Anadolu AöfHUK208U Ticaret Hukuku

HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 5

HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 5

#1. Anonim ortaklık genel kurulunu toplantıya davet konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir?

#2. Azınlık pay sahiplerinin genel kurul toplantısı çağrısına ilişkin talebine yönetim kurulu tarafından kaç gün içinde cevap verilmezse, azınlık mahkemeye başvurabilir?

#3. Nama yazılı senetlerin devri aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

#4. Belirli bir günde ödenecek bonoda ödememe protestosu, vadeyi izleyen kaç gün içinde çekilmelidir?

#5. Aşağıdaki hallerden hangisinde ticaret siciline tescilin etkisi açıklayıcıdır?

#6. Anonim ortaklıklarda şirket merkezinin yurt dışına taşınması için yapılacak toplantıda karar yetersayısı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir anonim ortaklığın ticaret unvanının çekirdek kısmı olabilir?

#8. Aşağıdaki alacaklardan hangisi cari hesaba geçirilebilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi ticaret unvanı ile işletme  adı arasındaki farklara ilişkin olarak yanlıştır?

#10. TPMK’nın, SMK’na göre, aldığı kararlara karşı açılacak davalarda hangi mahkeme görevlidir?

#11. Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğüne ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi acentelik sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamına dâhildir?

#14. Bonolara konulabilecek vade kaç türlüdür?

#15. Anonim ortaklık genel kurulunda alınan kararlardan dolayı sorumluluk kime aittir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi acentenin müvekkili taciri temsil yetkisinin kapsamına dâhil değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi, TTK’da sayılan ticari defterlerden değildir?

#18. Tescili öngörülmüş bir konuda tescil yapılmış ise üçüncü kişilerin o konuyu bilmedikleri iddiasında bulunamamaları tescilin hangi etkisini açıklamaktadır?

#19. Yapılış şekli bakımından devredilen kişinin ismini göstermeyen ciro aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Çekte, hamilin, cirantalara karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren ne kadar sürenin geçmesi ile zamanaşımına uğrar?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 5

HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniversitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite -5Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim

Anonim ortaklık yönetim kuruluna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Yönetim kurulu en az 3 kişiden oluşur.
b. Yönetim kurulu toplantılarında oyun bizzat kullanılması gerekir.
c. Yönetim kurulu toplantılarında üyeler birbirini temsilen oy kullanabilir.
d. Yönetim kurulunun elden dolaştırma yoluyla karar alması hiçbir koşulda mümkün değildir.
e. Yönetim kurulu toplantılarının fiziken yapılması şarttır.

Cevap : b. Yönetim kurulu toplantılarında oyun bizzat kullanılması gerekir.

Yönetim kurulu üyesinin niteliklerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Yönetim kurulu tek kişiden oluşabilir.
b. Yönetim kurulu üyesi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir.
c. Yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olması şarttır.
d. Yönetim kurulu üyesinin tam ehliyetli olması gerekir.
e. Yönetim kurulu üyesinin seçilme engeli bulunmamalıdır.

Cevap : c. Yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olması şarttır.

Anonim ortaklık yönetim kurulu kural olarak hangi yetersayı ile toplanır?

a. Üye sayısının yarıdan bir fazlası
b. Üye sayısının tamamı
c. Üye sayısının yarısı
d. Üye sayısının çoğunluğu
e. Üye sayısının dörtte üçü

Cevap : d. Üye sayısının çoğunluğu

Anonim ortaklık anasözleşmesinde gösterilen alt ve üst limitler arasında, yönetim kurulu kararı ile ve anasözleşme değişikliği usulüne uyulmaksızın sermaye artırımına izin veren sisteme ne ad verilir?

a. Kayıtlı sermaye sistemi
b. Esas sermaye sistemi
c. Başlangıç sermayesi
d. Çıkarılmış sermaye
e. Yabancı sermaye

Cevap : a. Kayıtlı sermaye sistemi

Anonim ortaklık aşağıdaki işlemlerden hangisinin gerçekleştirilmesi ile pay sahipleri arasında kurulmuş olur?

a. Ticaret Bakanlığından kuruluş izni alınmasıyla
b. Anasözleşmenin noterce onaylanmasıyla
c. Anasözleşmenin marka sicilinde tescil edilmesiyle
d. Ticaret mahkemesinden kuruluş izni alınmasıyla
e. Anasözleşmenin pay sahiplerince imzalanmasıyla

Cevap : b. Anasözleşmenin noterce onaylanmasıyla

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın anasözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?

a. Ortaklığın ticaret ünvanı
b. Ortaklığın merkezi
c. Ortaklığın sermayesi
d. Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının tür ve miktarları
e. İmtiyazlı pay yaratılması

Cevap : e. İmtiyazlı pay yaratılması

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun görevlerinden biridir?

a. Genel kurul kararlarının iptali için dava açılması
b. Anonim ortaklık anasözleşmesinin değiştirilmesine karar verilmesi
c. Anonim ortaklığın bilançosunun onaylanması
d. Anonim ortaklığın bölünmesine karar verilmesi
e. Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına karar verilmesi

Cevap : a. Genel kurul kararlarının iptali için dava açılması

Türk Ticaret Kanununa göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklarda başlangıç sermayesi en az ne kadar olmalıdır?

a. Türk Ticaret Kanununda başlangıç sermayesi belirlenmemiştir
b. Elli bin Türk Lirası
c. Yüz bin Türk Lirası
d. Bir Türk Lirası
e. Bir milyon Türk Lirası

Cevap : c. Yüz bin Türk Lirası

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin haklarından biri değildir?

a. Bilgi alma ve inceleme hakkı
b. Yönetim kurulu toplantısı yapılmasını talep etme hakkı
c. Yönetim kurulu toplantısı gündemine madde ilave edilmesini talep etme hakkı
d. Yönetim kurulu toplantılarında oy kullanma hakkı
e. Kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konuların görüşüleceği toplantılarında hazır bulunma hakkı

Cevap : e. Kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konuların görüşüleceği toplantılarında hazır bulunma hakkı

Aşağıdaki hallerden hangisinde denetçiyi yönetim kurulu seçebilir?

a. Genel kurul denetçiyi dördüncü aya kadar seçemediğinde
b. Denetçi kendisine sunulan iş teklifini reddeddiğinde
c. Denetçi hakkında görevden alma davası açıldığında
d. Denetçi istifa ettiğinde
e. Genel kurul kararı geçersiz olduğunda

Cevap : d. Denetçi istifa ettiğinde

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!