Anadolu AöfHUK208U Ticaret Hukuku

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 4

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 4

#1. Aşağıdakilerden hangisi TTK hükümleri uyarınca tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda müdürlerin yükümlülüklerinden değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi TTK bakımından ticari defter tutma yükümüne tabi değildir?

#4. Tescili öngörülmüş bir konuda tescil yapılmış ise üçüncü kişilerin o konuyu bilmedikleri iddiasında bulunamamaları tescilin hangi etkisini açıklamaktadır?

#5. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde faize faiz işletilmesi mümkündür?


#6. Limited ortaklıklarda asgari ve azami ortak sayısı nedir?

#7. Pazarlamacıya ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamı dışında kalır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme niteliğinde değildir?

#10. Adi ortaklıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


#11. Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#12. TPMK’nın, SMK’na göre, aldığı kararlara karşı açılacak davalarda hangi mahkeme görevlidir?

#13. Limited ortaklıkların asgari sermaye miktarı nedir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi ticari işin ölçütlerinden değildir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi bir anonim ortaklığın ticaret unvanının çekirdek kısmı olabilir?

#17. Adi şirkette aksi kararlaştırılmadıkça ortakların şirket malları üzerindeki hakları ve tasarruf yetkileri aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine tabidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi acentenin haklarından biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi ticaret unvanı ile işletme  adı arasındaki farklara ilişkin olarak yanlıştır?

#20. Aşağıdaki hallerden hangisinde ticaret siciline tescilin etkisi açıklayıcıdır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HUK208U Ticaret Hukuku Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite – 4Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık

Adi ortaklıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Kanunda şirketin kuruluşu hakkında özel bir düzenleme bulunmaması nedeniyle sözlü olarak adi ortaklık kurulabilir.
b. Ortaklık sözleşmesiyle ya da daha sonradan alınan bir kararla yönetici atanmamışsa ortaklığın yönetimi tüm ortaklara aittir.
c. Ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça kâr ve zarar ortaklar arasında eşit şekilde dağıtılır.
d. Ortaklardan hiç biri diğer ortakların rızası olmaksızın payını devredemez.
e. Ortaklar ortaklık borçlarından dolayı ikinci derecede, sınırsız ve müteselsilen sorumludur.

Cevap : e. Ortaklar ortaklık borçlarından dolayı ikinci derecede, sınırsız ve müteselsilen sorumludur.

Gerçek kişiler arasında bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulan ve ortaklarının sorumluluğunun ortaklık alacaklılarına karşı sınırsız olduğu ticaret şirketi hangisidir?

a. Limited ortaklık
b. Kollektif ortaklık
c. Paylı komandit ortaklık
d. Anonim ortaklık
e. Komandit ortaklık

Cevap : b. Kollektif ortaklık

Adi şirkette aksi kararlaştırılmadıkça ortakların şirket malları üzerindeki hakları ve tasarruf yetkileri aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine tabidir?

a. Müşterek mülkiyet
b. Toplu mülkiyet
c. Elbirliği halinde mülkiyet
d. Ferdi mülkiyet
e. İrtifak hakları

Cevap : c. Elbirliği halinde mülkiyet

Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

a. Adi ortaklık
b. Kollektif ortaklık
c. Komandit ortaklık
d. Limited ortaklık
e. Anonim ortaklık

Cevap : a. Adi ortaklık

Limited ortaklıklarda asgari ve azami ortak sayısı nedir?

a. 2-üst sınır yoktur
b. 2-100
c. 1-üst sınır yoktur
d. 1-50
e. 1-100

Cevap : d. 1-50

Aşağıdakilerden hangisi anonim ve limited ortaklıklara sermaye olarak getirilebilir?

a. Hizmet edimleri
b. Üzerinde haciz veya tedbir bulunmayan taşınmaz
c. Kişisel emek
d. Vadesi gelmemiş alacak
e. Ticari itibar

Cevap : b. Üzerinde haciz veya tedbir bulunmayan taşınmaz

Limited ortaklıkların asgari sermaye miktarı nedir?

a. 5.000 Lira
b. 10.000 Lira
c. 20.000 Lira
d. 25.000 Lira
e. 50.000 Lira

Cevap : b. 10.000 Lira

Adi şirketin bir ticari işletme işletmesi halinde ortaklar hangi sıfatı kazanırlar?

a. Tacir
b. Esnaf
c. Tüccar
d. Şirket sahibi
e. İş adamı

Cevap : 8. Adi şirketin bir ticari işletme işletmesi halinde ortaklar hangi sıfatı kazanırlar?

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda müdürlerin yükümlülüklerinden değildir?

a. Özen ve bağlılık yükümlülüğü
b. Eşit işlem yükümlülüğü
c. Şirkete borçlanma yasağı
d. Rekabet yasağı
e. Kâr elde etme yükümlülüğü

Cevap : e. Kâr elde etme yükümlülüğü

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda ortakların kişisel haklarından değildir?

a. Genel kurul toplantısına katılma hakkı
b. Kâr payı alma hakkı
c. Bilgi alma hakkı
d. Denetleme hakkı
e. Çıkma hakkı

Cevap : b. Kâr payı alma hakkı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!