Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 3

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi standartlara göre denetçinin işletmeyi ve faaliyet ortamını değerlendirmesinde yapması gerekenlerden biri değildir?

Cevap : d. Denetim ekibini belirlemek

#2. “Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin ------------ arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir.” tanımında eksik olan kısmı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

Cevap : c. Savlarla kabul edilmiş ölçütler

#3. İstatistiksel örnekleme aşağıdakilerden hangisi için faydalı bir tekniktir?

Cevap : d. Kanıtların yeterliliğinin ölçülmesi

#4. Ardışık olarak numaralanmamış fişlerden oluşmayan bir evrenden örneklem seçiminde en uygun seçim yöntemi hangisidir?

Cevap : e. Bilgisayarla rassal sayılar oluşturarak seçim

#5. İç kontrol yeterince güvenilir olmadığı hâlde denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara dayanarak iç kontrolün güvenilir olduğu kanısına varmasına ne ad verilir?

Cevap : b. Beta riski

#6. Denetimin tamamlanması evresinde incelenmesi gereken, işletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan durumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. İşletmeyle ilgili belirsizlik taşıyan bir durumun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp tahmin edilebiliyorsa, finansal tablolara yansıtılmasına gerek yoktur.

#7. Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine oranını araştırarak bir sonuca ulaşması nasıl adlandırılabilir?

Cevap : b. Verimlilik denetimi

#8. Denetçi, denetim sürecinde yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememiş ve bu durumun finansal tablolara üzerinde olası etkilerinin önemli ancak yaygın olmayacağı sonucuna varmışsa, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

Cevap : e. Şartlı olumlu görüş

#9. Hangi görüşü içeren denetçi raporunda kilit denetim konularına yer verilmez?

Cevap : d. Görüş bildirmekten kaçınma

#10. Eğer denetçi finansal tablolarda önemli bir yanlışlık olduğuna ama bu yanlışın yaygın olmayan bir etkisi olduğu yönündeyse, raporunda nasıl bir görüş ortaya koymalıdır?

Cevap : b. Şartlı olumlu görüş

#11. “Ön çalışmalar sonucunda denetim şirketi bir risk değerlendirmesi yaparak müşteriyle --------- yapılmasına ya da önceki -------- devamına karar verir”. ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde tamamlar?

Cevap : a. Sözleşme-sözleşmenin

#12. Denetçinin sapmayı sıfıra yakın olasılıkla beklediği durumlarda kullanacağı örnekleme türü hangisidir?

Cevap : b. Buluş örneklemesi

#13. “Finansal tabloda sunulan bir hesap kaleminin bu hesap bakiyesinin kaynağını oluşturan işlemlerin ilgili olduğu diğer hesaplarla bağlantılı şekilde denetlenmesine ........denir.” ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en doğru şekilde tamamlar?

Cevap : b. İşlem döngüsü yaklaşımı

#14. Denetim sürecinde toplanan denetim kanıtlarının, denetçinin görüşüne dayanak oluşturmak için “yeterli ve uygun” olup olmadığı, denetçi raporunun hangi bölümünde ifade edilir?

Cevap : c. Görüşün dayanağı

#15. Genel kabul görmüş denetim standartları için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.

#16. Aşağıdakilerden hangisi “Kontrol Ortamı” faktörlerinden biri değildir?

Cevap : d. Muhasebe sistemi

#17. Denetçinin denetlediği işletme ile yakınlığının olmamasını gerektiren standart hangisidir?

Cevap : c. Bağımsızlık standardı

#18. Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlar ile gerçek durum arasında fark olması olasılığına ne ad verilir?

Cevap : c. Örnekleme hatası

#19. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin işletmenin mevcut iç kontrollerini test etmede kullandığı yöntemlerden biri değildir?

Cevap : d. Analitik inceleme yöntemlerini kullanmak

#20. Aşağıdakilerden hangisi “raporlama standartları”ndan biri değildir?

Cevap : e. Kanıt toplama standardı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -7
İşlem Döngüleri ve Denetimi

“Denetçinin denetime konu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemleri birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak denetlemesine denetimde —– denir.” Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en güzel şekilde tamamlar?

a. Döngü yaklaşımı
b. İş akışı
c. Programlama yaklaşımı
d. İç kontrol yaklaşımı
e. Algoritma

Cevap : a. Döngü yaklaşımı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Döngü yaklaşımında denetimin sonunda ayrı denetim alanlarında yapılan tüm çalışmalar birleştirilerek sonuçlar değerlendirilir.
b. Döngülere ayırma, finansal bilgilerin güvenilirliği konusunda önemli bilgi sağlayan iç kontrollerin değerlendirilmesinde de önemli bir araçtır.
c. Denetçinin döngüleri belirlerken her bir döngünün kontrol amaçlarını da belirlemesi gerekir.
d. Uygulamada, denetçinin döngüleri belirlemedeki kabul ve yaklaşımları her işletmede hemen hemen aynıdır.
e. Döngü yaklaşımı, denetim etkinliğini artırıcı bir yaklaşımdır.

