Anadolu AöfHUK208U Ticaret Hukuku

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 1

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi bir haksız rekabet hali oluşturmaz?

#2. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme niteliğinde değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi ticari işin ölçütlerinden değildir?

#4. Adi şirketin bir ticari işletme işletmesi halinde ortaklar hangi sıfatı kazanırlar?

#5. Aşağıdaki alacaklardan hangisi cari hesaba geçirilebilir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamına dâhildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi, TTK’da sayılan ticari defterlerden değildir?

#8. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde faize faiz işletilmesi mümkündür?

#9. Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

#10. Aşağıdaki hallerden hangisi tescil edilmiş ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı şekilde kullanılması halinde, hak sahibinin sahip olduğu hukuki imkanlar arasında yer almamaktadır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi acentelik sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi anonim ve limited ortaklıklara sermaye olarak getirilebilir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarında davacı sıfatına sahip değildir?

#14. Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#15. Aşağıdakilerden hangisi acentenin müvekkili taciri temsil yetkisinin kapsamına dâhil değildir?

#16. Çözümü bir mahkeme kararına bağlı olan veya kesin biçimde tescilinde tereddüte düşülen hususlarda sicil müdürü, ilgilinin talebi üzerine hangi kararı verir?

#17. Aşağıdaki hallerden hangisi gerçekleştiğinde ticaret unvanının değişmesi zorunludur?

#18. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

#19. Gerçek kişiler arasında bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulan ve ortaklarının sorumluluğunun ortaklık alacaklılarına karşı sınırsız olduğu ticaret şirketi hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda ortakların kişisel haklarından değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite – 1
Ticari İşletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından biri değildir?

a. Esnaf faaliyetini aşan düzeyde gelir sağlama
b. Devamlılık
c. Bağımsızlık
d. Gelir sağlama amacıyla faaliyet
e. Her yıl kâr elde etmek

Cevap : e. Her yıl kâr elde etmek

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme niteliğinde değildir?

a. Üst üste iki yıl zarar eden bir ilaç fabrikası
b. Bir derneğin yoksullar için işlettiği aşevi
c. Yalnızca kış sezonunda faaliyet gösteren kayak malzemeleri satan işletme
d. Bir vakfın gelir elde etmek amacıyla işlettiği restoran
e. Vasi tarafından işletilen küçüğe ait ticari işletme

Cevap : b. Bir derneğin yoksullar için işlettiği aşevi

Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayılmasının sonuçlarından değildir?

a. Şube, şube olduğunu belirterek merkezin ticaret unvanını kullanır.
b. Şubenin ticaret unvanına şubeyle ilgili ek yapılabilir.
c. Ticari temsilcinin temsil yetkisi şubeyle sınırlanabilir.
d. İşletmenin devri halinde şube devre dahil değildir.
e. Şubenin işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda şubenin olduğu yerde dava açılabilir.

Cevap : d. İşletmenin devri halinde şube devre dahil değildir.

Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Ticari işletmesini devreden kişi, ticari işletmenin borçlarından dolayı devralan ile birlikte üç yıl boyunca müteselsilen sorumludur.
b. Ticari işletmenin devriyle birlikte tacir sıfatını kaybeden gerçek kişi, o andan itibaren artık iflâs yoluyla takip edilemez.
c. Ticari işletmenin devri aktif ve pasifiyle birlikte bütün olarak gerçekleşir.
d. Ticari işletme devredilse dahi müşteri çevresi daima devredende kalır.
e. Ticari işletmeye dâhil aktif ve pasiflerin geçişi aynı anda tamamlanır.

Cevap : c. Ticari işletmenin devri aktif ve pasifiyle birlikte bütün olarak gerçekleşir.

Ticari işletme rehniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Ticari işletme rehninde rehin veren taraf, tacir veya esnaf olabilir.
b. Rehin alan taraf, bankalar, sattıkları mal ile sınırlı olarak kredili satış yapan işletmeler veya kooperatifler olabilir.
c. Taraflar, borç ödenmezse, rehin konusu unsurların rehin alanın mülkiyetine geçeceğini kararlaştırabilirler.
d. Ticari işletme rehninin Rehinli Taşınır Sicili’ne tescili , geçerlilik şartıdır.
e. Bir ticari işletme üzerinde birden fazla ticari işletme rehni kurulabilir.

Cevap : c. Taraflar, borç ödenmezse, rehin konusu unsurların rehin alanın mülkiyetine geçeceğini kararlaştırabilirler.

Aşağıdakilerden hangisi ticari işin ölçütlerinden değildir?

a. TTK’da düzenlenen işler
b. Ticari işletmeyi ilgilendiren işler
c. Ticari iş karinesi
d. Taraflardan birisi için ticari iş niteliğinde olan bütün işler
e. Taraflardan birisi için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler

Cevap : d. Taraflardan birisi için ticari iş niteliğinde olan bütün işler

Aşağıdakilerden hangisi bir mutlak ticari davaya konu oluşturmaz?

a. Kıymetli evraka ilişkin uyuşmazlıklar
b. Ticari işletmenin devrinden doğan uyuşmazlıklar
c. Bir tarafı tacir olan satım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar
d. İflâs
e. Cari hesaptan doğan uyuşmazlıklar

Cevap : c. Bir tarafı tacir olan satım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar

Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

a. İflâsa tabi olma
b. Fatura düzenleme
c. Ticaret siciline tescil olma
d. Cezai şartın azaltılmasını talep edebilme
e. Ücret ve faiz isteme

Cevap : d. Cezai şartın azaltılmasını talep edebilme

Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın, aşağıdakilerden hangisi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir?

a. Asliye ticaret mahkemesi
b. Asliye hukuk mahkemesi
c. Sulh hukuk mahkemesi
d. Asliye ceza mahkemesi
e. Yargıtay

Cevap : a. Asliye ticaret mahkemesi

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde faize faiz işletilmesi mümkündür?

a. Satım sözleşmesi
b. Kira sözleşmesi
c. Vekalet sözleşmesi
d. Cari hesap sözleşmesi
e. Eser sözleşmes

Cevap : d. Cari hesap sözleşmesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!