Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangileri stratejik iş birimleri için uygulanabilecek temel stratejiler arasında yer almaktadır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcıların satın almada kullandıkları yöntemden birisi değildir?

#3. İşletmenin tüm ürün-pazar bileşimlerini bütün halinde değerlendirmek suretiyle, vizyon ve stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere pazarlama çabalarının etkin, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi demografik çevre başlığı altında yer almaz?

#5. Aşağıdakilerden hangisi, ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

#6. Aşağıdakilerden hangisi, müşterinin markada algıladığı toplam fayda içerisinde değildir?

#7. Pazarlama amaç ve hedeflerine verimli, etkin ve etkili bir şekilde ulaşılması amacıyla pazarlama plan ve programlarının uygulanması ve kontrolünü kapsayan bir sürece ne ad verilir?

#8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcı satın alma karar süreci adımlarından birisi değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama insanının özelliklerinden değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen “kültürel” bir faktördür?

#12. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kontrolünün gerçekleştirilmesi aşamalarından biri değildir?

#13. Pazarlama araştırmaları her zaman bir ...................... başlar.

#14. Aşağıdakilerden hangisi genel baskı gruplarından biri değildir?

#15. Aşağıdaki şıklardan hangisinde pazarlama faaliyetlerince yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

#16. Ürünlerin satın alındığı değil de, satıldığı kanısında olan pazarlama yöneticisi, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemektedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel bazı özelliklerden biri değildir?

#18. Anakütlenin tamamını temsil etmek üzere söz konusu anakütleden alınan küçük gruba ne ad verilir?

#19. İşletme içindeki üst yönetim dahil, işletmenin pazarlama stratejilerini etkileyen finans departmanı, üretim departmanı, insan kaynakları departmanı gibi tüm fonksiyonel birimlerin bakış açısı .............................. olmalıdır.

#20. “Sınırlı Karar Verme” hangisinde doğru tanımlanmıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 1
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan değildir?

A. Satış
B. Yer
C. Zaman
D. Mülkiyet
E. Şekil

Cevap : A. Satış

Ürünlerin satın alındığı değil de, satıldığı kanısında olan pazarlama yöneticisi, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemektedir?

A. Üretim
B. Toplum
C. Satış
D. Pazarlama
E. Mal

Cevap : C. Satış

Aşağıdakilerden hangisi değişimin olabilmesi için gerekli olan şartlardan değildir?

A. Sadece iki tarafın olması
B. Her bir tarafın, diğerinin istek duyduğu ve ihtiyacı olan bir değere sahip olması
C. Her iki tarafa bir fayda sağlaması
D. Her bir tarafın değişimi gönüllü bir şekilde yapması
E. Taraflararası iletişim

Cevap : A. Sadece iki tarafın olması

Aşağıdaki şıklardan hangisinde pazarlama faaliyetlerince yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

A. Yer – zaman – mülkiyet
B. Zaman – mülkiyet – şekil – satış
C. Yer – şekil – mülkiyet
D. Yer – zaman – şekil – mülkiyet
E. Yer – zaman – şekil – satış

Cevap : D. Yer – zaman – şekil – mülkiyet

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) içerisinde yer almaz?

A. Ürün geliştirme
B. Fiyat
C. Dağıtım
D. Pazarlama iletişimi
E. Konumlama

Cevap : E. Konumlama

Aşağıdakilerden hangisi, müşterinin markada algıladığı toplam fayda içerisinde değildir?

A. Ürün faydası
B. Hizmet faydası
C. Satış faydası
D. Personel faydası
E. İmaj faydası

Cevap : C. Satış faydası

Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkilerini ön planda tutan pazarlama yaklaşımıdır?

A. Satış yaklaşımı
B. Üretim yaklaşımı
C. Ürün yaklaşımı
D. Değişim anlayışı
E. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

Cevap : E. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi, ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

A. Fiyatlama
B. Pazarlama iletişimi
C. Dağıtım
D. Ürün
E. Hedef pazar

Cevap : C. Dağıtım

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden değildir?

A. Tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek
B. Uzun vadede kâr elde etmek
C. Pazarlama karması (pazar sunumu) oluşturmak
D. Değer sunmak
E. Ürün üretmek

Cevap : E. Ürün üretmek

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama insanının özelliklerinden değildir?

A. İnsan tamamen rasyoneldir.
B. Somut olduğu kadar soyut, içsel olduğu kadar dışsal ödüller ile güdülenir.
C. Psikolojik ve sosyolojik boyutları olan, faydacı ve sembolik değişimler gerçekleştirir.
D. Tam olmayan bilgi durumuyla karşı karşıya olmasına rağmen, kendisi için en iyi yolda yürür ve en azından temel ve bazen de bilinçsiz olarak ekonomik ve sosyal değişimlerle ilgili maliyet ve fayda hesaplaması yapar.
E. Genel olarak kârını maksimize etmek istemekle birlikte, değişim ilişkilerinde sıkça optimum kazancın altında bir duruma razı olur.

Cevap : A. İnsan tamamen rasyoneldir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!