeli ürünler
D. Özellikli ürünler
E. Aranmayan ürünler

Cevap : B. Dayanıklı ürünler

Pahalı olan, göreceli olarak yüksek fiyatlandırılmış, alıcılarının çaba göstererek aldıkları ürünleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

A. Kolayda ürünler
B. Beğenmeli ürünler
C. Özellikli ürünler
D. Aranmayan ürünler
E. Ekonomik ürünler

Cevap : C. Özellikli ürünler

İşletmelerin demirbaşları sayılan, üretim sürecine girmemekle birlikte destek olan ürünler için hangi kavram kullanılır?

A. Hammaddeler
B. Ana ekipman
C. Süreç malzemesi
D. Aksesuar ekipman
E. Endüstriyel hizmet

Cevap : D. Aksesuar ekipman

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ürün hatlarını genişletme nedenlerinden biri olamaz?

A. Satış dalgalanmalarına engel olmak
B. Pazarda daha büyük etki yaratabilmek
C. Kaynaklarını etkin kullanabilmek
D. Uzun ömürlü olabilmek
E. Kontrolsüz büyümeden kaçınmak

Cevap : E. Kontrolsüz büyümeden kaçınmak

Benzer özelliklere sahip, aynı gruptaki müşterilere aynı tür marketlerde satılan, aynı fiyat aralığında olan, birbiri ile yakın olarak ilgili/ilişkili ürünler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A. Ürün hattı
B. Ürün satıhı
C. Ürün karması
D. Ürün çeşidi
E. Ürün türevi

Cevap : A. Ürün hattı

Ürünlerin yaşam sürecine aşağıdakilerden hangisi dahil olamaz?

A. Pazara giriş
B. Büyüme
C. Çoğalma
D. Olgunluk
E. Gerileme

Cevap : C. Çoğalma

Pazar payının korunmaya çalışıldığı, rekabetin çok yoğun olduğu, mümkün olan her dağıtım noktasında var olunmaya çalışılan ürün yaşam evresi hangisidir?

A. Pazara giriş
B. Büyüme
C. Olgunluk
D. Gerileme
E. Çöküş

Cevap : C. Olgunluk

Ürünün pazarda kabul görüp görmeyeceği yeni ürün geliştirme sürecinin hangi aşamasında test edilir?

A. Fikir yaratılması
B. Fikirlerin elenmesi
C. Kavram geliştirme ve test etme
D. Pazar testi
E. Pazara sunum

Cevap : D. Pazar testi

Ürünün yapısı, kullanılması, korunması, perfromansı ve diğer önemli özellikler hakkında bilgi veren etiket türü hangisidir?

A. Marka etiketi
B. Sınıflandırma etiketi
C. İç paket etiketi
D. Dış paket etiketi
E. Tanımlayıcı etiket

Cevap : E. Tanımlayıcı etiket

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!