Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 4

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 4

#1. Kanal üyelerinin tekliflerine yönelik enformasyonu iletişim kanalı ile duyurması dağıtım kanalında yerine getirilen hangi fonksiyondur?

#2. Endüstriyel satın alımlarda ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi aşaması için hangi açıklama doğrudur?

#3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ürün hatlarını genişletme nedenlerinden biri olamaz?

#4. Hangisi endüstriyel pazarın yapısı için doğrudur?

#5. Ürünlerin tüketicilere doğru akışını sağlayan birbiri ile eşgüdümlü bir grup kişi ya da işletmeden oluşan sisteme ne ad verilir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarının oluşmasında gerekli olan özelliklerden biri değildir?

#7. Ürünlerin yaşam sürecine aşağıdakilerden hangisi dahil olamaz?

#8. Soyut olan ve sahiplikle sonuçlanmayan bir ürün örneği olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

#9. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, tüketici pazarındaki satın alma rolleri düşünüldüğünde yanlıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) içerisinde yer almaz?

#11. Kanal amaçlarına ulaşmak için diğer kanal üyelerine rehberlik etme ve onların çabalarını koordine etme sorumluluğuna ne ad verilir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan değildir?

#13. Pahalı olan, göreceli olarak yüksek fiyatlandırılmış, alıcılarının çaba göstererek aldıkları ürünleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

#14. Aşağıdakilerden hangisi değişimin olabilmesi için gerekli olan şartlardan değildir?

#15. Tüketici satın alma sürecinin beş adımı, oluş sürecine göre a’dan e’ye sıralanmıştır. Hangi adım doğru sırada değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden değildir?

#17. Malın müşteriye geçişi sırasındaki süreye ne ad verilir?

#18. Yoğun dağıtım aşağıda belirtilen ürünlerden hangisi için uygundur?

#19. Ürünün pazarda kabul görüp görmeyeceği yeni ürün geliştirme sürecinin hangi aşamasında test edilir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkilerini ön planda tutan pazarlama yaklaşımıdır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 4

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 8
Pazarlama İletişimi Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama araçlarından biri değildir?

A. Kiosklar
B. Tele pazarlama
C. Kataloglar
D. Basın bültenleri
E. E-posta ve metin mesajları

Cevap : D. Basın bültenleri

Kişisel satış sürecinde müşteriyle ilk görüşmenin yapıldığı ve iyi niyet oluşturulan aşama hangisidir?

A. Yaklaşma
B. İhtiyaç analizi
C. Satış sunuşu
D. Müşteri analizi
E. Müşteri yeterliliğine karar verme

Cevap : A. Yaklaşma

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ücret ödemeden basın ve yayın araçlarından yararlanarak işletme, yöneticileri, mal ve hizmetleri hakkında haber niteliği taşıyan bilgiler vermek anlamına gelir?

A. Sponsorluk
B. Duyurum
C. Kurumsal reklam
D. Lobicilik
E. İç halkla ilişkiler

Cevap : B. Duyurum

Bir çamaşır makinesinin “en sessiz çalışan” mesajıyla sunulması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A. Duygusal satış önerisi
B. Satış teklifi
C. Ayrıcalıklı satış önerisi
D. Kodlama
E. Sembol

Cevap : C. Ayrıcalıklı satış önerisi

Hangi pazarlama iletişimi aracının aşırı kullanımı tüketicinin zihninde bir ürünün kalite imajını zedeleyebilir?

A. Reklam
B. Satış tutundurma
C. Doğrudan pazarlama
D. Kişisel satış
E. Halkla ilişkiler

Cevap : B. Satış tutundurma

Medya stratejisi kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak
B. Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek
C. Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak
D. Zamanlamaya karar vermek
E. Medyada kullanılacak uzman/ünlü kişi seçimini yapmak

Cevap : E. Medyada kullanılacak uzman/ünlü kişi seçimini yapmak

Bazı reklam mesajlarını iletmek için bilgisine ve uzmanlığına güvenilen kişilerin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mesajın kim tarafından gönderildiği mesajın nasıl algılandığını etkiler.
B. Mesaja daha fazla kişi ulaşabilir.
C. Mesaj için kullanılacak medya uzman kişileri teşvik eder.
D. Bilgi ve uzmanlık mesajın dikkat çekiciliğini artırır.
E. Uzmanların mesaj iletmek için kullanılması mesaja eğlence katar.

Cevap : A. Mesajın kim tarafından gönderildiği mesajın nasıl algılandığını etkiler.

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı aşağıdakilerden hangisini savunmaz?

A. BPİ planlama ile gerçekleştirilir.
B. BPİ ayrı ayrı ele alınan tutundurma araçlarını bir bütün olarak görür.
C. BPİ tüm iletişim seçeneklerini analiz ederek hedef kitle için en uygunlarını seçer.
D. BPİ güçlü müşteri ilişkilerini teşvik etmelidir.
E. BPİ tüm iletişim araçları içinde reklamı ayrı bir yere koyar.

Cevap : E. BPİ tüm iletişim araçları içinde reklamı ayrı bir yere koyar.

Bir işletme hakkında ürünlerinin “sağlıklı olmayan ortamlarda üretildiğine ve çalışan insanların kanser riskine maruz kaldığına” yönelik olumsuz bir karalama kampanyası ile karşı karşıyadır. Aşağıdaki araçlardan hangisi işletmenin bu durumla mücadele etmesinde en etkin olanıdır?

A. Reklam
B. Satış tutundurma
C. Halkla ilişkiler
D. Doğrudan pazarlama
E. Kişisel satış

Cevap : C. Halkla ilişkiler

Bir işletme aşağıdaki amaçlardan hangisini tüketicilere yönelik satış tutundurma araçlarını kullanarak gerçekleştiremez?

A. Tüketicilerin zihnindeki ürün imajını iyileştirebilir
B. Tüketicilerin daha fazla ürün kullanmasını sağlayabilir
C. Yeni çıkardığı ürünlerin tanıtılmasını destekleyebilir
D. Ürünü kullanan tüketicilerin tekrar satın almalarını sağlayabilir
E. Ürünlerinin yeni müşteriler tarafından denenmesini sağlayabilir.

Cevap : A. Tüketicilerin zihnindeki ürün imajını iyileştirebilir

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!