Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi pazardaki potansiyel alıcıları onların ihtiyaçlarının ortak özellikleri ve pazarlama çabalarına vermiş oldukları tepkilerinin benzerliklerine göre gruplama çabasının tanımıdır?

#2. Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabası aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

#3. Anakütlenin tamamını temsil etmek üzere söz konusu anakütleden alınan küçük gruba ne ad verilir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarının oluşmasında gerekli olan özelliklerden biri değildir?

#5. Endüstriyel satın alımlarda ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi aşaması için hangi açıklama doğrudur?

#6. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, tüketici pazarındaki satın alma rolleri düşünüldüğünde yanlıştır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi genel baskı gruplarından biri değildir?

#9. Kaynak ve kabiliyetlerin amaç ve hedefler doğrultusunda uygulamaya geçirilmesi, karar alınması, gerekli uyumlaştırmaların sağlanması, ulaşılan sonuçların hedeflerle karşılaştırılarak gerekli düzeltici önlemlerin alınması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkilerini ön planda tutan pazarlama yaklaşımıdır?

#11. Pazarlama araştırmaları her zaman bir ...................... başlar.

#12. İşletme içindeki üst yönetim dahil, işletmenin pazarlama stratejilerini etkileyen finans departmanı, üretim departmanı, insan kaynakları departmanı gibi tüm fonksiyonel birimlerin bakış açısı .............................. olmalıdır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi değişimin olabilmesi için gerekli olan şartlardan değildir?

#14. Durum analizi aşağıda verilenlerden hangisinin içerisinde yer almaktadır?

#15. Hangisi endüstriyel pazarın yapısı için doğrudur?

#16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde pazarlama yönetiminin üç temel aşaması doğru biçimde sıralanmaktadır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi demografik çevre başlığı altında yer almaz?

#18. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) içerisinde yer almaz?

#20. Tüketici satın alma sürecinin beş adımı, oluş sürecine göre a’dan e’ye sıralanmıştır. Hangi adım doğru sırada değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 2
Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistemi

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın makro çevresini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A. Teknolojik çevre
B. Doğal çevre
C. Politik ve yasal çevre
D. Kültürel çevre
E. Pazarlama aracıları çevresi

Cevap : E. Pazarlama aracıları çevresi

Aşağıdakilerden hangisi demografik çevre başlığı altında yer almaz?

A. ơşsizlik oranı
B. Teknoloji yatırım oranı
C. Gelir dağılımı
D. Okur yazar sayısı
E. Doğum ve ölüm oranları

Cevap : B. Teknoloji yatırım oranı

Ürün güvenliği, ambalajlama, etiketleme / ücretler ve vergiler / reklam etik kuralları konuları hangi çevre faktörü altında incelenebilir?

A. Doğal çevre
B. Teknolojik çevre
C. Demografik çevre
D. Kültürel çevre
E. Politik ve yasal çevre

Cevap : E. Politik ve yasal çevre

İşletme içindeki üst yönetim dahil, işletmenin pazarlama stratejilerini etkileyen finans departmanı, üretim departmanı, insan kaynakları departmanı gibi tüm fonksiyonel birimlerin bakış açısı ………………………… olmalıdır.

A. Üretim odaklı
B. Satış odaklı
C. Kâr odaklı
D. Müşteri odaklı
E. Ürün odaklı

Cevap : D. Müşteri odaklı

İşletme ile pazar arasında mal ve hizmet akışına doğrudan yardım eden toptancı, perakendeci gibi bağımsız kurumlara ne denir?

A. Pazarlama aracıları
B. Tedarikçiler
C. Üreticiler
D. Distribütörler
E. Lojistikçiler

Cevap :  A. Pazarlama aracıları

Aşağıdakilerden hangisi genel baskı gruplarından biri değildir?

A. Hükümet
B. İçsel baskı grupları
C. Psikolojik baskı grupları
D. Medya grupları
E. Yerel baskı grupları

Cevap : C. Psikolojik baskı grupları

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin fonksiyonlarından biri değildir?

A. İç raporlama
B. Pazarlama istihbaratı
C. Pazarlama karar destek sistemi
D. Pazarlama araştırması
E. Pazarlama denetimi

Cevap : E. Pazarlama denetimi

Pazarlama araştırmaları her zaman bir …………………. başlar.

A. Araştırma sorusuyla
B. Araştırma hipoteziyle
C. Araştırma problemiyle
D. Belirsizlikle
E. Bir olumsuzlukla

Cevap : C. Araştırma problemiyle

Pazarlama araştırma süreci sırasıyla hangi adımlardan oluşur?

A. Araştırma planının geliştirilmesi / araştırma probleminin belirlenmesi / örnekleme ve veri toplama / veri analizi ve yorumlama.
B. Araştırma probleminin belirlenmesi / araştırma planının geliştirilmesi / swot analizi / veri analizi ve yorumlama.
C. Swot analizi / araştırma probleminin belirlenmesi / örnekleme ve veri toplama / veri analizi ve yorumlama.
D. Araştırma probleminin belirlenmesi / araştırma planının geliştirilmesi / örnekleme ve veri toplama / veri analizi ve yorumlama.
E. Örnekleme ve veri toplama / araştırma probleminin belirlenmesi / araştırma planının geliştirilmesi / veri analizi ve yorumlama.

Cevap : D. Araştırma probleminin belirlenmesi / araştırma planının geliştirilmesi / örnekleme ve veri toplama / veri analizi ve yorumlama.

Anakütlenin tamamını temsil etmek üzere söz konusu anakütleden alınan küçük gruba ne ad verilir?

A. Temsilci
B. Denek
C. Hedef kitle
D. Katılımcı
E. Örnek

Cevap : E. Örnek

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!