Anadolu AöfHUK208U Ticaret Hukuku

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 2

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 2

#1. Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın, aşağıdakilerden hangisi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir mutlak ticari davaya konu oluşturmaz?

#3. Adi şirkette aksi kararlaştırılmadıkça ortakların şirket malları üzerindeki hakları ve tasarruf yetkileri aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine tabidir?

#4. Limited ortaklıklarda asgari ve azami ortak sayısı nedir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda müdürlerin yükümlülüklerinden değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir haksız rekabet hali oluşturmaz?

#7. Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamı dışında kalır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayılmasının sonuçlarından değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi TTK bakımından ticari defter tutma yükümüne tabi değildir?

#11. Aşağıdaki hallerden hangisi gerçekleştiğinde ticaret unvanının değişmesi zorunludur?

#12. Adi ortaklıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#13. Limited ortaklıkların asgari sermaye miktarı nedir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarında davacı sıfatına sahip değildir?

#15. Pazarlamacıya ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#16. Aşağıdaki hallerden hangisi tescil edilmiş ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı şekilde kullanılması halinde, hak sahibinin sahip olduğu hukuki imkanlar arasında yer almamaktadır?

#17. Çözümü bir mahkeme kararına bağlı olan veya kesin biçimde tescilinde tereddüte düşülen hususlarda sicil müdürü, ilgilinin talebi üzerine hangi kararı verir?

#18. Ticari işletme rehniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi TTK hükümleri uyarınca tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi acentenin haklarından biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite – 2
Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet

Aşağıdakilerden hangisi bir anonim ortaklığın ticaret unvanının çekirdek kısmı olabilir?

a. Ali Yazar Anonim Şirketi
b. Ayşe Güven Turizm A. Ş.
c. İstanbul Anonim Ortaklığı
d. Keban Anonim Şirketi
e. Otomobil Üretim ve Ticareti Anonim Ortaklığı

Cevap :  e. Otomobil Üretim ve Ticareti Anonim Ortaklığı

Aşağıdaki hallerden hangisi tescil edilmiş ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı şekilde kullanılması halinde, hak sahibinin sahip olduğu hukuki imkanlar arasında yer almamaktadır?

a. Tespit davası
b. Haksız şekilde kullanılan ticaret unvanının kullanılmasının yasaklanması
c. Tecavüzün sonucu olan maddi durumun kaldırılması
d. Ticari dürüstlüğe aykırı şekilde başkasının tescil ettirdiği ticaret unvanını kullanan kişinin ticaretten men edilmesi
e. Zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat

Cevap :  d. Ticari dürüstlüğe aykırı şekilde başkasının tescil ettirdiği ticaret unvanını kullanan kişinin ticaretten men edilmesi

Aşağıdakilerden hangisi ticaret unvanı ile işletme  adı arasındaki farklara ilişkin olarak yanlıştır?

a. Ticaret unvanı taciri; işletme adı işletmeyi tanıtır.
b. Ticaret unvanı tüm Türkiye’de korunur iken, işletme adı yalnız sicil çevresinde korunur.
c. Tacirlerin ticaret unvanı kullanması zorunlu olmasına karşılık, işletme adı kullanması zorunlu değildir.
d. Ticaret unvanının yalnız tacirler kullanabilirken, işletme adını esnaflar da kullanabilir.
e. Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak devredilemez iken, işletme adı işletmeden ayrı olarak devredilebilir.

Cevap : b. Ticaret unvanı tüm Türkiye’de korunur iken, işletme adı yalnız sicil çevresinde korunur.

Aşağıdakilerden hangisi bir haksız rekabet hali oluşturmaz?

a. Süt ürünleri üreten bir tacirin, aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir tacirin ürünlerinin bozuk olduğu yönünde bir ilân vermesi
b. Başkasının işletme adı ile benzer bir işletme adı kullanmak
c. Objektif, bilimsel verilere uygun olarak, karşılaştırmalı reklam yapmak
d. Edebiyat doktorası sahibi olduğu halde, ürettiği temizlik ürünlerinde “Doktor” unvanı kullanmak
e. Müşteriye armağanlar vadederek, malın gerçek  eğeri konusunda fazla açıklamada bulunmadan satış yapmak

Cevap : c. Objektif, bilimsel verilere uygun olarak, karşılaştırmalı reklam yapmak

Aşağıdaki hallerden hangisinde ticaret siciline tescilin etkisi açıklayıcıdır?

a. Ticaret ortaklıklarının kuruluşu
b. Ticari temsilci atanması
c. Ticaret ortaklıklarının birleşmesi
d. Anonim ortaklıklarda ana sözleşmenin değiştirilmesi
e. Ticari işletme rehninin kurulması

Cevap : b. Ticari temsilci atanması

Çözümü bir mahkeme kararına bağlı olan veya kesin biçimde tescilinde tereddüte düşülen hususlarda sicil müdürü, ilgilinin talebi üzerine hangi kararı verir?

a. Geçici tescil
b. Kesin tescil
c. Tadil
d. Terkin
e. Red

Cevap : a. Geçici tescil

Tescili öngörülmüş bir konuda tescil yapılmış ise üçüncü kişilerin o konuyu bilmedikleri iddiasında bulunamamaları tescilin hangi etkisini açıklamaktadır?

a. Olumlu etki
b. Olumsuz etki
c. Açıklayıcı etki
d. Kurucu etki
e. Kanuni etki

Cevap : a. Olumlu etki

Aşağıdaki hallerden hangisi gerçekleştiğinde ticaret unvanının değişmesi zorunludur?

a. Unvanda adı yazılı kişinin adı değişirse
b. Kollektif şirkete yeni ortak girerse
c. Ticaret unvanı işletmeyle birlikte devredilirse
d. Şirketten ayrılan ortak adının unvanda kullanılmasına rıza gösterirse
e. Unvanda adı yazılı ortak ölür, mirasçıları rıza göstermezse

Cevap : e. Unvanda adı yazılı ortak ölür, mirasçıları rıza göstermezse

TPMK’nın, SMK’na göre, aldığı kararlara karşı açılacak davalarda hangi mahkeme görevlidir?

a. Sulh hukuk mahkemesi
b. Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
c. İş mahkemesi
d. İstinaf mahkemesi
e. Yargıtay

Cevap : b. Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarında davacı sıfatına sahip değildir?

a. Zarar gören kişiler
b. Zarar görme ihtimali olan kişiler
c. Müşteriler
d. Failler
e. İlgili mesleki birlikler

Cevap : d. Failler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!