Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

#1. Hangisi endüstriyel pazarın yapısı için doğrudur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın makro çevresini oluşturan unsurlardan biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel bazı özelliklerden biri değildir?

#4. İşletme ile pazar arasında mal ve hizmet akışına doğrudan yardım eden toptancı, perakendeci gibi bağımsız kurumlara ne denir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) içerisinde yer almaz?

#6. Pazarlama araştırma süreci sırasıyla hangi adımlardan oluşur?

#7. İşletmenin tüm ürün-pazar bileşimlerini bütün halinde değerlendirmek suretiyle, vizyon ve stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere pazarlama çabalarının etkin, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarının oluşmasında gerekli olan özelliklerden biri değildir?

#9. Ürün güvenliği, ambalajlama, etiketleme / ücretler ve vergiler / reklam etik kuralları konuları hangi çevre faktörü altında incelenebilir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkilerini ön planda tutan pazarlama yaklaşımıdır?

#11. Aşağıdakilerden hangileri stratejik iş birimleri için uygulanabilecek temel stratejiler arasında yer almaktadır?

#12. Tüketici satın alma sürecinin beş adımı, oluş sürecine göre a’dan e’ye sıralanmıştır. Hangi adım doğru sırada değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kontrolünün gerçekleştirilmesi aşamalarından biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi değişimin olabilmesi için gerekli olan şartlardan değildir?

#16. Pazarlama amaç ve hedeflerine verimli, etkin ve etkili bir şekilde ulaşılması amacıyla pazarlama plan ve programlarının uygulanması ve kontrolünü kapsayan bir sürece ne ad verilir?

#17. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, tüketici pazarındaki satın alma rolleri düşünüldüğünde yanlıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin fonksiyonlarından biri değildir?

#19. Endüstriyel satın alımlarda ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi aşaması için hangi açıklama doğrudur?

#20. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

PZL103U Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 4
Pazarlama Yönetim Süreci

Kaynak ve kabiliyetlerin amaç ve hedefler doğrultusunda uygulamaya geçirilmesi, karar alınması, gerekli uyumlaştırmaların sağlanması, ulaşılan sonuçların hedeflerle karşılaştırılarak gerekli düzeltici önlemlerin alınması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A. Planlama
B. Yönetim
C. Kontrol
D. Strateji
E. Değerlendirme

Cevap : B. Yönetim

Pazarlama amaç ve hedeflerine verimli, etkin ve etkili bir şekilde ulaşılması amacıyla pazarlama plan ve programlarının uygulanması ve kontrolünü kapsayan bir sürece ne ad verilir?

A. Pazarlama planlaması
B. Pazarlama stratejisi
C. Konumlandırma
D. Pazarlama yönetimi
E. Pazara nüfuz etme

Cevap : D. Pazarlama yönetimi

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde pazarlama yönetiminin üç temel aşaması doğru biçimde sıralanmaktadır?

A. Planlama, uygulama ve kontrol
B. Değerlendirme, kontrol, geribildirim
C. Planlama, değerlendirme, kontrol
D. Kontrol, uygulama, değerlendirme
E. Uygulama, planlama, değerlendirme

Cevap : A. Planlama, uygulama ve kontrol

İşletmenin tüm ürün-pazar bileşimlerini bütün halinde değerlendirmek suretiyle, vizyon ve stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere pazarlama çabalarının etkin, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

A. Pazarlama planlaması
B. Ürün yönetimi
C. Stratejik pazarlama planlaması
D. Pazarlama kontrolü
E. Pazarlama karması

Cevap : C. Stratejik pazarlama planlaması

Durum analizi aşağıda verilenlerden hangisinin içerisinde yer almaktadır?

A. Ürün planlaması ve kontrolü süreci
B. Pazarlama kontrolü
C. Pazarlama stratejisi
D. Ürün konumlandırma süreci
E. Stratejik pazarlama planlama süreci

Cevap : E. Stratejik pazarlama planlama süreci

Aşağıdakilerden hangileri stratejik iş birimleri için uygulanabilecek temel stratejiler arasında yer almaktadır?

A. Geliştirme, elde tutma, tasfiye etme
B. Kontrol etme, planlama, sonlandırma
C. Değerlendirme, kontrol etme, tasfiye etme
D. Elde tutma, planlama, kontrol etme
E. Geliştirme, değerlendirme, planlama

Cevap : A. Geliştirme, elde tutma, tasfiye etme

Aşağıdakilerden hangisi pazardaki potansiyel alıcıları onların ihtiyaçlarının ortak özellikleri ve pazarlama çabalarına vermiş oldukları tepkilerinin benzerliklerine göre gruplama çabasının tanımıdır?

A. Pazar gruplandırma
B. Pazarın çeşitlenmesi
C. Pazar bölümlendirme
D. Pazar stratejisi
E. Hedef pazar

Cevap : C. Pazar bölümlendirme

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel bazı özelliklerden biri değildir?

A. Ölçülebilirlik
B. Ulaşabilirlik
C. Ayırdedilebilirlik
D. Sınılanabilirlik
E. Yeterli talep büyüklüğü

Cevap : D. Sınılanabilirlik

Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabası aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

A. Planlama
B. Konumlandırma
C. Ürün yerleştirme
D. Gruplandırma
E. Kontrol etme

Cevap : B. Konumlandırma

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kontrolünün gerçekleştirilmesi aşamalarından biri değildir?

A. Yıllık plan kontrolü
B. Karlılık kontrolü
C. Süreç kontrolü
D. Etkinlik kontrolü
E. Pazarlama denetimi

Cevap : C. Süreç kontrolü

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!