Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen çıkar gruplarından biri değildir?

#2. Pazarlama araştırmaları her zaman bir ...................... başlar.

#3. İşletme içindeki üst yönetim dahil, işletmenin pazarlama stratejilerini etkileyen finans departmanı, üretim departmanı, insan kaynakları departmanı gibi tüm fonksiyonel birimlerin bakış açısı .............................. olmalıdır.

#4. Bir çamaşır makinesinin “en sessiz çalışan” mesajıyla sunulması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

#5. Anakütlenin tamamını temsil etmek üzere söz konusu anakütleden alınan küçük gruba ne ad verilir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel bazı özelliklerden biri değildir?

#7. Medya stratejisi kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#8. Bir işletmenin öngördüğü satış düzeyinde belirli kâr miktarına ulaşmayı planlayarak fiyatlarını belirlemesi aşağıdaki yöntemlerden hangisine girmektedir?

#9. Aşağıdakilerden hangileri stratejik iş birimleri için uygulanabilecek temel stratejiler arasında yer almaktadır?

#10. Kişisel satış sürecinde müşteriyle ilk görüşmenin yapıldığı ve iyi niyet oluşturulan aşama hangisidir?

#11. Bir işletme aşağıdaki amaçlardan hangisini tüketicilere yönelik satış tutundurma araçlarını kullanarak gerçekleştiremez?

#12. Aşağıdakilerden hangisi tekelci piyasa özelliklerinden biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi genel baskı gruplarından biri değildir?

#14. Pazarlama amaç ve hedeflerine verimli, etkin ve etkili bir şekilde ulaşılması amacıyla pazarlama plan ve programlarının uygulanması ve kontrolünü kapsayan bir sürece ne ad verilir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kontrolünün gerçekleştirilmesi aşamalarından biri değildir?

#16. Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı aşağıdakilerden hangisini savunmaz?

#17. İşletmenin tüm ürün-pazar bileşimlerini bütün halinde değerlendirmek suretiyle, vizyon ve stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere pazarlama çabalarının etkin, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi demografik çevre başlığı altında yer almaz?

#19. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasında fiyata önem verilme nedenlerinden biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi rekabete dayalı fiyatlandırma yöntemlerinden biridir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 5
Ürün Yönetimi

Soyut olan ve sahiplikle sonuçlanmayan bir ürün örneği olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

A. Eğitim hizmetleri
B. Cep telefonu
C. Şampuan
D. Lüks ürünler
E. Marka ürünler

Cevap : A. Eğitim hizmetleri

Aşağıdakileren hangisi tüketim ürünlerinin sınıflandırılmasına dahil olamaz?

A. Kolayda ürünler
B. Dayanıklı ürünler
C. Beğenmeli ürünler
D. Özellikli ürünler
E. Aranmayan ürünler

Cevap : B. Dayanıklı ürünler

Pahalı olan, göreceli olarak yüksek fiyatlandırılmış, alıcılarının çaba göstererek aldıkları ürünleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

A. Kolayda ürünler
B. Beğenmeli ürünler
C. Özellikli ürünler
D. Aranmayan ürünler
E. Ekonomik ürünler

Cevap : C. Özellikli ürünler

İşletmelerin demirbaşları sayılan, üretim sürecine girmemekle birlikte destek olan ürünler için hangi kavram kullanılır?

A. Hammaddeler
B. Ana ekipman
C. Süreç malzemesi
D. Aksesuar ekipman
E. Endüstriyel hizmet

Cevap : D. Aksesuar ekipman

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ürün hatlarını genişletme nedenlerinden biri olamaz?

A. Satış dalgalanmalarına engel olmak
B. Pazarda daha büyük etki yaratabilmek
C. Kaynaklarını etkin kullanabilmek
D. Uzun ömürlü olabilmek
E. Kontrolsüz büyümeden kaçınmak

Cevap : E. Kontrolsüz büyümeden kaçınmak

Benzer özelliklere sahip, aynı gruptaki müşterilere aynı tür marketlerde satılan, aynı fiyat aralığında olan, birbiri ile yakın olarak ilgili/ilişkili ürünler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A. Ürün hattı
B. Ürün satıhı
C. Ürün karması
D. Ürün çeşidi
E. Ürün türevi

Cevap : A. Ürün hattı

Ürünlerin yaşam sürecine aşağıdakilerden hangisi dahil olamaz?

A. Pazara giriş
B. Büyüme
C. Çoğalma
D. Olgunluk
E. Gerileme

Cevap : C. Çoğalma

Pazar payının korunmaya çalışıldığı, rekabetin çok yoğun olduğu, mümkün olan her dağıtım noktasında var olunmaya çalışılan ürün yaşam evresi hangisidir?

A. Pazara giriş
B. Büyüme
C. Olgunluk
D. Gerileme
E. Çöküş

Cevap : C. Olgunluk

Ürünün pazarda kabul görüp görmeyeceği yeni ürün geliştirme sürecinin hangi aşamasında test edilir?

A. Fikir yaratılması
B. Fikirlerin elenmesi
C. Kavram geliştirme ve test etme
D. Pazar testi
E. Pazara sunum

Cevap : D. Pazar testi

Ürünün yapısı, kullanılması, korunması, perfromansı ve diğer önemli özellikler hakkında bilgi veren etiket türü hangisidir?

A. Marka etiketi
B. Sınıflandırma etiketi
C. İç paket etiketi
D. Dış paket etiketi
E. Tanımlayıcı etiket

Cevap : E. Tanımlayıcı etiket

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!