Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 2

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 2

#1. Durum analizi aşağıda verilenlerden hangisinin içerisinde yer almaktadır?

#2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde pazarlama yönetiminin üç temel aşaması doğru biçimde sıralanmaktadır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyatlama amaçlarından biri değildir?

#4. Hangi pazarlama iletişimi aracının aşırı kullanımı tüketicinin zihninde bir ürünün kalite imajını zedeleyebilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarında göz önünde bulundurulması gereken etkenlerden biri değildir?

#6. Bazı reklam mesajlarını iletmek için bilgisine ve uzmanlığına güvenilen kişilerin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Pazarlama araştırma süreci sırasıyla hangi adımlardan oluşur?

#8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama araçlarından biri değildir?

#9. Kaynak ve kabiliyetlerin amaç ve hedefler doğrultusunda uygulamaya geçirilmesi, karar alınması, gerekli uyumlaştırmaların sağlanması, ulaşılan sonuçların hedeflerle karşılaştırılarak gerekli düzeltici önlemlerin alınması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

#10. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ücret ödemeden basın ve yayın araçlarından yararlanarak işletme, yöneticileri, mal ve hizmetleri hakkında haber niteliği taşıyan bilgiler vermek anlamına gelir?

#11. Ürün güvenliği, ambalajlama, etiketleme / ücretler ve vergiler / reklam etik kuralları konuları hangi çevre faktörü altında incelenebilir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın makro çevresini oluşturan unsurlardan biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

#14. Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabası aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

#15. Bir ürünü kullanmak ya da edinmek için değişilen değerlerin toplamına ne ad verilir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin fonksiyonlarından biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özeliklerinden birisidir?

#18. İşletme ile pazar arasında mal ve hizmet akışına doğrudan yardım eden toptancı, perakendeci gibi bağımsız kurumlara ne denir?

#19. Bir işletme hakkında ürünlerinin “sağlıklı olmayan ortamlarda üretildiğine ve çalışan insanların kanser riskine maruz kaldığına” yönelik olumsuz bir karalama kampanyası ile karşı karşıyadır. Aşağıdaki araçlardan hangisi işletmenin bu durumla mücadele etmesinde en etkin olanıdır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi pazardaki potansiyel alıcıları onların ihtiyaçlarının ortak özellikleri ve pazarlama çabalarına vermiş oldukları tepkilerinin benzerliklerine göre gruplama çabasının tanımıdır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

PZL103U Pazarlama Yönetimi Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 6
Fiyat ve Fiyat Kararlarının Yönetimi

Bir ürünü kullanmak ya da edinmek için değişilen değerlerin toplamına ne ad verilir?

A. Rant
B. Kâr
C. Kira
D. Değer
E. Fiyat

Cevap : E. Fiyat

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasında fiyata önem verilme nedenlerinden biri değildir?

A. Kârlılığı belirlemede önemli bir öğe olması
B. Fiyatın farklılaşma aracı olarak görülmesi
C. Fiyatın kıt kaynakların bölüştürülmesine yardımcı olması
D. Fiyatın arz ve talep arasındaki dengeyi kurmada yardımcı olması
E. Fiyatı ölçebilmenin zor olması

Cevap : E. Fiyatı ölçebilmenin zor olması

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

A. Özdeş malların üretilmesi
B. Kaynakların serbest dolaşımı
C. Pazara giriş ve çıkışlarda sınırlama olmaması
D. Ticarette kısıtlama olması
E. Piyasaya ilişkin bilginin tam olması

Cevap : D. Ticarette kısıtlama olması

Aşağıdakilerden hangisi tekelci piyasa özelliklerinden biri değildir?

A. Ürün arzının tek bir işletme elinde olması
B. Piyasada işletmenin ürününü ikame edecek başka ürünler yoktur
C. Rakip işletmeler bulunmamaktadır
D. İşletme fiyat belirleyicidir
E. Talep esnekliği yüksektir

Cevap : E. Talep esnekliği yüksektir

Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özeliklerinden birisidir?

A. Çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır
B. İşletmeler arası bağımlılık vardır
C. Pazara giriş ve çıkışlarda sınırlama olması
D. Özdeş malların üretilmesi
E. İşletme fiyat belirleyicidir

Cevap : A. Çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır

Aşağıdakilerden hangisi rekabete dayalı fiyatlandırma yöntemlerinden biridir?

A. Hedef kâr yöntemi
B. Kâr marjı yöntemi
C. Teklif alarak fiyatlandırma yöntemi
D. Değer temelli fiyatlandırma yöntemi
E. Talebe dayalı fiyatlandırma yöntemi

Cevap : C. Teklif alarak fiyatlandırma yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyatlama amaçlarından biri değildir?

A. Kâr sağlama
B. Rekabet etme
C. Çalışanlara uygun ücret verme
D. Yaşamını sürdürme
E. Satış maksimizasyonu

Cevap : C. Çalışanlara uygun ücret verme

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen çıkar gruplarından biri değildir?

A. Aracı kuruluşlar
B. Rakipler
C. Üretim faktörleri sahipleri
D. Devlet
E. Siyasi partiler

Cevap : E. Siyasi partiler

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarında göz önünde bulundurulması gereken etkenlerden biri değildir?

A. Maliyetler
B. Rakipler
C. Talep
D. Ürünün niteliği
E. İnternet

Cevap : E. İnternet

Bir işletmenin öngördüğü satış düzeyinde belirli kâr miktarına ulaşmayı planlayarak fiyatlarını belirlemesi aşağıdaki yöntemlerden hangisine girmektedir?

A. Hedef kâr yöntemi
B. Talebe dayalı fiyatlandırma yöntemi
C. Rekabete dayalı fiyatlandırma yöntemi
D. Değer temelli fiyatlandırma yöntemi
E. Maliyet artı yöntemi

Cevap : A. Hedef kâr yöntemi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!