Cevap : d. Uygulamada, denetçinin döngüleri belirlemedeki kabul ve yaklaşımları her işletmede hemen hemen aynıdır.

Aşağıdakilerden hangisi döngü yaklaşımında yanlış bir bölümlemedir?

a. Satışlar – Satışların Maliyeti
b. Stoklar – Üretim Maliyeti
c. Satın alma – Ödemeler
d. Ücretler – Personel
e. Satışlar -Tahsilat

Cevap : a. Satışlar – Satışların Maliyeti

Aşağıdakilerden hangisi döngüde yer alan işlem sınıflarına ilişkin denetim amaçlarını tam olarak ifade eder?

a. Gerçekleşme, var olma, hak ve yükümlüklerin işletmeye ait olması, tamlık, doğruluk
b. Gerçekleşme, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme, dönemsellik
c. Var olma, hak ve yükümlüklerin işletmeye ait olması, tamlık, doğruluk
d. Gerçekleşme, var olma, hak ve yükümlüklerin işletmeye ait olması, tamlık
e. Var olma, tamlık, doğruluk, yeterli ve anlaşılabilir açıklama

Cevap : b. Gerçekleşme, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme, dönemsellik

Aşağıdakilerden hangisi satışlar ve tahsilatlar döngüsünde yer alan hesaplardan biri değildir?

a. Alınan çekler ve senetler
b. Şüpheli alacaklar
c. Alış iade ve ıskontoları
d. Karşılık giderleri
e. Alıcılar

Cevap : c. Alış iade ve ıskontoları

Aşağıdakilerden hangisi döngü kapsamındaki işlemlerin kontrol testleri ve tözel testleri belirleme aşamalarından biri değildir?

a. İşlemlerle ilgili iç kontrollerin işleyişi ile ilgili bilgi toplama
b. İşlemlere ilişkin kontrol riskini planlama
c. İşlemlere ilişkin planlanmış kontrol riskini değerlendirme
d. Anahtar kontrolleri belirleyerek bunlara kontrol testleri ve tözel testleri uygulama
e. Döngüde yer alan işletme faaliyetlerinin belirlenmesi

Cevap : b. İşlemlere ilişkin kontrol riskini planlama

Aşağıdakilerden hangisi iç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplamada denetçinin kullandığı araçlardan biri değildir?

a. Akış şemaları
b. İç kontrol soru formları
c. Seçilmiş kontrollerin baştan sona kadar uygulamasının incelenmesi
d. Kontrol risk matrisi
e. Not alma

Cevap : d. Kontrol risk matrisi

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin anahtar kontrolleri belirlerken dikkate alacağı kontrol eylemlerinden biri değildir?

a. Görevlerin uygun şekilde ayrılmış olması
b. Faaliyet ve işlemlerle ilgili uygun yetkilendirilmelerin yapılmış olması
c. Varlıkların ve kayıtların fiziken kontrol edilmesi
d. Dönemsellik ilkesinin uygulanması
e. İşlemlerin yeterli ve uygun şekilde belgelendirilmesi ve kaydedilmesi

Cevap : d. Dönemsellik ilkesinin uygulanması

Aşağıdakilerden hangisindeki hesaplar satın alma ve ödemeler döngüsünde yer alır?

a. Stoklar – Duran varlıklar – Peşin Ödenen Giderler – Alış İskontoları
b. Borç Senetleri – Genel Yönetim Giderleri – Hesaplanan KDV
c. Stoklar – Duran Varlıklar – Peşin Ödenen Giderler – Hesaplanan KDV
d. Satıcılar – Direkt Madde ve Malzeme Maliyetleri – Direkt İşçilik – Genel Üretim Maliyetleri
e. Satıcılar – Kasa – Genel Yönetim Giderleri – Hesaplanan KDV

Cevap : a. Stoklar – Duran varlıklar – Peşin Ödenen Giderler – Alış İskontoları

“İşletme faaliyetlerinde kullanılan bütün işçilikler kaydedilmiştir.” ifadesi ücret işlemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi denetim amacını karşılar?

a. Gerçekleşme
b. Doğruluk
c. Tamlık
d. Doğru sınıflandırma
e. Doğru kaydetm

Cevap : c. Tamlık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!