Anadolu AöfHUK208U Ticaret Hukuku

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 3

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdaki alacaklardan hangisi cari hesaba geçirilebilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi acentenin müvekkili taciri temsil yetkisinin kapsamına dâhil değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi acentelik sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?

#4. Adi şirketin bir ticari işletme işletmesi halinde ortaklar hangi sıfatı kazanırlar?

#5. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda ortakların kişisel haklarından değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir anonim ortaklığın ticaret unvanının çekirdek kısmı olabilir?

#7. Aşağıdaki hallerden hangisinde ticaret siciline tescilin etkisi açıklayıcıdır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayılmasının sonuçlarından değildir?

#9. Ticari işletme rehniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#10. Tescili öngörülmüş bir konuda tescil yapılmış ise üçüncü kişilerin o konuyu bilmedikleri iddiasında bulunamamaları tescilin hangi etkisini açıklamaktadır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi, TTK’da sayılan ticari defterlerden değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi ticaret unvanı ile işletme  adı arasındaki farklara ilişkin olarak yanlıştır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamına dâhildir?

#15. Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

#16. Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın, aşağıdakilerden hangisi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi bir mutlak ticari davaya konu oluşturmaz?

#18. Gerçek kişiler arasında bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulan ve ortaklarının sorumluluğunun ortaklık alacaklılarına karşı sınırsız olduğu ticaret şirketi hangisidir?

#19. TPMK’nın, SMK’na göre, aldığı kararlara karşı açılacak davalarda hangi mahkeme görevlidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi anonim ve limited ortaklıklara sermaye olarak getirilebilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite – 3
Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap

Aşağıdakilerden hangisi TTK bakımından ticari defter tutma yükümüne tabi değildir?

a. Tacirler
b. Tacir gibi sorumlu olanlar
c. Esnaflar
d. Tacir sayılanlar
e. Donatma iştiraki

Cevap : c. Esnaflar

Aşağıdakilerden hangisi, TTK’da sayılan ticari defterlerden değildir?

a. Yevmiye defteri
b. Defter-i kebir
c. Anonim ortaklık pay defteri
d. Gelen-giden evrak defteri
e. Envanter defteri

Cevap : d. Gelen-giden evrak defteri

Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamı dışında kalır?

a. Taşınmaz malları satmak
b. Kambiyo taahhüdünde bulunmak
c. Ticari vekil atamak
d. Taşınır mal satın almak
e. Tacir adına kefil olmak

Cevap : a. Taşınmaz malları satmak

Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamına dâhildir?

a. İşletmenin malvarlığına dâhil taşınmaz üzerinde ipotek kurmak
b. Tacirin iflâsını istemek
c. Taciri mahkemede temsil etmek
d. İşletmeye yeni bir ortak almak
e. Başka bir ticari temsilci atamak

Cevap : c. Taciri mahkemede temsil etmek

Pazarlamacıya ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Pazarlamacı bağımlı tacir yardımcısıdır.
b. Pazarlamacı ile tacir arasındaki ilişki sürekli niteliktedir.
c. Pazarlamacı özel yetki verilmedikçe, müşterilerden tahsilat yapamaz ve ödeme günlerini değiştiremez.
d. Pazarlamacı, kendi yapmamış olduğu işlemler için de müşterilerden tahsilat yapabilir.
e. Pazarlamacılık sözleşmesi, kural olarak şekle tabi değildir.

Cevap : d. Pazarlamacı, kendi yapmamış olduğu işlemler için de müşterilerden tahsilat yapabilir.

Aşağıdakilerden hangisi acentelik sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?

a. Acente, tacirin bağımsız yardımcısıdır.
b. Acente ile tacir arasındaki ilişki sürekli niteliktedir.
c. Acentelik meslek edinilmiş olmalıdır.
d. Acentelik sözleşmesinde tekel hakkı zorunlu unsurdur.
e. Sözleşmeye yetkili acente, müvekkili tacir adına ve hesabına hareket eder.

Cevap : d. Acentelik sözleşmesinde tekel hakkı zorunlu unsurdur.

Aşağıdakilerden hangisi acentenin haklarından biri değildir?

a. Ücret isteme
b. Olağanüstü masrafları isteme
c. Faiz isteme
d. Tacirin kârından pay isteme
e. Hapis hakkı

Cevap : d. Tacirin kârından pay isteme

Aşağıdakilerden hangisi acentenin müvekkili taciri temsil yetkisinin kapsamına dâhil değildir?

a. Yetkili ise tacir adına sözleşme yapma
b. Tacir adına kefil olma
c. Müvekkili tacir adına beyanlarda bulunma ve kabul etme
d. Bizzat teslim ettiği mal bedellerini alma ve bedelini ödediği malları teslim alma
e. Müvekkili taciri mahkemede temsil etme

Cevap : b. Tacir adına kefil olma

Aşağıdakilerden hangisi TTK hükümleri uyarınca tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?

a. Yevmiye defteri
b. Defteri kebir
c. Envanter defteri
d. Karar defteri
e. İşletme defteri

Cevap : e. İşletme defteri

Aşağıdaki alacaklardan hangisi cari hesaba geçirilebilir?

a. Takas edilemeyen alacaklar
b. Belli bir amaca harcanmak üzere teslim edilen paradan doğan alacaklar
c. Emre amade tutulmak üzere teslim edilen paradan doğan alacaklar
d. Emre amade tutulmak üzere teslim edilen mallardan doğan alacaklar
e. Para alacakları

Cevap : e. Para alacakları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!